Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Pozor na falošné faktúry

Zaznamenali sme už viaceré podvodné konania spočívajúce vo vystavovaní falošných účtovných a iných dokladov, ktoré majú zmiasť subjekt vykonávajúci platbu a neprávom získať peňažné prostriedky. O aké konania a praktiky ide, ako sa im brániť a čo robiť, ak ste sa stali ich obeťou?

23.02.2018 | 15:28

Úhrada faktúr a úč­tov patrí medzi bež­né činnosti. Rôzne podvodne konajúce subjek­ty, ktorých pôvod je zloži­to vypátrateľný, stavili na nepozornosť platiteľov pri vykonávaní úhrad s cieľom zabezpečiť si neoprávnený prospech.

Medzi menej sofistikova­né konania patrí zasielanie „výziev na úhradu poplat­kov“ a podobne nazvaných dokumentov, ktoré sa tvária ako korešpondencia verej­noprávnych inštitúcií. Názvy týchto subjektov vo výzvach evokujú v adresátovi dojem, že má zaplatiť určitý popla­tok štátu, obvykle pod sankciou výmazu či vyradenia z evidencie.

V lepšom prípade je po­dobný list obchodnou ponu­kou. Po zaplatení príslušnej sumy budú vaše údaje zve­rejnené v reklamnej data­báze bez reálneho prínosu. V horšom prípade ide o pod­vodnú správu, bez akéhokoľ­vek základu a protiplnenia.

Každú výzvu a úhradu súdneho alebo iného poplat­ku odporúčame preštudovať a zistiť, či jej autorom nie je obchodná spoločnosť tvá­riaca sa ako verejný subjekt. Poplatky v súvislosti s ob­chodným registrom sa totiž uhrádzajú len v prípade, ak sa vykonávajú zmeny v zápi­soch. Ani obchodný, ani živ­nostenský register neúčtujú žiadne „priebežné poplatky“ za vedenie zápisu ani pod sankciou výmazu. Navyše v čase elektronizácie verej­nej správy sa výzvy na úhra­du poplatkov obchodným spoločnostiam doručujú do ich oficiálnych elektronic­kých schránok, nie e-mailom ani poštou bez doporučenej zásielky.

Ak máte pochybnos­ti, kontaktujte úrad alebo inštitúciu, ktoré mali byť au­torom výzvy na úhradu. Pou­žite oficiálne dostupné údaje, nie údaje z doručenej výzvy. Možno zistíte, že konkrétny úrad alebo inštitúcia sa v sku­točnosti volajú inak, ako je uvedené v doručenej výzve.

Spotrebitelia majú v tých­to situáciách širšie možnosti obrany a podobné „reklamné ponuky“ by často neobstá­li ako platné právne úkony. V prípade obchodných spo­ločností môže byť kompli­kovanejšie preukázať, že ide o neplatný právny úkon. Zá­leží od konkrétnych okolnos­tí prípadu.

Nebezpečnejší je nebla­hý trend vystavovania faloš­ných účtovných dokladov. Dostanete faktúru, ktorá vyzerá ako riadne vystave­ný doklad. Obsahuje všetky údaje, je graficky spracovaná ako všetky faktúry, ktoré ste dosiaľ od obchodného partnera dostali. Všetko vyzerá hodnoverne až na to, že číslo účtu nepatrí vášmu obchod­nému partnerovi a on vám faktúru buď vôbec nevysta­vil, alebo ju vystavil s uvede­ním iného čísla účtu, na kto­ré sa má platiť.

Platbu vykonáte podľa faktúry. Následne zistíte, že vaše peniaze odišli neved­no kam, resp. váš obchodný partner žiadnu úhradu ne­žiadal alebo nedostal.

Hlavnou prevenciou je za­vedenie kontrolných postu­pov. Čísla účtov si s obchod­ným partnerom dohodnite vopred písomne. Dohodnite sa na postupoch oznamova­nia zmeny čísla účtu – ideál­ne v listinnej podobe. Stretli sme sa aj s podvodnými e-mailmi, ktorými sa ozna­mujú nepravdivé zmeny platobných údajov. Zmenu účtu si preto preverte tele­fonicky s osobou, ktorú u ob­chodného partnera poznáte. Pred úhradou každej faktú­ry skontrolujte, či platíte na dohodnuté číslo účtu.

Ak ste vykonali platbu na podklade falošnej faktúry, zastavte, resp. reklamujte platbu v banke. Vec je vhod­né oznámiť policajnému zboru, ktorý vie byť nápo­mocný. Do úvahy prichádza vymáhanie chybne zasla­nej úhrady v súdnom kona­ní. Pri úhrade na zahraničné účty neznámych subjektov mimo EÚ je však vymáhanie prostriedkov komplikované a reálne neúčinné.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod