Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 18°C

Právo a dane

Povinnosti podnikateľov spojené s používaním kamier

V predminulom článku sme sa venovali bezpečnostným kamerám a ich využitiu na súkromné účely. Aby sme sa pozreli na danú problematiku aj z pohľadu podnikateľa, v tomto článku rozoberieme používanie kamier v podnikateľskej oblasti a s tým súvisiace povinnosti a ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

27.03.2017 | 07:57

Osobným údajom človeka nie je len jeho meno a priezvisko, rodné číslo či bydlisko. Je ním aj záznam z bezpečnostnej kamery inštalovanej podnikate­ľom v obchodnom centre, potra­vinách, bankách, čerpacích stani­ciach a pod., na základe ktorého možno priamo aj nepriamo určiť vašu totožnosť. Nemusíte byť na zázname zreteľne vyobrazení, sta­čí čo i len špecifický spôsob vašej chôdze, na základe ktorej vás ve­dia vaši známi, rodina alebo kto­koľvek, o kom nemusíte ani vedieť, že vás pozná, identifikovať.

Kamerový systém používaný na podnikateľské účely monitoruje priestor prístupný verejnosti a každý podnikateľ používajúci kamery musí ešte pred ich prvým použitím splniť jednotlivé kritériá stanovené záko­nom o ochrane osobných údajov.

Spomedzi všetkých povinností podnikateľov ako prevádzkovateľov bezpečnostných kamier – informač­ných systémov v zmysle zákona, spomenieme päť najpodstatnej­ších. Prvou základnou povinnosťou podnikateľa je označiť svoj priestor alebo objekt ako monitorovaný bez­pečnostným kamerovým systémom. V praxi sa môžete stretnúť s ozna­čením v podobe najčastejšie bielo­červenej alebo čiernobielej nálep­ky s piktogramom bezpečnostnej kamery a popisom „Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom“.
Predtým, ako podnikateľ vôbec začne priestor monitorovať bez­pečnostnými kamerami, je povinný oznámiť používanie informačné­ho systému (kamery) na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Podo­týkame, že v praxi sa vyskytujú roz­dielne názory o tejto povinnosti. Je pravda, že zákon ukladá len povin­nosť vždy oznámiť úradu informačný systém, ktorý slúži na ochranu ma­jetku. V tejto súvislosti práve úrad hovorí o výnimke v prípade bezpeč­nostných kamier. Z opatrnosti je lepšie vždy úradu oznámiť aj použí­vanie bezpečnostnej kamery, ako sa vystaviť riziku uloženia pokuty. Ak by ste sa pre nejasnosť zákona roz­hodli kamery úradu neoznamovať, v každom prípade pre vašu právnu ochranu je vhodné viesť aspoň vlast­nú evidenciu informačného systému. Vzor takejto evidencie je uverejnený na webovom sídle úradu.

Po oznámení na úrade je podni­kateľ ďalej povinný pre používanie kamier vypracovať bezpečnostný projekt alebo bezpečnostnú smer­nicu. Ide o dokumenty, v ktorých má byť právne aj technicky ošetrené používanie kamier, ale najmä spô­sob spracúvania získaných osobných údajov, ako aj ich likvidácia. Povin­nosť disponovať bezpečnostným projektom budete mať vždy, ak je bezpečnostná kamera napojená na počítač s prístupom na internet. Ak kamera nie je napojená na počítač s prístupom na internet, postačuje, aby ste mali prijatú bezpečnostnú smernicu, ktorá obsahuje konkrétne bezpečnostné opatrenia, spočívajúce v ochrane spracúvaných osobných údajov pred ich poškodením, zni­čením, stratou, zneužitím, zmenou, sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľ­vek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na mieru šitý bezpeč­nostný projekt alebo bezpečnostnú smernicu vám pre vaše individuálne potreby vedia vypracovať špeciali­zované spoločnosti, ktorých je už na trhu dostatok, vzhľadom na zvyšova­nie bezpečnosti a ochrany osobných údajov a spôsobov ich spracúvania.

Poslednou povinnosťou z piatich základných povinností podnikate­ľa je likvidácia záznamov z bezpeč­nostných kamier, ktoré obsahujú chránené osobné údaje. Údaje za­znamenané bezpečnostnou kame­rou je podnikateľ oprávnený uchová­vať len po určitú dobu. Ak sa záznam z bezpečnostnej kamery nevyužije na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný ho zlikvido­vať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Z uvede­ného vyplýva, že dlhšie archivovanie kamerového záznamu je porušením zákona o ochrane osobných údajov a Úrad na ochranu osobných údajov SR je kompetentný uložiť vám za ta­kéto porušenie pokutu.

Upozorňujeme, že ak je na kame­rovom zázname zachytená naprí­klad krádež alebo iný trestný čin či priestupok, tento záznam môžete použiť ako dôkaz získaný zákonným spôsobom len na účely trestného ko­nania alebo priestupkového konania, teda keď ho predložíte policajtom a nikomu inému. Nikdy neuverej­ňujte takýto kamerový záznam na sociálnych sieťach alebo na iných verejne dostupných internetových stránkach. Takýmto konaním by ste porušili zákon o ochrane osobných údajov hneď minimálne dvakrát, a to v prípade, ak by vyšlo najavo, že záznam z bezpečnostnej kamery ne­bol v zákonnej lehote zlikvidovaný a súčasne bol po uplynutí tejto leho­ty použitý na iné účely a taktiež jeho zverejnením porušíte ochranu osob­ných údajov osoby monitorovanej na zázname, ktorá môže voči vám vyvo­diť z takého konania minimálne ci­vilnoprávne dôsledky a v najhoršom prípade aj tie trestnoprávne. Navyše, uverejnený kamerový záznam bez jeho predloženia policajtom sa v prí­padnom súdnom konaní považuje za dôkaz získaný nezákonným spôso­bom a súd naň nebude prihliadať.

Zdroj: Mgr. Terézia Petrová

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod