Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Právo a dane

Aj pre chodcov platia pravidlá

Chodci často nadávajú na bezohľadných vodičov, vodiči na riskujúcich chodcov. Stále sa však stretávame s názorom, že chodci sú málo disciplinovaní a neriadia sa dôsledne pravidlami cestnej premávky. Keďže v zimnom období na chodcov nestriehne len klzký chodník, začneme právnu poradňu v novom roku pragmaticky.

09.01.2017 | 13:25

Každý už počul, že i chodec je účastní­kom cestnej premáv­ky. Táto vzletná fráza neznamená len to, že pre chodcov platia určité pra­vidlá, ale i podstatný fakt – aj chodec môže byť v prípade poru­šenia svojich povinností poku­tovaný. Rozhodne vás nechceme strašiť pokutami, zámerom je naj­mä zvýšiť bezpečnosť a odstrániť občasný chaos, ktorý panuje na našich cestách a chodníkoch pre neznalosť.
Chodec nie je len osoba, kto­rá sa pohybuje pešo. Chodcom je aj osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobež­ke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel alebo ve­die zviera.
Najmä korčuliari v tejto sú­vislosti často idú po nesprávnej strane cesty. Ak sa na bicykli ve­ziete, vzťahujú sa na vás odlišné pravidlá. Ako cyklista na priecho­de pre chodcov nemáte prednosť a na chodníku nemáte čo hľadať, keďže po ňom smú na bicykli jaz­diť len osoby mladšie ako 10 ro­kov. Ostatní na chodníku musia svojho dvojkolesového tátoša je­dine tlačiť. Na chodníku sa však môžete viezť na kolobežke, ko­lieskových korčuliach alebo ly­žiach, a to spôsobom, ktorý ne­ohrozuje ostatných chodcov.
Chodci majú chodiť najmä po chodníku a chodia po ňom vpra­vo. Tak isto sa prechádza aj po priechode pre chodcov. Isto vás nikto nebude napomínať, ak sa pozriete na výklad obchodu po svojej ľavej ruke (to je tá, ktorou väčšina z nás nepíše), avšak na priechode pre chodcov dodržia­vanie tohto jednoduchého pra­vidla zabezpečí, aby sme do seba nenarážali.
Kde nie je chodník, je chodec povinný ísť po ľavom okraji vo­zovky, teda presne naopak, ako jazdia autá, aby chodec na autá videl. Ide asi o najčastejšie poru­šované pravidlo cestnej premáv­ky, neraz s tragickými následka­mi. Vedľa seba môžu ísť najviac dvaja chodci. Cez cestu možno prechádzať kdekoľvek, ak je však v blízkos­ti priechod pre chodcov, musíte ho použiť. Áno, vieme, že niekedy ísť cez priechod nie je najkratšia cesta a musíte si úplne nelogicky „nadísť“ niekoľko metrov v opač­nom smere. Pár metrov naviac je však vždy lepších ako pár zlo­menín naviac. Pokiaľ priechod v blízkosti nie je, môžete cez cestu prejsť kdekoľvek, a to čo najkrat­šou možnou trasou. Na ceste sa nesmiete bezdôvodne zdržiavať.
S prechádzaním cez cestu po priechode pre chodcov súvisí aj otázka prednosti chodcov. Áno, vodiči majú brať ohľad na chod­cov. Platí to ale aj naopak. Ani na priechode pre chodcov nesmie chodec vstúpiť na vozovku, ak by vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemohol bez­pečne prejsť. Pokiaľ patríte medzi chodcov, ktorí sa bezhlavo vrha­jú na cestu s myšlienkou „som na priechode, mám prednosť“, nielen­že porušujete zákon, ale koledujete si o stretnutie s ortopédom. Auto nedokáže zastaviť na dvoch met­roch a v strete chodca s plechmi, žiaľ, vždy vyhrávajú plechy.
Taktiež platí, že chodci sú po­vinní prechádzať v skupinkách, nie jednotlivo. Ak pri priechode pre chodcov stojíte sami, vodič nie je bez ďalšieho povinný zasta­viť len kvôli vám.
S prechádzaním cez priechod pre chodcov sú spojené aj pravidlá týkajúce sa semaforov. Ako chodci sme si zvykli nadávať na „krátku zelenú“. Náš hnev je však spôso­bený neznalosťou. Zelený panáčik na semafore znamená, že chodec smie vstúpiť na vozovku. Nezna­mená, že zelená bude svietiť, až kým sa každý dostane bezpečne na druhú stranu. Ak ste na prie­chode so semaforom začali pre­chádzať na zelenú a následne sa objaví „červený ujo“, pokojne prej­dite na druhú stranu. Zelená pre autá naskočí až o niekoľko sekúnd.
Pre chodcov platí zákaz preko­návať zábradlie a iné zábrany, kto­ré oddeľujú chodník od cesty. Túto radu adresujeme najmä odváž­livcom, ktorí sa často púšťajú cez cestu na naozaj neprehľadných miestach, a to aj za cenu, že musia prekonávať prekážky, ktoré napo­sledy stretli na hodine telocviku.
Na záver ešte jedna praktická rada – ak sa pohybujete za zníže­nej viditeľnosti (hustý dážď, sne­ženie, hmla) po krajnici alebo po okraji vozovky, používajte reflex­né prvky. Chodec auto jasne vidí ako dva ohromné svetelné body, naopak to však vždy neplatí.

Zdroj: Mgr. Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
18 °C
14 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod