Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 18°C

Právo a dane

Osobný automobil

Osobný automobil je veľmi často využívaný v súvislosti s podnikaním. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) umožňuje za zákonom stanovených podmienok uplatniť výdavky súvisiace s obstaraním vozidla daňovo. V prípade, že automobil je v sume 1700 eur bez DPH u platiteľa DPH a 1700 eur celkom u neplatiteľa DPH, môže daňovník uplatniť výdavky jednorazovo v celej sume obstarania vozidla. Ak je obstarávacia cena nad 1700 eur, výdavky sa uplatňujú postupne, v zásade 48 mesiacov prostredníctvom odpisov.

09.06.2017 | 15:13

Spravidla po štyroch rokoch, keď má vozidlo nulovú zostatkovú cenu, zvyknú majitelia spoločnosti uvažovať o predaji auta sebe ako fyzickej osobe. Často sa mylne domnievajú, že keď je zostatková cena nulová, ľudovo povedané, auto je už odpísané, môžu si ho predať za „euro“.

V tejto súvislosti je nevyhnutné upozorniť, že takýto predaj je od roku 2015 považovaný za obchodnú transakciu, ktorá je uskutočnená medzi osobami považujúcimi sa za tzv. závislé. V tejto súvislosti bola do zákona zavedená povinnosť úpravy základu dane aj pre tuzemské závislé osoby. Do roku 2015 sa takéto transakcie vzťahovali iba na cezhraničné transakcie.

V súlade so zákonom o DzP je zadefinovaná závislá osoba. Závislou osobou je blízka osoba a tiež aj ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. Blízkou osobou je podľa Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel. Za navzájom blízke osoby sa považujú aj iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Príbuzní v priamom rade (priamom pokolení) sú priami predkovia a priami potomkovia, teda osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej (napr. rodičia a deti, prarodičia a vnuci). Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa myslí účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby. Tiež je to aj vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo pod vedením tej istej osoby, resp. jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba, resp. jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Iným prepojením právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

V rámci zdaniteľných obchodov majú daňové subjekty pri transakciách so závislými osobami povinnosť sledovať cenu a postupovať v súlade s tzv. transferovým oceňovaním, pričom platí, že súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách. To znamená, že ak sa cena dohodnutá alebo stanovená medzi blízkymi osobami líši od ceny, ktorá sa dá napr. zistiť niekde na trhu, tak vyčíslený rozdiel musia blízke osoby dodaniť. Samozrejme, ide predovšetkým o povinnosť dodanenia tej osoby, ktorá má zdaniteľné príjmy nižšie pri tejto transakcii, čím sa dosiahlo, že takýto rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

Pri určení rozdielu ceny sa použijú metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny alebo metódy, ktoré vychádzajú z porovnania ziskov. Ide o postupy, ktoré sú administratívne značne náročné. Ich spracovanie si vyžaduje odborné spôsoby, čo znamená, že bežný podnikateľ môže mať so spracovaním takejto dokumentácie problémy a je nútený si takúto službu objednať. Spracovanie dokumentácie (tzv. transferovej dokumentácie alebo hovorovo nazývanej TP-čko), samozrejme, znamená aj finančné zaťaženie pre daňové subjekty, ktorého výška závisí od náročnosti konkrétnej obchodnej transakcie. Transakcie medzi závislými osobami podliehajú prísnejším pravidlám, pričom pri akejkoľvek kontrolovanej transakcii, ktorá môže znamenať príjem do štátneho rozpočtu vo forme dane z príjmov, je nutné byť obozretný.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod