Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Zaujalo nás

Na hrade Hričov tento rok spravili viac, ako plánovali

Na Hričovskom hrade sa aktuálne práce skončili. Jozef Mihálik, výkonný riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu, je s tohtoročnou sezónou na hrade spokojný. Stihli urobiť všetko, čo chceli, dokonca aj nad rámec pôvodných plánov. V súčasnosti pripravuje projekty na budúci rok.

27.12.2017 | 09:10

Tento rok sa po druhýkrát zapojili do projektu Zapo­jenie nezamestna­ných do obnovy kultúrneho dedičstva, čo je projekt spo­lupráce dvoch inštitúcií – Mi­nisterstva kultúry Slovenskej republiky a úradu práce soci­álnych vecí a rodiny. V rámci tohto projektu mali v pláne zamestnať päť ľudí. „Dvaja sme mali byť členovia zdru­ženia a traja mali byť pomoc­ní pracovníci,“ vysvetlil Jo­zef Mihálik. „Jedno pracovné miesto nám, žiaľ, prepadlo, lebo je veľký problém nájsť schopných ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať na hrade.“

MUROVANIE IŠLO AKO PO MASLE

Práce na hrade sa zača­li v júni a pokračovali až do konca novembra. „Murár­ske práce sme zamerali pre­dovšetkým na konzerváciu najviac ohrozeného objektu zadného paláca, kde sme po­stavili lešenie a venovali sme sa konzervácii dvoch okien, ktorých stav bol alarmujúci a hrozilo zrútenie v blízkej budúcnosti.“ Okná z interié­ru kompletne zakonzervovali a obnovili aj vypadnuté čas­ti klenbových oblúkov spolu s rozpadnutou korunou nad oknami.

Ďalšie murárske práce vy­konali aj na rožnej veži, kde sa škárovaním stabilizova­lo torzo rozpadnutého náro­žia objektu a stabilizovalo sa aj posledné dochované torzo múru brány, ktorá viedla do predného paláca. „Pomoc­ní pracovníci počas celého leta nosili ručne na hrad ka­meň, vápno, piesok a vodu. Práce tak mohli rýchlejšie napredovať.“

V októbri a novembri bol na hrade archeologic­ký výskum v prednom paláci a na mieste prvej brány, po ktorej sa dodnes zachovali už len záseky v skalách. „V prvej bráne sme našli veľké množ­stvo kovaných klincov, z čoho môžeme usúdiť, že celé predhradie okolo prvej brá­ny bolo tvorené drevenými konštrukciami.“

S tohtoročnou sezónou na hrade je Jozef Mihálik spo­kojný. „Všetky práce sme stihli urobiť podľa plánov a myslím, že sme urobili dosť roboty aj nad rámec pôvod­ných plánov.“

Najväčšie starosti im už ako zvyčajne robila byro­kracia. „Veľké množstvo pa­pierovačiek, tesné termíny a minimum použiteľných a práce schopných ľudí. Po všetkej tej byrokracii a prí­pravách už išlo samotné mu­rovanie ako po masle.“

NOVÁ GENERÁCIA HRADÁROV

Na hrade každý rok láka­jú ľudí na rôzne podujatia, ktoré pre nich pripravujú. Od Stredovekého dňa, Noci hradov a zrúcanín až po Du­šičkový výstup. „Konkrét­ne Stredoveký deň robíme v spolupráci so ZŠ Dolný Hri­čov, kedy v rámci tohto dňa urobíme na dejepise pred­nášku o hradoch a následne ideme s deťmi na hrad, kde im pripravíme rôzne pra­covné aktivity a snažíme sa tak vychovať novú generáciu hradárov.“ Tento rok žiakov zapojili do natierania dreve­ného schodiska, strihali ná­letové kríky a nosili kameň do hradu. „Po robote sme spoločne opekali a deti nám pripravili krátke divadelné predstavenie o dobytí hradu. Táto akcia má pre nás veľký význam a myslím, že žiaci sú z toho vždy nadšení.“

Noc hradov a zrúcanín je celoslovenská akcia, do kto­rej sa zapájajú takmer všet­ky občianske združenia, čo pracujú na záchrane hra­dov. Hričov sa do nej zapojili tretíkrát. „Akciu organizu­jeme spoločne s obcou Hri­čovské Podhradie, kedy na ihrisku v obci zaobstará­me program, ktorý obsahu­je ukážku šermu, popravy, streľby, ohnivú šou a násled­ne sa spoločne s návštevník­mi vyberieme po náučnom chodníku na hrad Hričov, kde pre nich máme priprave­né malé občerstvenie a pre­daj suvenírov.“

Dušičkový výstup je čisto podujatie združenia. „Orga­nizovali sme ho tretíkrát a už druhý rok sa nám podarilo zorganizovať aj tombolu. Do tomboly sme získali množ­stvo zaujímavých darov, z čoho sme pripravili štyrid­sať cien. Ďakujeme všetkým darcom za podporu.“ Raz do roka, počas tejto akcie, osvet­ľujú aj zrúcaninu. Možno aj preto je práve o toto poduja­tie najväčší záujem.

S podujatiami plánujú po­kračovať aj ďalší rok. „Ak by sa zvýšil počet členov v na­šom združení, určite by sme ešte nejakú tú akciu vymys­leli a zorganizovali. Týmto chcem dať odkaz pre tých, ktorí by sa radi zapojili do zá­chrany hradu a chceli by byť súčasťou našej organizácie. Stačí prísť na nejakú brigádu alebo napísať na našu strán­ku www.hradhricov.sk, alebo na FB v skupine Hrad Hričov a dohodneme si stretnutie,“ upresnil Jozef Mihálik.

ĎALŠIE PLÁNY

Jozef Mihálik vraví, že budú­ci rok sa neplánujú zapojiť do projektu s nezamestna­nými. „Ide o náročný pro­jekt a nebudeme mať už na to toľko času, no plánujeme organizovať pravidelné ví­kendové brigády, kde sa budú môcť zapojiť do prác rôzni dobrovoľníci.“

V rámci murárskych prác plánujú pokračovať na sta­bilizácii zadného paláca, kde chcú vymurovať veľký vý­padok muriva na západnej stene, dokončiť poškodené koruny múrov nad oknami a v severnom múre z exte­riéru vymurovať veľký výpa­dok, ktorý ohrozuje stabilitu celej steny. „Možno bude­me pokračovať aj v konzer­vácii rožnej veže a určite plánujeme aj archeologický výskum v predhradí, do kto­rého by sme radi zapojili aj študentov muzeológie a ar­cheológie Univerzity Kon­štantína Filozofa v Nitre. Taktiež v obci Dolný Hričov, konkrétne v budove bývalej mýtnice zo 16. storočia plá­nujeme odkop zasypaných pivníc a postupne chceme pripravovať budúcu expozí­ciu o hrade Hričov.“

„Tento rok nás finančne podporilo Ministerstvo kul­túry Slovenskej republiky, Nadácia Pontis, Slovak Tele­kom a 2 % z daní, začo kaž­dému darcovi nesmierne ďakujeme a dúfame, že nás ľudia nezabudnú podporiť aj tento rok,“ dodal na záver riaditeľ združenia.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív združenia

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
18 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod