Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Zaujímavosti

Sú elektromobily skutočne také zelené, ako sa zdajú?

Elektromobily a ich hyb­ridné verzie sú v sú­časnosti považované za najlepšiu alternatí­vu vozidiel vybavených spaľovacím motorom. Na tomto tvrdení je, samozrejme, kus prav­dy a aj keď nie sú súčasné elek­tromobily vonkoncom dokonalé, ich výkon a dojazd sa s každým novým modelom zvyšuje.

06.03.2017 | 13:00

Zele­né autá sa tak svojou praktickos­ťou čoraz viac približujú vozidlám bežnej koncepcie, a to bez dymu a hluku, ktoré túto skupinu cha­rakterizujú. Avšak tvrdiť, že autá poháňané elektromotorom nevy­tvárajú žiadne emisie alebo uhlí­kovú stopu, by bolo zavádzajúce. Elektromobily nezamorujú našu planétu dymom z neviditeľných výfukov a ich samotná prevádz­ka sa naozaj môže zdať dokonale čistá, avšak otázka ich výsledného prínosu k ochrane našej planéty je oveľa zložitejšia.

Každé jedno vyrobené vozidlo sa podpíše na kvalite ovzdušia ešte oveľa skôr, ako sa začne prvý kilometer jeho života. Emisie totiž vznikajú už pri samotnej výrobe áut a každého ich komponentu, inak to nie je ani pri elektromo­biloch či hybridných vozidlách. Naopak, hodnota emisií, ktoré sú vyprodukované pri výrobe áut bu­dúcnosti, je oveľa vyššia ako pri bežných ropu spaľujúcich autách. Rozdiel je ľahko pozorovateľný už pri pohľade na samotné materiály, z ktorých jednotlivé druhy pohon­ných jednotiek vyrábame. Štan­dardný spaľovací motor si bohato vystačí s relatívne bežnými kov­mi ako oceľ či hliník, elektromo­tor a hlavne jeho batérie vyžadujú oveľa cennejšie a ťažšie dostupné kovy. Medzi tieto materiály patrí napríklad super ľahké lítium, ktoré je kľúčovým materiálom pri stav­be batérií elektromobilov. Jeho množstvo potrebné napríklad pre pohon elektromobilu Tesla sa po­hybuje okolo piatich stoviek ki­logramov, čo je už samo osebe úctyhodné číslo. Lítium sa však v prírode nevyskytuje ako čistý pr­vok, je získavané z rudy, v ktorej sa v najlepšom prípade nachádza­jú 3 % vzácneho kovu. Ostatných 97 % horniny, ktoré je nutné pre­sunúť, však ostáva kontamino­vaných vďaka procesom flotácie, čím sa kov získava. Toto všetko sa podpisuje pod negatívny ekologic­ký vplyv E-áut na modrej planéte. Porovnateľne zničujúci efekt má však aj ťažba ropy, vďaka čomu sa majitelia elektromobilov nemusia v tomto prípade až tak moc han­biť. Problémom však ostáva otázka recyklácie týchto kovov, ktorá je v súčasnosti nerentabilná, a pre­to sa jej takmer nikto nevenuje. Podľa predpokladov odborníkov by sa však situácia mohla zmeniť, pretože kým dnes je lítium ko­vom používaným v malých množ­stvách, v budúcnosti bude väčšina vozidiel poháňaná batériami práve z tohto materiálu. Tony vyrade­ných batérií bude potrebné recyk­lovať a práve touto otázkou sa za­oberá viacero svetových výrobcov, ktorí plánujú batérie používať na sekundárne účely.

Rovnako „bezemisná“ nie je ani samotná prevádzka elektro­mobilov, pri ktorej na rozdiel od konvenčných áut závisí množstvo emisií nielen od koncepcie samot­ného vozidla, ale tiež od spôso­bu, akým je produkovaná energia vo vašej sieti. Elektromobily to­tiž presúvajú produkciu škodlivín spod automobilov do veľkých ko­mínov a turbín elektrární, a pre­to záleží, odkiaľ pochádza šťava poháňajúca vaše ekologické auto. Na základe tohto môžeme tvrdiť že „škodlivosť“ elektroáut záleží od krajiny, v ktorej ich používame. Každá krajina totiž využíva obno­viteľné zdroje energie v inej mie­re a rozdiely sú aj v dnešnej dobe dosť výrazné. Jasný obraz nám po­skytuje štatistika výroby energie v našej krajine, kde polovica elek­triny pochádza z jadrových a 20 % dokonca z tepelných elektrární. Emisný výsledok je teda jasný, vonkoncom nebude jeho bilancia dosahovať nulové čísla.

Elektromobily teda produkujú seriózne množstvo skleníkových plynov, avšak v porovnaní so spa­ľovacími motormi je ich hodnota menej ako polovičná. Táto bilan­cia sa dokonca nezmení ani v prí­pade, že elektrina vo vašej sieti nevzniká práve najčistejšou ces­tou. Autá bez výfuku si teda pre­zývku zelené skutočne zaslúžia, avšak ak sa chcú použiteľnosťou a všestrannosťou vyrovnať kon­venčným autám, čaká ich ešte veľmi dlhá cesta. Neznamená to však, že modely E-áut produko­vaných v súčasnej dobe nemajú hodnotu či využitie. Práve nao­pak, dojazd väčšiny menších mo­delov je už teraz dostatočný pre pohodlné dochádzanie do práce či do školy. Veľkej obľube sa preto tieto vozidlá tešia hlavne v dusia­cich sa veľkomestách, ktoré aspoň trochu čistejšiu premávku určite privítajú.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod