Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. február 2024 | Etela
| 4°C

Právo a dane

Nárok na dovolenku pri skrátenom úväzku

Aj keď dnes ráta počet dní dovolenky väčšinou sofistikovaný softvér, nie je na škodu poznať podrobnosti, obzvlášť, ak pracujete na skrátený úväzok. Najskôr si načrtneme všeobecné poznatky týkajúce sa výpočtu dovolenky.

17.06.2018 | 10:11

Základné pravidlo upra­vené v Zákonníku prá­ce určuje, že ak zamest­nanec počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávate­ľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pra­covný pomer netrval nepre­tržite počas celého kalendár­neho roka.

Ak teda zamestnanec od­pracuje u zamestnávateľa „dva mesiace“ a pracovný pomer trvá celý rok, má ná­rok na „celú dovolenku“. Ne­stačí, aby pracovný pomer trval 60 dní, táto lehota musí predstavovať výkon práce.

Ak ste ako zamestnanec nevykonali u zamestná­vateľa prácu aspoň 60 dní a nevznikol vám ani nárok na pomernú časť dovolen­ky za kalendárny rok, patrí vám dovolenka za odpra­cované dni v dĺžke 1/12 do­volenky za kalendárny rok za každých 21 odpracova­ných dní v roku.

Ak odpracujete 21 dní, vzniká vám nárok na 1/12 základnej výmery do­volenky, ak 42 dní, tak na 2/12 základnej výmery do­volenky. Ak odpracuje­te len 20 dní, nárok na do­volenku nevznikne, ak len 41 dní, vzniká nárok len na 1/12 základnej výmery.

Základná výmera dovo­lenky je najmenej 4 týždne. Pri zamestnancovi, ktorý dovŕši do konca príslušného roka najmenej 33 rokov, sa táto doba zvyšuje na najme­nej 5 týždňov. Osobitná dĺž­ka dovolenky platí pre peda­gógov, najmenej 8 týždňov.

Čo v prípade pracovného pomeru na kratší pracov­ný čas? Práca na kratší pra­covný čas neznamená, že by základná výmera dovo­lenky dotknutého zamest­nanca bola menšia. Ak pra­cujete na polovičný úväzok, neznamená to, že by sa au­tomaticky o polovicu znížila základná výmera dovolenky.

Treba brať do úvahy dĺž­ku pracovného týždňa. Ak má zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok 5-dňový pracovný týždeň, týždňom dovolenky je 5 pracovných dní. Ak má zamestnanec prácu rozvrhnutú len na niektoré dni v týždni, týž­dňom dovolenky je počet dní, ktoré odpracuje.

Ak zamestnanec pracuje na skrátený úväzok 20 hodín týždenne a jeho pracovný čas je rozvrhnutý na 5 dní, t. j. pracuje 4 hodiny denne, potom nárok pri základnej výmere dovolenky je 5 dní x 4 týždne = 20 dní (80 hod.) dovolenky. Týždeň dovolen­ky je 5 pracovných dní. Pri čerpaní jedného dňa dovo­lenky bude zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy vo výške priemerného hodino­vého zárobku za 4 hodiny. Ak zamestnanec pracuje na skrátený úväzok 10 ho­dín týždenne a jeho pra­covný čas je rozvrhnutý na 2 dni v týždni, t. j. pracu­je 5 hodín denne, potom je nárok pri základnej výmere dovolenky 2 dni x 4 týždne = 8 dní (40 hod.) dovolenky. Týždeň dovolenky sú 2 pra­covné dni. Pri čerpaní jed­ného dňa dovolenky bude zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy vo výške jeho priemerného hodinového zárobku za 5 hodín.

Ak by išlo o zamestnan­ca, ktorý dosiahne v prie­behu príslušného roka 33 rokov, rátali by sme s údajom 5 týždňov. V prí­pade pedagógov 8 týždňov.

Aj pri práci na kratší pra­covný čas ostáva základná výmera dovolenky v týž­dňoch zachovaná. Zamest­nanec nie je na dovolenke ukrátený. Pri výpočte dovo­lenky sa však musí zohľad­niť, že zamestnanec pracu­je menej hodín a pracovný týždeň nemusí byť rozvrh­nutý na všetky dni v týždni. Od toho závisí aj fakt, ako je pre daného zamestnanca určený týždeň dovolenky.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod