Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 10°C

Právo a dane

Povinnosť platiť DPH pri kúpe nového dopravného prostriedku zo zahraničia

V predchádzajúcej časti daňovej poradne sme uviedli, že aj bežným občanom nepodnikateľom môže v prípade dane z pridanej hodnoty – DPH vzniknúť povinnosť zaplatiť daň v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), pričom sme popísali spôsoby registrácie. V tejto časti sa budeme venovať nadobudnutiu nového dopravného prostriedku.

03.11.2017 | 10:48

V čase voľného pohybu tovaru je úplne bežné, že si bežní občania môžu dopravný prostriedok kúpiť nielen na Slovensku, ale aj v inom štáte. Ak si kúpia fyzické osoby nepodnikatelia - občania s trvalým pobytom na území SR - nový dopravný prostriedok v inom štáte musia zaplatiť slovenskú DPH. Ako to funguje?

Povinnosť platiť na Slovensku DPH (sadzba slovenskej DPH 20 %) pri kúpe nového dopravného prostriedku vyplýva priamo zo zákona o DPH, kde je zadefinované, že predmetom dane je aj nadobudnutie (kúpa) nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku (Slovenská republika) z iného členského štátu, a to každou osobou. Kúpa nového dopravného prostriedku predstavuje formu zákonnej registrácie k DPH. To znamená, že kúpou sa fyzická osoba – občan Slovenskej republiky – stáva osobou, ktorá musí zaplatiť DPH slovenskému daňovému úradu, a to bez akejkoľvek registrácie k DPH na daňovom úrade.

Ak fyzická osoba nepodnikateľ – občan dovezie nový dopravný prostriedok z tzv. tretích štátov, t. j. štátov, ktoré nie sú členským štátom EÚ, je povinný zaplatiť DPH príslušnému colnému úradu podľa colných predpisov.

Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku podľa zákona o DPH sa „považuje aj prevzatie nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane“. To znamená, že aj v prípade tzv. finančného lízingu môže vzniknúť kupujúcemu povinnosť DPH zaplatiť na Slovensku. Neplatí to však vždy. Kupujúci si musí preveriť podmienky v štáte, odkiaľ mu je poskytnutý finančný lízing a zistiť, v akom režime je predaj dopravného prostriedku na lízing uskutočnený. Režim môže byť buď nájom (to je aj na Slovensku), alebo môže ísť o režim predaja tovaru (vtedy je postup rovnaký, ako keby išlo o kúpu vozidla).

Občanom vzniká povinnosť platiť slovenskú DPH pri kúpe nového dopravného prostriedku iba vtedy, ak kúpený dopravný prostriedok nie je ojazdené vozidlo, ale kupovaný dopravný prostriedok skutočne spĺňa podmienky nového dopravného prostriedku.
Pre posúdenie, či daňová povinnosť na území Slovenska vzniká, je teda nutné vedieť, čo sa pre účely zákona o DPH myslí novým dopravným prostriedkom. Kritériá pre nový dopravný prostriedok sú:
• pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 s výkonom väčším ako 7,2 kW (auto nákladné, osobné, štvorkolka, motorka),
• ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6000 km
• pri ktorom v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky
• plavidlo
• určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7,5 m, ktoré nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín
• v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky
• lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1550 kg a je určené na prepravu osôb a nákladov, ktoré nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky

Ak teda občan ako súkromná osoba nadobudne (kúpi) z iného štátu ako je Slovenská republika nový dopravný prostriedok, vznikajú mu voči slovenskému daňovému úradu povinnosti, ktoré spravidla musí stihnúť v lehote 7 dní od kúpy dopravného prostriedku.
Kupujúci musí:
• požiadať o pridelenie OÚD (osobný účet daňovníka)
• overiť kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku
• podať daňové priznanie
• zaplatiť daň
• podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane Podrobný postup jednotlivých krokov s vysvetlením rozoberieme v nasledovnej časti daňovej poradne.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod