Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2020 | Zuzana
| 18°C

Právo a dane

Preddavky na daň z príjmov

Podali ste daňové priznanie za rok 2017 a zaplatili ste daňovú povinnosť v lehote na podanie daňového priznania? Bola vaša daňová povinnosť vyššia ako 2500 eur? Je predpoklad, že zaplatením dane sa vaše daňové povinnosti neskončili.

29.04.2018 | 14:17

Výsledkom daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb môže byť daňová povinnosť, daňový preplatok, prípadne nárok na vyplatenie daňového bonusu.

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 2500 eur, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť tzv. preddavky na daň (preddavok predstavuje formu zálohy).

Pri výške poslednej známej daňovej povinnosti v sume od 2500 eur do 16 600 eur vzniká daňovníkovi povinnosť platiť štvrťročné preddavky (splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka) na daň na bežné zdaňovacie obdobie vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti.

Pri daňovej povinnosti vyššej ako 16 600 eur vzniká daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky (splatné do konca každého kalendárneho mesiaca) na daň na bežné zdaňovacie obdobie vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Ak bude deň splatnosti preddavku na víkend alebo sviatok, potom deň splatnosti preddavkov vychádza na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Na to, aby daňovník určil, ako správne platiť preddavky na daň, je potrebné uvedomiť si pojmy: preddavkové obdobie, výsledná daňová povinnosť, posledná známa daňová povinnosť.

Povinnosť daňovníka platiť preddavky na daň v preddavkovom období vyplýva z výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti.

Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie – rok 2017 je preddavkové obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty (od 1. 4. 2018) až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 (do 31. 3. 2019). Preddavky na daň platí daňovník v priebehu preddavkového obdobia. Výška preddavkov na daň vyčíslená podľa poslednej známej daňovej povinnosti sa až do konca preddavkového obdobia nemení.

Výsledná daňová povinnosť je hodnota daňovej povinnosti určená na úhradu, t. j. riadok 120 daňového priznania za rok 2017.

Poslednou známou daňovou povinnosťou sa rozumie daň vypočítaná ako súčin platnej sadzby dane z príjmu a základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov uvedeného v poslednom daňovom priznaní zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus. Ide o riadok 107 z daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017. Z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 eura (176,8-násobok platného životného minima), sa daň vypočíta sadzbou 19 % a z tej, ktorá presiahne 35 022,31 eura, sa daň vypočíta sadzbou 25 %.

V prípade stanovenia poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza iba z dane určenej z čiastkových základov dane podľa § 5 – závislá činnosť, § 6 – príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Za predpokladu, že fyzická osoba mala za zdaňovacie obdobie 2017 príjmy iba podľa § 6 sa preddavky na daň vypočítajú ako 1/4, prípadne 1/12 výslednej daňovej povinnosti za rok 2017.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod