Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2020 | Jarolím
| 11°C

Právo a dane

Oprávnenia mestského a štátneho policajta v doprave

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky je dôležitá pre vodičov aj nevodičov. Na ich dodržiavanie dohliada Policajný zbor SR. Štátnej polícii v oblasti dopravy pomáha aj poriadkový útvar, ktorý si zriaďujú príslušné obce a mestá. Obecná alebo mestská polícia má však svoje oprávnenia limitované.

21.10.2018 | 14:45

Zastaviť vozidlo môže štátny aj mestský po­licajt. Štátny poli­cajt má oprávnenie zastaviť vozidlo, ak má dô­vodné podozrenie, že ste spá­chali trestný čin, priestupok, alebo ak páchate trestný čin, resp. priestupok. Štátna polí­cia môže objasňovať a prejed­návať všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cest­nej premávky, preto vás môže zastaviť v prípade ktoréhokoľ­vek priestupku spáchaného v doprave.

Mestský policajt môže za­staviť vozidlo, ak bol spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je možné vyriešiť v blo­kovom konaní, alebo ak je na vozidlo vyhlásené pátranie. Ak vozidlo mestský policajt zasta­ví neoprávnene, máte nárok namietať voči jeho neopráv­nenému zákroku a je povinný vás pustiť bez uloženia sank­cie. Každý vodič musí mať pri sebe počas šoférovania dokla­dy, ktoré ho oprávňujú viesť vozidlo. Ide o vodičský preu­kaz, technický preukaz, do­klad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, doklad o vykonaní technickej kontro­ly, doklad o vykonaní emisnej kontroly, prípadne iné doklady ustanovené osobitnými pred­pismi.

Štátny policajt je opráv­nený kontrolovať ktorýkoľvek z dokladov alebo aj všetky. Ak by ste niektorý z nich pri sebe nemali, štátny policajt vám môže uložiť pokutu. Naopak, mestský policajt vás nemôže vyzvať na predloženie a kon­trolu dokladov, ale môže si od vás vypýtať občiansky preukaz, ten však nepatrí medzi povin­né doklady, ktoré musíte mať so sebou. Štátny policajt môže v súlade s Trestným poriadkom prehľadať vaše vozidlo, ak má dôvodné podozrenie, že použí­vaním vozidla, na vozidle alebo v súvislosti s ním bol spáchaný trestný čin. Vyžaduje sa pritom dôvodné podozrenie policajta, že vo vozidle sa nachádza vec dôležitá pre trestné stíhanie. Ak by v tejto súvislosti poli­cajt konal v rozpore s Trestným poriadkom, konal by neopráv­nene, pričom akýkoľvek zais­tený dôkaz by bol nezákonný. K ďalším situáciám patrí pátra­nie po nezvestnej alebo hľa­danej osobe, pátranie po zbra­niach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a pod. alebo pri odha­ľovaní prevádzačstva alebo ne­oprávneného pobytu.

Mestský policajt nemá žiadne zákon­né oprávnenie prehľadať vám vozidlo, a to ani ak prejednáva priestupok v blokovom konaní. Ak by ste sa dopustili priestup­ku porušením zákona o cest­nej premávke (napr. zákaz stá­tia), ktorý je mestský policajt oprávnený prejednať v bloko­vom konaní, za žiadnych okol­ností vám nemôže prehliadať vozidlo.

Ďalším zásahom do vašej integrity a základných práv a slobôd je vykonanie dycho­vej skúšky. Na jej vykonanie vás môže vyzvať len štátny policajt. Ak sa dychová skúš­ka ukáže ako pozitívna, môže vám štátny policajt zadržať vodičský preukaz, zakázať vám ďalšiu jazdu a iniciovať voči vám trestné stíhanie, ak namerané hodnoty dosahu­jú aspoň 0,4762 mg/l alkoho­lu v krvi. Ak sú hodnoty nižšie, vec sa dostane pred príslušný orgán PZ SR a prejedná sa ako priestupok. Mestský policajt v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premáv­ky nie je oprávnený objasňo­vať a prejednávať priestupky spáchané požitím alkoholu alebo jazdou pod vplyvom al­koholu a nie je ani oprávnený vás vyzvať na podrobenie sa vyšetreniu, ktorým by sa preu­kázalo, či ste alkohol pred jaz­dou alebo počas jazdy požili.

Zdroj: Marcel Ružarovský

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod