Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 17°C

Právo a dane

Osobná prehliadka príslušníkmi polície

Osobná integrita a nedotknuteľnosť patria medzi základné práva garantované právnymi poriadkami všetkých demokratických štátov. Avšak niekedy môže byť do týchto práv zasiahnuté. Kedy a za akých podmienok vás smú príslušníci policajného zboru prehľadať?

22.04.2018 | 12:37

Právny poriadok rozlišu­je, či ide o osobnú pre­hliadku vykonávanú v režime Trestného poriadku (pri riešení trestnej činnosti) alebo ide o tzv. bezpečnost­nú prehliadku. Bez významu nie je ani to, či prehliadku vy­konáva štátny policajt alebo obecný/mestský policajt.

Podľa Trestného poriadku možno osobnú prehliadku vykonať, ak je dôvodné po­dozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie. Podozrenie musí mať kvalifikovaný rozmer vyplývajúci z objektívne preukázaných skutočností. Okolnosti musia byť dosta­točne presvedčivé aj pre ob­jektívneho pozorovateľa.

Nestačí, ak policajt po­zná dotyčnú osobu a myslí si, že by pri sebe mohla mať omamné látky alebo sa mu na osobe niečo nepozdávalo.

Osobnú prehliadku v zmysle Trestného poriadku môže nariadiť predseda se­nátu a pred začatím trestné­ho stíhania alebo v príprav­nom konaní prokurátor. Ak vec neznesie odklad alebo ak je osoba pristihnutá pri trest­nom čine, alebo ide o osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, môže policajt vykonať prehliadku aj bez pokynu, resp. súhlasu sudcu či prokurátora. Sudcu alebo prokurátora je v týchto prí­padoch povinný informovať.

V prípade zadržanej oso­by a osoby, ktorá bola zat­knutá, resp. ktorá sa berie do väzby, možno vykonať prehliadku aj vtedy, ak je podozrenie, že má pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by mohla ohroziť zdravie osoby, a to tiež bez súhlasu.

Príslušník štátnej polí­cie je pri vykonávaní slu­žobného zákroku oprávnený presvedčiť sa, či osoba, voči ktorej zákrok smeruje, nemá pri sebe zbraň, a ak ju má, odňať ju. Podmien­kou vykonania bezpeč­nostnej prehliadky príslušníkom štátnej polície je teda vykonávanie služob­ného zákroku a cieľom tej­to prehliadky je zistenie, či má osoba zbraň. Na iný účel a za iných podmienok (s výnimkou napr. ochrany strážených objektov) bez­pečnostnú prehliadku príslušník štátnej polície vy­konávať nemôže.

Služobným zákrokom je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykoná­vaná činnosť policajta, pri ktorej sa zasahuje do základných práv a slobôd oso­by. Policajt môže služob­né zákroky vykonávať len v zákonnom rozsahu. Vyko­nanie bezpečnostnej pre­hliadky je tak obmedzené len na prípady, kedy poli­cajt môže vykonať voči oso­be služobný zákrok.

Bezpečnostná prehliadka nemôže nahrádzať osobnú v zmysle Trestného poriadku. Ak existuje dôvodné podo­zrenie z páchania trestného činu, je vždy nutné postupo­vať v intenciách Trestného poriadku. Policajt nemôže bezpečnostnú prehliadku vy­užiť na získanie veci dôležitej pre trestné konanie.

Najužšie oprávnenie vo vzťahu k vykonaniu osob­nej prehliadky majú príslušníci obecnej/mestskej polície. Príslušníci toh­to bezpečnostného zbo­ru sa môžu presvedčiť, či zadržiavaný nie je ozbro­jený alebo pri sebe nemá inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdra­vie. Predpokladom na vy­konanie bezpečnostnej prehliadky príslušníkom obecnej polície je zadrža­nie osoby. Príslušníci obec­nej/mestskej polície môžu osobu zadržať v prípade, ak je pristihnutá pri pácha­ní trestného činu alebo po spáchaní trestného činu.

Cieľom tohto článku nie je podnecovať zbytočné vy­hrotenie situácií pri kontak­te s príslušníkmi polície, ale presné informovanie o tom, čo je a nie je v súlade so zákonom.

Zdroj: Marcel Ružarovský

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod