Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Novinky

Všetky nové automobily čakajú od roku 2021 zásadné zmeny

Automobilový priemysel prechádza v poslednom období turbulentnými zmenami. Z každej strany sa na nás valia informácie o nutnosti znižovania emisií, o zákazoch dieselových automobilov, nástupe elektromobility či o autonómnom riadení. Prednedávnom uzrel svetlo sveta ďalší zaujímavý návrh Európskej komisie, ktorý by mal nadobudnúť platnosť už od roku 2021.

12.06.2018 | 15:22

Reč je v tomto prípa­de o povinnej výba­ve všetkých nových automobilov, predá­vaných v európskom priesto­re. Nejde pritom o žiadnu novinku. Vďaka obdobným legislatívnym zmenám sme sa v minulom období dočkali pri výbave automo­bilov napríklad aj povinných senzorov monitorujúcich po­kles tlaku v pneumatikách či aktuálnej novinky v po­dobe povinnej dostupnosti tzv. SOS tlačidla, na palube každého nového vozidla. Av­šak ďalšie pripravované le­gislatívne zmeny sú omno­ho zásadnejšie. Zameriavajú sa predovšetkým na asistenčné systémy nových vozidiel. Hlavným cieľom upravenej legislatívy je snaha o výraz­né zredukovanie vážnych, resp. tragických dopravných nehôd na cestách Európskej únie. A o akých konkrétnych systémoch je v tomto prí­pade reč? Európska komisia navrhuje, aby po roku 2021 všetky nové automobily vo výbave obsahovali nasledu­júce prvky.

1. Automatický núdzový brzdový asistent
Ide o užitočný prvok, ktorý už dnes ponúka väčšina no­vých automobilov. Riadiaca jednotka vozidla najčastej­šie prostredníctvom radaru monitoruje vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Po prekročení kritickej hodnoty sa ozve akustický a vizuálny signál slúžiaci na upozorne­nie vodiča. Ak vodič nezarea­guje, vozidlo začne samo nú­dzovo brzdiť s cieľom predísť zrážke, prípadne minimali­zovať jej dopad.
Náš komentár: Povinné za­vedenie tohto systému veľ­mi kvitujeme. Predovšetkým v preplnenej mestskej pre­mávke spojenej s hektickým životným štýlom dokáže za­brániť, resp. aspoň čiastočne eliminovať mnohé zbytočné materiálne škody, ako aj váž­ny vplyv na zdravie posádky vo vozidle.

2. Detektor alkoholu v dychu
V tomto prípade ide jed­noznačne o ten najkontro­verznejší návrh. Obzvlášť v našich podmienkach, kde sa stáva šoférovanie pod vplyvom alkoholu už akým­si „národným športom“. Sys­tém vozidla by mal prostred­níctvom dychovej skúšky vyhodnotiť spôsobilosť vodi­ča viesť motorové vozidlo. Ak by bola dychová skúška pozi­tívna, vozidlo by sa jednodu­cho nedalo naštartovať. Prí­padným podvodom by mala zabrániť aj náhodná dychová skúška priamo počas jazdy.
Náš komentár: Ide o urči­te veľmi zaujímavé rieše­nie, ktorému sa nedá nefan­diť. Na druhej strane sme k jeho reálnej aplikácii mier­ne skeptickí. Z nášho pohľa­du totiž stále platí, že ten, kto by chcel pri dychovej skúške podvádzať, si určite nejaký spôsob nájde. V tomto sme­re by sa preto mali zamerať oveľa viac na výchovu vo­dičov spojenú s účinnými sankciami.

3. Signalizácia núdzového zastavenia vozidla
Opäť je reč o systéme, ktorý už dnes v mnohých vozidlách spoľahlivo funguje. Jeho úlo­hou je čo najjednoznačnej­šie oboznámenie ostatných účastníkov cestnej premáv­ky o neplánovanom odsta­vení vozidla. Najčastejšie sa pre tento účel používa auto­matická aktivácia všetkých štyroch smeroviek či auto­matické rozsvietenie brzdo­vých svetiel.
Náš komentár: Opäť je reč o prvku, ktorý v plnej mie­re schvaľujeme. Dokáže za­brániť mnohým kolíznym situáciám, nebezpečným predovšetkým pri vyšších rýchlostiach, napr. na diaľni­ci, kde vodič podvedome ne­počíta napr. s poruchou nú­dzovo odstaveného vozidla.

4. Detektor únavy vodiča
Povinné prestávky po­čas jazdy majú legislatívne upravené len profesionálni vodiči v kamiónovej, resp. autobusovej doprave. Únava však bez rozdielu ohrozu­je aj „obyčajných“ vodi­čov osobných automobilov. Dnes už mnohé automobi­ly z vyšších tried disponu­jú asistentom na rozpozna­nie únavy. Od roku 2021 bude povinný už pre všetky automobily.
Náš komentár: Určite za­ujímavá myšlienka, kto­rá má svoje opodstatnenie. Na druhej strane optimál­ne odladenie spomínaného systému smerom k doko­nalosti potrebuje ešte urči­tý vývoj. O tom sme sa už v mnohých prípadoch naj­lepšie presvedčili aj pri na­šich redakčných testoch.

5. Detektor nepozornosti vodiča
Systém, ktorý funguje na rov­nakej báze ako ten v predo­šlom bode. Jeho úlohou nie je ale monitorovanie, resp. odvrátenie mikrospánku, ale monitorovanie rozptyľovania vodiča súvisiaceho napríklad s používaním mobilného te­lefónu počas jazdy.
Náš komentár: Ďalší zo za­ujímavých nápadov. Obzvlášť v dnešnom čase, keď sa počas jazdy s mobilom aspoň na moment zaoberá takmer kaž­dý z nás! V tomto prípade by automobilky šli tak trochu aj proti sebe. Ako dobre vieme, prakticky všetky nové vozidlá dnes disponujú čoraz sofis­tikovanejšími dotykovými monitormi s mnohými funk­ciami a ich používanie po­čas jazdy ostražitosti v cest­nej premávke určite veľmi neprospieva.

6. Záznamové zariadenie
Povinnosťou by mala byť po novom aj tzv. automobilová čierna skrinka. Tá sa dnes využíva napríklad pri le­teckej doprave. Záznamové zariadenie by v mnohých prípadoch pomohlo pri ob­jasnení dopravných nehôd.
Náš komentár: Táto „nevi­diteľná“ technológia nemá prakticky žiadny priamy vplyv na vodiča vozidla, ale môže v mnohých prípadoch pomôcť. Určite sme za.

7. Parkovacia kamera, resp. iný detekčný systém
Užitočná pomôcka, na ktorú si časom zvyknú pravdepo­dobne aj jej najväčší odpor­covia. V USA sú parkovacie kamery v nových vozidlách už nejaký čas povinné. V na­šich končinách sa tento pô­vodne luxusný prvok už veľ­mi dobre udomácnil aj vo vozidlách nižších tried.
Náš komentár: Povinné za­vedenie parkovacích kamier automobilky určite nezru­inuje. Obzvlášť v čase, keď sa medzi sebou predbieha­jú s čoraz prepracovanejšou funkciou monitorovania ce­lého okolia vozidla.

8. Prísnejší čelný crash test + zdokonalenie bez­pečnostných pásov

9. Ochrana pred bočným nárazom

10. Zlepšenie ochrany pred nárazom pre chodcov a cyklistov
Všetky tri vyššie spomenu­té body možno okomento­vať spoločne slovným spo­jením: zvýšený dôraz na bezpečnosť.
Náš komentár: Práve týmto smerom sa prirodzene uberá automobilový priemysel aj bez nutnosti zásahov zvon­ka. Dnes už je bezpečnosť hlavným atribútom každé­ho automobilového výrob­cu. Nikto si predsa nemôže dovoliť predávať nebezpeč­né autá.

11. Asistent jazdy v jazd­nom pruhu
Opäť ide o známy systém, ktorým už dnes disponu­je väčšina nových vozidiel. Po roku 2021 pôjde pravde­podobne už o súčasť štan­dardnej výbavy. Aktuálne je možné tento systém podľa vôle vodiča kedykoľvek de­aktivovať, čo považujeme za správne.
Náš komentár: V tomto prí­pade je jednoznačne nutné pozrieť sa aj na druhú strán­ku veci. Aj ten najkvalitnej­ší systém je v tomto prípade doslova existenčne odkáza­ný na kvalitu cestnej infraštruktúry a predovšetkým jej dopravného značenia. Tá v našich podmienkach často pokrivkáva.

12. Inteligentný rýchlost­ný asistent
Už dnes sa ním môžu popý­šiť niektoré luxusné modely. Okrem údajov z dopravných značiek si pomáha aj navi­gačnými podkladmi GPS pre­nosom či topografiou terénu. Náš komentár: Určite zau­jímavá funkcia, ktorá pomá­ha vodičovi lepšie zvládnuť nástrahy napr. pri prejazde jemu neznámym prostredím. Úprimne si ale nasadenie tejto technológie aj do tých najlacnejších modelov ne­vieme veľmi predstaviť. S ur­čitosťou možno povedať, že to bude mať vplyv na ich na­dobúdaciu cenu.

Zdroj: - ph -

Foto: Autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod