Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. jún 2023 | Xénia
| 5°C

Právo a dane

Viete, aké máte práva, keď vám zrušia let?

Dovolenka v zahraničí so sebou prináša radosť z nových zážitkov, ale i oddych a zmenu klímy. Bohužiaľ, nie každý má na dovolenku pozitívnu spomienku. Nepríjemnosti, ktoré nechce nikto zažiť, sú spojené so zrušením letu. Čo v takej situácii robiť a aké máte práva?

29.07.2018 | 13:06

Naznačenú proble­matiku rozoberá na­riadenie Európske­ho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktorým sa usta­novujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prí­pade zrušenia alebo veľkého meškania letu.

V zmysle nariadenia mô­žete svoje práva z leteckej dopravy uplatniť, ak ide o let v rámci EÚ, ktorý prevádz­kuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ, ale­bo ak ide o let z krajiny mimo EÚ do krajiny v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoloč­nosť z EÚ alebo naopak.

Okrem členských štá­tov EÚ sem patrí Guade­loupe, Francúzska Guyana, Martinik, ostrovy Réunion a Mayotte, Svätý Martin, Azorské ostrovy, Madeira a Kanárske ostrovy, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko.

Ak ste cestujúcim, ktorý sa prepravuje bezodplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie je priamo alebo nepriamo dostupné pre ve­rejnosť, práva podľa naria­denia vám nevzniknú. To neplatí, ak máte letenku vy­danú leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou v rámci programu pre časté­ho zákazníka alebo iného obchodného programu.

Pod zrušením letu sa ro­zumejú situácie, kedy sa zrušil pôvodný letový po­riadok a presunuli vás na iný plánovaný let, resp. keď lietadlo odletelo, avšak bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu a došlo k vášmu pre­sunu na iný let.

Ak lietadlo priletelo na letisko, ktoré nie je va­šou konečnou destiná­ciou, avšak akceptovali ste presmerovanie letu v čo najskoršom termíne na letisko vašej konečnej des­tinácie alebo destinácie, s ktorou ste súhlasili za po­rovnateľných prepravných podmienok, nejde o zruše­nie letu, ale o meškanie.

V prípade zrušenia letu máte nárok na úhradu ce­lej ceny letenky, ktorú ste si kúpili, ale i na spiatočný let, presmerovanie letu do ko­nečného cieľa v čo najskor­šom termíne alebo v neskor­šom termíne podľa vášho želania, avšak musí byť pre vás voľné miesto. Máte ná­rok i na pomoc, resp. právo na starostlivosť, na náhradu a na odškodnenie.

Právo na náhradu pri zru­šení letu vznikne, ak vás o zrušení letu neinformovali aspoň dva týždne pred odle­tom alebo v časovom úseku od dvoch týždňov do sied­mich dní pred plánovaným odletom. Náhrada sa po­skytuje vo výške 250 eur pri všetkých letoch na vzdia­lenosť 1500 km a menej, 400 eur pri letoch v rámci EÚ nad 1500 km a pri os­tatných letoch od 1500 km do 3500 km a 600 eur pri letoch, ktoré nespadajú do predchádzajúcich dvoch si­tuácií. Pri určení vzdiale­nosti je základom posledné cieľové miesto, do ktoré­ho prídete kvôli zrušenému letu neskôr, ako bol pláno­vaný čas príletu.

Prevádzkujúci letecký dopravca vám nemusí za­platiť náhradu, ak preuká­že, že zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa ne­dalo zabrániť.

Ak zistíte, že váš let bol neočakávane zrušený, ohláste to prevádzkujúce­mu leteckému dopravcovi. Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala po­skytnúť bezplatnú starost­livosť: jedlo a občerstve­nie, dva telefonáty alebo e-mailové/faxové správy a hotelové ubytovanie, ak je nutný pobyt jednu alebo viac nocí vrátane prepravy medzi letiskom a hotelom.

Ak by ste si to platili sami, letecký dopravca by vám mal poskytnúť náhra­du týchto výdavkov za pred­pokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdav­ky. Preto si uchovajte všetky pokladničné doklady.

Zdroj: Terézia Petrová

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod