Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. február 2020 | Radomír
| -2°C

Právo a dane

Povinnosť platiť DPH pri kúpe nového dopravného prostriedku zo zahraničia 2

Pokračovanie z predchádzajúcej časti daňovej poradne, kde sme okrem iného uviedli, že ak občan ako súkromná osoba nadobudne (kúpi) z iného štátu, ako je Slovenská republika, nový dopravný prostriedok, vznikajú mu voči slovenskému daňovému úradu povinnosti, ktoré spravidla musí stihnúť v lehote 7 dní od kúpy dopravného prostriedku.

16.11.2017 | 10:30

Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu nevzniká fyzickej osobe povinnosť žiadnej registrácie na daňovom úrade. Fyzická osoba (občan – nepodnikateľ) je však povinná:
- podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty – DPH osobne daňovému úradu, ktorý sa nachádza v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby (občana – nepodnikateľa)
- daňová povinnosť vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku, t. j dňom, kedy vznikne fyzickej osobe (občanovi – nepodnikateľovi) právo nakladať s novým dopravným prostriedkom odoslaným na územie Slovenskej republiky ako vlastníkovi (poznámka: vozidlo nemusí byť ešte vôbec zaplatené)
- daňové priznanie musí podať v lehote najneskôr do 7 dní od kúpy nového dopravného prostriedku
- daňové priznanie podáva na bežnom tlačive k DPH
- sumu v cudzej mene prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti
- daň vypočíta zo sumy uvedenej na faktúre v eurách (prípadne prepočítanej na eurá) a vynásobí sadzbou dane 20 %
- sumu z faktúry uvedie ako základ dane v daňovom priznaní v riadku 07 v mene EUR a daň v riadkoch 08, 19, 31 a 34
- prílohou daňového priznania je úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku
- zaplatiť daň z pridanej hodnoty v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 7 dní. Daň platí bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov (bankovým prevodom, prípadne poštovou poukážkou) na osobný účet daňového subjektu – OÚD.
- OÚD je osobný účet daňovníka s jedinečným číslom, ktoré prideľuje daňový úrad
- OÚD je vedený v Štátnej pokladnici (kód banky/8180)
- OÚD daňový úrad oznámi fyzickej osobe – občanovi
- spolu s OÚD oznámi správca dane aj predčíslie účtu, ktoré označuje druh dane – pre DPH platí predčíslie 500240
- správca dane oznámi občanovi aj variabilný symbol, ktorý slúži na identifikáciu platby, ktorý je v tvare 1100 + číselné označenie mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť + rok, v ktorom vznikla daňová povinnosť

Poznámka: Na to, aby si fyzické osoby neregistrované pre daň mohli splniť povinnosť, nielen podať DP, ale aj včas zaplatiť daň, je potrebné, aby na daňovom úrade bezodkladne požiadali o pridelenie čísla OÚD. Daňový úrad s prihliadnutím na zákonný termín 7 dní na splnenie si povinnosti od nadobudnutia nového dopravného prostriedku pridelí číslo OÚD bezodkladne, samozrejme, v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom. To znamená, že najlepšie pri osobnom podaní daňového priznania by mala fyzická osoba (občan – nepodnikateľ) požiadať priamo na oddelení registrácie na daňovom úrade o pridelenie OÚD. Daňový úrad vydá v tomto prípade OÚD na počkanie. Kontaktovať správcu dane možno aj pred podaním daňového priznania.

- podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.
Daňový úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na základe podaného daňového priznania, zaplatenej dane a podanej žiadosti,
- žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 1,50 eura.
(V prípade podania predmetnej žiadosti elektronickou formou vydanie daného potvrdenia podlieha správnemu poplatku v zníženej sadzbe 0,50 eura.)
- správny poplatok môže občan uhradiť v hotovosti, a to do 300 eur vrátane poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu. Odporúčame informovať sa o poplatkoch pri podaní daňového priznania priamo u správcu dane.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod