Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Právo a dane

Novinky v exekučnom konaní

V jednom z vôbec prvých článkov v rámci tejto rubriky sme sa venovali problematike exekúcie z pohľadu dlžníkov, teda povinných. K téme sa vraciame s novinkami z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré vstúpia do účinnosti už 1. apríla 2017.

06.02.2017 | 14:32

Medzi zmeny, kto­ré budú mať vplyv najmä na verite­ľov a exekútorov, patrí náhodný výber súdneho exekútora. Vyko­naním exekúcie poverí exekučný súd náhodne vybraného exekútora vymenovaného pre územný ob­vod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto trvalého pobytu alebo sídlo povinného.

Táto zmena sa dotkne aj dlž­níkov, nakoľko exekúcie vede­né proti jednému dlžníkovi budú prideľované jednému exekúto­rovi. Povinný tak už nebude mu­sieť obiehať niekoľko exekútorov a každému objasňovať svoju situ­áciu a jeho majetok nebude blo­kovaný hneď niekoľkými exekú­tormi, často so sídlom ďaleko od dlžníka. Vytvoria sa nielen pod­mienky pre efektívnejšiu exekú­ciu, ale aj povinný bude mať k dis­pozícii lepší komunikačný priestor s exekútorom.

Ďalšou zmenou je povinnosť exekútora umožniť povinnému vo vybraných prípadoch splácať dlh v splátkach. Doteraz takýto postup nebol možný, ak veriteľ s dohodou o splátkach nesúhla­sil. V rámci novej úpravy sa povo­lí plnenie v splátkach vždy, ak je dlžník fyzickou osobou, vymáha­ný nárok nespochybňuje, nežiada o povolenie splátok v exekučnom konaní opakovane, vymáhaný ná­rok presahuje minimálnu mzdu a nepresahuje 2000 eur, povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich me­sačných splátkach, ktoré s výnim­kou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté a zaplatí prvú splátku najmenej vo výš­ke 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Podmienky sú prísne, avšak exekúcia je výkonom rozhodnu­tia a dlžník mal už dostatočný priestor svoju povinnosť splniť dobrovoľne. Pôvodná tvrdosť zá­kona voči povinným bude touto úpravou odstránená a zachová sa účel a význam exekučného ko­nania. Každé „A“ má aj svoje „B“, a preto je vhodné pripomenúť, že v prípade nezaplatenia niektorej zo splátok sa na povolenie splátok nebude prihliadať.

Novinkou je možnosť zasta­venia exekúcie v prípade fyzic­kej osoby, ak sa do piatich ro­kov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postih­nuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. V prípade právnických osôb je le­hota kratšia, konkrétne 30 mesia­cov. Ide o nástroj, ktorým sa majú eliminovať dlhotrvajúce exekučné konania. Oprávnení zrejme tento nástroj vnímajú negatívne, nakoľ­ko najmä pri fyzických osobách nie je možné vylúčiť, že v budúc­nosti nadobudnú majetok alebo začnú dosahovať príjem. Prevýšil však argument, podľa ktorého dl­horočné exekúcie vytláčajú po­vinných do tzv. šedej ekonomiky a neraz sú vedené len formálne bez výsledku.

Zmeny sa dotknú aj inštitútu odkladu exekúcie. Na jednej stra­ne vytvára širší priestor pre povo­lenie odkladu exekúcie, na strane druhej sa zamedzuje, aby inštitút odkladu exekúcie bol zo strany dlžníkov zneužívaný na zabloko­vanie exekúcie.

Z pohľadu dlžníkov fyzických osôb pravdepodobne najčastej­šou bude žiadosť o odklad exekú­cie z dôvodu, že sa bez svojej viny ocitli prechodne v takom posta­vení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre nich alebo pre prí­slušníkov ich rodiny zvlášť ne­priaznivé následky.

Zastávame názor, že podľa no­vej právnej úpravy stačí, ak po­vinný vyhlási, že je u neho tento zákonný predpoklad odkladu exe­kúcie splnený. Exekútor podľa nás nie je oprávnený skúmať, či je vy­hlásenie pravdivé, presný postup však ukáže až prax. Napriek tomu odporúčame, aby povinní svoje žiadosti o odklad exekúcie riad­ne zdôvodnili. Exekútor následne odloží exekúciu na dobu uvede­nú v žiadosti povinného, najdlh­šie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného. Neprihliada sa na opakovanú žiadosť a žiadosť po­danú po tom, ako povinnému bola doručená dražobná vyhláška alebo ak už boli povolené splátky.

Zmeny Exekučného poriadku sú ďaleko rozsiahlejšie. Snažili sme sa vybrať a upozorniť na tie, kto­ré by mohli mať pre povinných v exekúcii najväčší význam. Na záver musíme dodať, že exekuč­né konania začaté pred 1. aprílom 2017, t. j. už vykonávané exekúcie, sa dokončia podľa starej právnej úpravy. Nové pravidlá budú platiť len pre nové exekúcie.

Zdroj: Mgr. Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod