Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Rozhovory

Mária Krafčíková: Musíme im vysvetľovať, že im nik nemá právo ubližovať

Mária Krafčíková je vedúcou poradne pre rodinu v kríze Náruč. Rozprávali sme sa s ňou o aj o tom, ako poradňa funguje a s akými problémami sa najčastejšie stretávajú.

21.03.2016 | 17:41

Mária Krafčíková je vedúcou poradne pre rodinu v kríze Náruč. Rozprávali sme sa s ňou o aj o tom, ako poradňa funguje a s akými problémami sa najčastejšie stretávajú. 

 

 

Kedy poradňa vznikla a čo je jej úlohou?
Poradňa pre rodinu v kríze Náruč v Žiline vznikla v roku 2008 v reakcii na zvýšený záujem klientok zo Žilinského okresu o služby našej poradne v Čadci. Poskytuje špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia. Naše poradenské služby vyhľadávajú predovšetkým ženy, ktoré sú v partnerskom vzťahu vystavené násiliu – často bez podpory zo strany najbližších, bez možnosti brániť seba a deti, bez dostatočného finančného zabezpečenia či možnosti zamestnať sa. Stáva sa však, že so svojimi problémami sa na nás obracajú aj muži.

 

 

Koľko ľudí využíva služby poradne?
V minulom roku sme ako nových klientov zaevidovali 88 osôb, pričom celkove sme pracovali so 159 obeťami domáceho násilia. Za celú dobu trvania poradne je to dnes už vyše 1120 prípadov.

 

 

S akými problémami sa na vás najčastejšie obracajú?
Najčastejšie ide o opakované násilné správanie sa zo strany partnera, ponižovanie, zosmiešňovanie, neustála kontrola či bránenie v styku s rodinou a priateľmi. Stretávame sa tiež s obmedzovaním alebo znemožňovaním prístupu k financiám zo strany násilného partnera. Obeť domáceho násilia trpí násilníkovou žiarlivosťou a vyhrážkami, fyzickým či sexuálnym násilím. Smutné a znepokojujúce je, že svedkami či priamo obeťami týchto útokov môžu byť aj deti. Určite netreba osobitne zdôrazňovať, že takéto skúsenosti môžu dieťa poznačiť na celý život. Hrozí, že v dospelosti sa v partnerskom vzťahu tiež stane obeťou alebo si osvojí správanie násilného rodiča a samo sa stane násilníkom. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby osoby zažívajúce násilie vyhľadali pomoc, a to čo najskôr. Mnohé obete sa postupom času natoľko adaptujú na situáciu násilia, že úplne stratia silu a vôľu k tomu, aby sa z tejto situácie vymanili. Preto je potrebné, aby sa im dostala pomoc a podpora zvonku. My im ponúkame odbornú pomoc, ale treba, aby ich podporilo aj najbližšie okolie, to znamená blízki, príbuzní, susedia...

 

 

Čo im viete poradiť?
V rámci našich služieb poskytujeme bezplatné právne, psychologické a sociálne poradenstvo. Problémy, s ktorými klienti prichádzajú, sú veľmi rôznorodé, preto je ťažké odpovedať na túto otázku jednou vetou. Každý prípad sa snažíme riešiť individuálne. Pre tých, ktorí by sa o možnostiach pomoci chceli dozvedieť viac, odporúčam navštíviť našu internetovú stránku http://naruc.sk/poradenstvo/, kde nájdu podrobnejšie informácie vrátane informačného letáku.

 

 

Aké služby konkrétne poskytujete?
V rámci právneho poradenstva je to napríklad vysvetľovanie možností riešenia situácie po právnej stránke, tiež pomoc pri vypracovaní návrhov na súd, trestných oznámení, plnomocenstvo pri právnych úkonoch. Pri psychologickom poradenstve sa snažíme o to, aby obeť domáceho násilia dostala priestor na ventilovanie svojich traumatizujúcich zážitkov a ich spracovanie, aby získala nadhľad, bola vo svojom fungovaní a konaní samostatnejšia a sebavedomejšia. Sociálny pracovník sa stará o to, aby klientom pomohol zabezpečiť starostlivosť po sociálnej stránke, poskytuje im sociálnu asistenciu, podľa potreby pomáha pri hľadaní náhradného bývania, informuje o možnosti získania sociálnej pomoci...

 

 

Kedy vás obete násilia vyhľadajú?
Je to ako s každým problémom – pomoc vyhľadajú až vtedy, keď už situáciu nedokážu ďalej zvládať sami. Neraz sa stáva, že klientky nás vyhľadajú opakovane po niekoľkoročnej pauze. Alebo, čo tiež nie je výnimočná situácia, prichádzajú na podnet svojich dospievajúcich alebo už dospelých detí, ktoré sa už nedokážu dívať na ich utrpenie a motivujú ich k tomu, aby vyhľadali pomoc.

 

 

Pracujete aj so stereotypmi, ktoré ženy so sebou nesú?
Práca so stereotypmi je súčasťou našej práce, kedy ľuďom zažívajúcim násilie vysvetľujeme, že násilie nie je možné akceptovať a nik nemá právo im ubližovať. Často sa stretávame s tým, že obete domáceho násilia majú pocit hanby. Vyčítajú si, že násilie vyvolali svojím správaním, prípadne žijú v mylnom presvedčení, že násilie je problémom iba sociálne slabších rodín. Alebo príčinu násilia vidia v alkoholizme partnera a hľadajú dôvody, ako jeho násilné správanie ospravedlniť. Čo sa týka vynúteného sexuálneho styku, sú zmätené, pretože sexuálny styk je bežne považovaný za manželskú povinnosť. Tiež sa stretávame s tým, že obeť si aj je vedomá toho, že je na nej páchané násilie, ale ak je hlboko veriacou osobou, dlhé roky toto násilie znáša a odmieta opustiť násilníka, aby sa neprevinila voči náboženským normám.

 

 

Ako definujete násilie?
V duchu zaužívaných definícií za násilie považujeme akúkoľvek formu fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia. O domácom násilí hovoríme vtedy, keď sa deje v spoločnej domácnosti, dochádza k nemu opakovane a ide o nerovnovážny vzťah blízkych osôb, z ktorých jedna je dlhodobo násilná a druhá dlhodobo týraná.

 

 

Máte aj krízové centrum pre deti a matky?
Áno, s deťmi, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania alebo zanedbávania, pracujeme v našom detskom krízovom centre, súčasťou ktorého je aj samostatný byt pre matku s deťmi.

 

 

Ako fungujú?
Do detského krízového centra sa dieťa dostane buď na základe dohody s rodičmi, kedy situácia v rodine ohrozuje zdravý vývin dieťaťa, alebo na základe predbežného rozhodnutia súdu vydaného na podnet pracovníkov orgánu sociálnoprávnej ochrany. V centre deťom ohrozeným týraním, zneužívaním a zanedbávaním poskytujeme časovo ohraničenú komplexnú starostlivosť zameranú na psychosociálnu rehabilitáciu dieťaťa, prípadne na prácu s rodinou s cieľom znížiť riziko umiestnenia dieťaťa do inštitucionálnej starostlivosti. Čo sa matiek s deťmi týka, tie sa k nám pravidelne dostávajú na vlastnú žiadosť v prípadoch, keď už násilie v rodine je nezvládnuteľné a ohrozuje matku aj deti.

 

 

Kedy by vás mali ľudia vyhľadať? Aké sú signály, že vzťah nie je v poriadku?
Podstatou domáceho násilia je nerovnocenný vzťah, kedy jeden partner disponuje väčšou mocou ako druhý a tú zneužíva na úkor partnera. Signálmi môžu byť opakujúce sa ponižovanie, nadávky, citové vydieranie, vysmievanie sa, prenasledovanie, odopieranie peňazí, fyzické útoky, vynucovanie sexuálneho styku a podobne.

 

 

Kedy svoju prácu považujete za úspešnú?
Keď sa nám podarí pomôcť obeti násilia spôsobom, ktorý jej umožní návrat k plnohodnotnému životu bez násilia, strachu a výčitiek.

 

 

Ako ste sa dostali k tejto práci?
Ako sociálna pracovníčka som vždy chcela pomáhať ľuďom a robiť zmysluplnú prácu. Najprv som ako študentka pracovala s užívateľmi drog. Po vyštudovaní vysokej školy som pracovala s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Po personálnych zmenách v organizácii som si hľadala prácu a našla som ju v Náruči.

 

 

Ako vás môžu klienti vyhľadať?
Klienti nám môžu zavolať na naše telefónne číslo 0918 185 576. V prípade, ak by nemali kredit, stačí prezvoniť a zavoláme späť. Alebo nás môžu vyhľadať na stránke www.naruc.sk. 

 

 

Michal Filek
Snímka archív MK

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
16 °C
22 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod