Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. jún 2023 | Xénia
| 17°C

Právo a dane

Vrátenie daňového bonusu

V predchádzajúcom článku daňovej poradne sme uviedli, že výsledkom daňového priznania fyzických osôb môže byt nielen daňová povinnosť, ale aj daňový preplatok, prípadne nárok na vyplatenie daňového bonusu.

12.05.2017 | 14:55

Daňový preplatok na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016 by mal byť daňovníkom vrátený správcom dane najneskôr do 10. mája 2017 (upozornenie: nejde o daňový preplatok z ročného zúčtovania zamestnancov). Ak správca dane nevrátil daňový preplatok do 10. mája 2017, je vhodné kontaktovať správcu dane a zistiť dôvod nevrátenia daňového preplatku. Dôvodom môže byť, že daňovník nezačiarkol políčko na vrátenie daňového preplatku, prípadne neuviedol číslo účtu alebo neuviedol, že žiada o vrátenie formou poštovej poukážky, prípadne daňovník opomenul podpis.

Ak u daňovníka nastane takáto skutočnosť, o vrátenie daňového preplatku musí požiadať samostatnou písomnou žiadosťou. Následne správca dane najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti daňovníka daňový preplatok vráti.

Keby správca dane vrátil daňový preplatok na dani z príjmov fyzických osôb po lehote 40 dní, je povinný v lehote do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku. Ak je suma úroku nižšia ako 5 eur, nárok na vyplatenie úroku nevzniká.

Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma daňového preplatku podľa tohto zákona vrátená; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 10 %. Úrok sa priznáva za každý deň omeškania. Správca dane tento úrok zaplatí do 15 dní od doručenia rozhodnutia o priznaní úroku. Ak správca dane eviduje voči daňovému subjektu daňový nedoplatok, použije tento úrok alebo jeho časť v lehote na jeho zaplatenie. Rovnako správca dane zaplatí daňovému subjektu úrok aj v prípadoch oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu a spotrebnej dane, na ktorú bolo uplatnené jej vrátenie, ak sa nadmerný odpočet a spotrebná daň nepoužijú.

Pri podaní daňového priznania môže nastať aj skutočnosť, že nevznikne daňová povinnosť ani daňový preplatok, ale výsledkom daňového priznania bude iba nárok na vrátenie daňového bonusu. Takáto suma je uvedená v riadku daňového priznania samostatne s názvom suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane. V takomto prípade nárok na vrátenie daňového bonusu vznikne za predpokladu, že daňovník v daňovom priznaní začiarkne políčko v časti žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu s názvom „Žiadam o vrátenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona“.

Žiadosť sa nepodáva samostatne, ale je súčasťou daňového priznania, kde daňovník určí aj formu vrátenia daňového bonusu buď cez bankový účet, alebo poštovou poukážkou. Súčasťou takto implementovanej žiadosti je aj políčko podpis daňovníka (zástupcu), ktorú musí daňovník podpísať, aby bola splnená aj ďalšia podmienka na vrátenie daňového bonusu. Vzhľadom na to, že pri vrátení daňového bonusu, prípadne rozdielu daňového bonusu postupuje ako pri vrátení preplatku, platí že ak je suma na vrátenie nižšia ako 5 eur, daňový bonus nebude vyplatený.

Môže nastať aj situácia, že vznikne daňový preplatok a súčasne aj nárok na vrátenie daňového bonusu. V takomto prípade je daňovník v časti žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu daňového priznania povinný začiarknuť políčka dve, a to políčko s názvom „Žiadam o vrátenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona“ a tiež políčko s názvom „Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona 563/2003 Z. z.“. Žiadosť sa ani v tomto prípade nepodáva samostatne, ale je súčasťou daňového priznania. V daňovom priznaní daňovník určí aj formu vrátenia daňového bonusu a v políčku podpis daňovníka (zástupcu) musí daňovník doplniť svoj podpis, aby bola splnená podmienka na vrátenie daňového bonusu a daňového preplatku.

Pozn. autora: V minulom čísle došlo k uverejneniu informácie, že daňový preplatok správca dane môže vyplatiť najskôr 1. deň po podaní daňového priznania a najneskôr 30 dní od podania daňového priznania. 30-dňová lehota je všeobecná, pri dani z príjmov je lehota nie 30 dní, ale 40 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Znamená to, že najskôr môže byť preplatok vyplatený 1. 4. 2017 a najneskôr 10. 5. 2017.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod