Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017

Fyzická osoba (FO), ktorá za rok 2017 dosiahla zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. 2. 2018 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane (RZD). Táto osoba nesmie poberať príjmy zdaňované zrážkovou daňou, pri ktorých uplatní právo takéto príjmy zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať za preddavok na daň.

13.02.2018 | 12:36

Počas roka zamestnávatelia platia za zamestnancov preddavky na daň z príjmov. Preto je nutné vykonať po skončení kalendárneho roka RZD, v ktorom sa určuje výsledná daňová povinnosť za celý rok 2017. Z tejto výslednej daňovej povinnosti sa odpočítajú zaplatené preddavky na daň počas roka a výsledkom je buď daňová povinnosť, alebo preplatok na dani.

RZD predstavuje formu vysporiadania dane z príjmov, z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy, ktorú počas zdaňovacieho obdobia zamestnanci poberali od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.

Zamestnávateľovi nevyplýva povinnosť vykonať RZD automaticky. Ak zamestnanec chce, aby mu bolo vykonané RZD, musí oň písomne požiadať posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Požiadaný zamestnávateľ musí vykonať RZD z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov. So žiadosťou je zamestnanec povinný doručiť aj prílohy potrebné pre správne vykonanie RZD zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná RZD len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Rozhodujúci príjem za zdaňovacie obdobie 2017 pre vznik povinnosti vykonať RZD je 1901,67 eura.

Ak zamestnanec do 15. 2. 2018 žiada o vykonanie RZD a podpíše žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov, zamestnávateľ je povinný do 31. 3. 2018 spracovať RZD, v ktorom vykoná výpočet výslednej daňovej povinnosti. Zamestnávateľ v RZD prihliada aj na:
- nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
- nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
- nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku (SD) alebo predčasného SD, starobného dôchodkového sporenia alebo zahraničného dôchodku rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, ak suma dôchodku vyplatená v roku 2017 - nepresiahla sumu 3803,33 eura,
- nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období,
- nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období,
- zamestnaneckú prémiu,
- daňový bonus.

Ak zamestnanec nemá záujem o RZD u žiadneho zamestnávateľa, mal možnosť do 5. 2. 2018 doručiť zamestnávateľovi žiadosť o vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Nemá predpísanú formu a nemusí byť písomná. Na základe tejto žiadosti mal zamestnávateľ povinnosť do 10. 2. 2018 vydať potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom.

Tým, ktorí nežiadali o RZD a nepožiadali zamestnávateľa do 5. 2. 2018 o vydanie potvrdenia, musí zamestnávateľ v termíne do 10. 3. 2018 vydať a doručiť potvrdenie o zdaniteľnej mzde na tlačive Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2017.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod