Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. máj 2019 | Gertrúda

Právo a dane

Nenechajte sa diskvalifikovať

Už od 1. 1. 2016 funguje tzv. register diskvalifikácií. V praxi však o ňom vie len málokto a často sa na právne následky s ním spojené zabúda. Čo tento register predstavuje?

16.12.2018 | 13:31

V zmysle § 13a Obchod­ného zákonníka nie­ktoré rozhodnutia súdov spôsobujú, že osoba, ktorej sa týkajú, nemôže vy­konávať funkciu člena štatu­tárneho/kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti ale­bo družstve.

Táto osoba nemôže byť konateľom s. r. o., členom predstavenstva a. s., čle­nom dozornej rady kapitá­lových obchodných spoloč­ností, predsedom družstva a pod. Zákon takýmto oso­bám zakazuje byť vedú­cim organizačnej zložky či podniku zahraničnej osoby a prokuristom.

Trvanie zákazu vyplýva z rozhodnutia, ktoré je pod­kladom pre vylúčenie. Platí, že na podklade rozhodnutia súdu ide o 3 roky od právo­platnosti rozhodnutia.

Obchodný zákonník uvá­dza, že rozhodnutím o vylú­čení je rozhodnutie, o kto­rom to ustanoví zákon. Je teda nevyhnutné zalistovať v iných právnych predpisoch.
Príkladom sú rozhodnu­tia v zmysle § 61 Trestného zákona, ktorými sa ukladá trest zákazu činnosti. S ním sa stretávame v podobe zá­kazu viesť motorové vozidlá. Tento druh trestu však mož­no uložiť aj vo forme zákazu výkonu povolania/funkcie. Súd môže páchateľa odsú­diť aj na trest zákazu činnos­ti vykonávať funkciu člena štatutárneho/dozorného or­gánu, vedúceho organizač­nej zložky podniku a pod. Ak vám bol uložený tento druh trestu, budete v registri diskvalifikácií.

Ďalším príkladom je roz­hodnutie o pokute za nesko­ré podanie návrhu na vyhlá­senie konkurzu. Dôvodom na diskvalifiká­ciu sú aj rozhodnutia súvi­siace s Registrom partnerov verejného sektora (RPVS). Rozhodnutia, ktorými do­chádza k výmazu partnera z dôvodu nesprávnosti úda­jov alebo z dôvodu uloženia pokuty pre nepodanie ná­vrhu na vykonanie zmeny v zápise, sú rozhodnutiami o vylúčení.

Diskvalifikované osoby sú vedené v tzv. registri dis­kvalifikácií. Tento je aktu­álne verejne dostupný na webstránke ministerstva spravodlivosti. Právoplatnosťou rozhod­nutia o vylúčení prestáva byť vylúčený zástupca členom štatutárneho/dozorného or­gánu, vedúcim organizač­nej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom vo všet­kých obchodných spoločnos­tiach a družstvách. K zániku funkcie dochádza zo zákona a dotknutá osoba bude vy­mazaná z príslušných zápi­sov v obchodnom registri.

V prípade štatutára je nut­né brať do úvahy, že po jeho vylúčení a zániku funkcie nie je oprávnený v mene spoloč­nosti konať. Aj preto zákon ukladá vylúčeným osobám povinnosť informovať ob­chodné spoločnosti, že došlo k ich vylúčeniu.

Aby sa zamedzilo obchá­dzaniu zákona a poskytla sa ochrana tretím stranám, je ustanovené, že ten, kto koná ako vylúčený zástupca, pre­berá zo zákona ručenie, ak nároky tretej osoby neuspo­kojí obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ale­bo na účet ktorej vylúčený zástupca koná. Ak vylúčený štatutár postupuje tak, ako­by k vylúčeniu nedošlo, au­tomaticky sa stáva ručiteľom a môže byť siahnuté na jeho majetok.

Ustanovenie § 66 ods. 1 a ods. 3 Obchodného zá­konníka ukladá povinnosť ustanoviť nového štatutára, ak jedinému štatutárovi za­nikol výkon funkcie. Ak sa tak nestane, vylúčený štatu­tár podá návrh na zrušenie spoločnosti. Neustanovenie orgánov spoločnosti dlhšie ako tri mesiace je dôvodom na zrušenie spoločnosti, pri­čom súd o ňom môže roz­hodnúť aj ex offo. Diskvali­fikácia štatutára tak môže viesť k výmazu a zániku spoločnosti.

Zdroj: Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

|
<
Máj 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Nedeľa    19. Máj 2019
7.5. - 31.5.2019 | Svet fantázie
19.5. 14:00 - 18:00 | Deň rodiny
7.5. 09:00 - 26.6.2019 17:00 | Zrod života a ohňa
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
20 °C
17 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod