Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. marec 2019 | Blahoslav

Právo a dane

Povinnosti neplatiteľa DPH pri poskytovaní služieb do zahraničia

Otázka čitateľa: Som pod­nikateľ fyzická osoba, ne­platiteľ DPH a mám regis­tráciu na DPH podľa § 7 zákona o DPH. V októbri poskytnem konzultač­né služby pre podnikate­ľa z Rakúska. Aké sú moje povinnosti?

28.10.2018 | 14:11

Daňová poradňa odpovedá: Fyzická osoba podnikateľ je v súlade so zákonom o DPH zdaniteľnou osobou. Zdani­teľnej osobe (v tomto prípa­de fyzická osoba podnika­teľ s miestom podnikania na Slovensku), ktorá nie je pla­titeľom DPH a dodáva službu zdaniteľnej osobe, podnika­júcej v inom členskom štá­te, môže vzniknúť registrač­ná povinnosť. Tá vzniká ešte pred poskytnutím služby, pričom hodnota služieb nie je pre vznik povinnosti regis­trácie rozhodujúca.

Na to, aby zdaniteľná oso­ba vedela posúdiť svoju re­gistračnú povinnosť, je nutné skúmať, či je už registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, kde je miesto dodania služby, aký je druh poskytovanej služby, kto je osobou povinnou pla­tiť DPH.

Ak zdaniteľná osoba s miestom podnikania v SR, ktorá nie je platiteľom DPH, už má registráciu, žiadosť o registráciu pre daň nepo­dáva. Náš čitateľ nemá regis­tračnú povinnosť.

Pri určení povinnos­ti v nadväznosti na DPH je jedným z kritérií miesto do­dania. Tak je to aj pri po­skytovaných službách zda­niteľnej osobe z iného členského štátu, pričom je nutné určiť miesto doda­nia služby. V nadväznosti na miesto poskytovania služby zdaniteľnou tuzemskou oso­bou sa vychádza zo základ­ného členenia služieb. Do jednej skupiny patria služby podľa § 15 a do druhej služby podľa § 16 zákona o DPH.

Povinnosť registrácie vzniká zdaniteľným osobám, ak je služba touto osobou po­skytovaná zdaniteľnej oso­be z iného členského štátu. Pri službe je miesto dodania tam, kde je príjemca služby usadený, v danom prípade Rakúsko.

Druh poskytovanej služby je dôležitý. Ak by išlo o služ­by s miestom dodania podľa iných ustanovení zákona o DPH, povinnosť registrácie nevzniká. V danom prípade čitateľ poskytuje konzultač­né služby, pri nich sa miesto dodania určí, pričom je dôle­žité, kto je príjemcom služby. Ak je odberateľ služieb zo za­hraničia s miestom podnika­nia v Rakúsku, miesto doda­nia služby bude v Rakúsku.

Osobou povinnou platiť daň pri poskytovaných služ­bách zdaniteľným osobám z iného členského štátu je prijímateľ služby, teda ra­kúsky odberateľ služby.

Zdaniteľná osoba registro­vaná podľa § 7a, resp. podľa § 7 má pridelené IČ DPH aj napriek tomu, že nie je pla­titeľom DPH. Takáto osoba bude dodávať služby zdani­teľnej osobe z iného členské­ho štátu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 pod tým­to číslom. Vyhotoví faktúru, kde uvedie svoje pridelené IČ DPH a text „prenesenie da­ňovej povinnosti“. Odporú­čame uvádzať aj informáciu, že dodávateľ nie je platiteľom DPH a že je osobou registro­vanou na DPH podľa § 7a zá­kona o DPH. Takáto osoba nie je povinná podávať daňové priznanie a nemá povinnosť podávať ani kontrolný výkaz.

Platí, že „súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v kto­rom dodala službu“. Táto oso­ba je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok do 25 dní po ukončení kalen­dárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte. Čitateľ podá pod prideleným IČ DPH elek­tronicky súhrnný výkaz do 25. januára 2019.

Okrem povinnosti podať súhrnný výkaz vzniká oso­be registrovanej podľa § 7a aj povinnosť viesť zázna­my o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte.

Autor: Eva Barčíková, daňová poradkyňa

Foto: Ilustračná

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Štvrtok    21. Marec 2019
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
7.3. 16:00 - 29.3.2019 15:00 | Myšlienky (len v pracovné dni)
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
6 °C
11 °C
12 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod