Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Právo a dane

Príjem zo zamestnania vykonávaného v zahraničí

Fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky (SR) trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, (ďalej len „rezident SR“, pozn. v predchádzajúcom článku bola bližšia definícia rezidenta), ktorá je zamestnaná v zahraničí a z tohto zamestnania jej plynú príjmy, má povinnosť tieto príjmy zdaniť. Otázkou je, v ktorom štáte.

08.11.2016 | 10:56

Zdaňovanie príjmov rezidenta SR pri príjmoch plynúcich zo zahraničia sa riadi príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej aj „medzinárodná zmluva“), ktorú má SR uzatvorenú so zmluvnými štátmi. Okrem toho sa však zdaňovanie príjmov rezidenta SR riadi aj zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Preto posúdenie zdanenia pri príjmoch zo zahraničia sa môže zdať komplikované. K tomu, aby sa mohla uplatniť medzinárodná zmluva, je potrebné preukázať daňovú rezidenciu osoby, ktorá poberá príjmy, a to do termínu výplaty príjmu rezidentovi SR. Pri príjmoch rezidenta SR plynúcich zo zamestnania v zahraničí nie je možné samovoľne určiť štát, v ktorom budú tieto príjmy zdaňované. Ak je rezident SR zamestnaný v zahraničí v tzv. zmluvnom štáte, je potrebné podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia určiť, ktorý štát má právo na zdanenie týchto príjmov. Za predpokladu, že SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu s nejakým štátom a príjmy rezidentovi SR plynú z tohto štátu, vzniká rezidentovi SR povinnosť zdanenia príjmu v SR podľa ZDP bez ohľadu na to, či je takýto príjem už raz zdanený. To teda znamená, že v prípade nezmluvných štátov nie je zabezpečená ochrana dvojitého zdanenia. Z medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vyplýva, že pri príjmoch zo zamestnania sa tieto príjmy zdaňujú v štáte zdroja, teda v štáte, v ktorom sa skutočne činnosť vykonáva, ide o tzv. všeobecné pravidlo. To znamená, že ak bol rezident SR zamestnaný napr. v ČR, u zamestnávateľa so sídlom v ČR a na tomto území aj fyzicky vykonával závislú činnosť viac ako 183 dní v danom roku, príjem za jeho prácu bude v súlade s medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenou medzi SR a ČR zdanený v ČR. Toto pravidlo možno aplikovať pri všetkých štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu. Spôsob zdaňovania a výpočet dane v konkrétnom štáte sa riadi vnútroštátnymi predpismi danej krajiny. Ak však nastane prípad, že rezident SR bol iba vyslaný do Českej republiky na služobnú cestu svojím zamestnávateľom so sídlom v SR, kde má vykonať nejakú určenú prácu, pričom naďalej bude vyplácaný svojím slovenským zamestnávateľom, ktorý nemá v Českej republike stálu prevádzkareň, príjmy rezidenta SR za prácu, ktorú vykonal v Českej republike, nebudú podliehať zdaneniu v Českej republike. Rezident SR bude zdaňovať príjem iba v SR cez daňové priznania FO po skončení zdaňovacieho obdobia, a to z celosvetových príjmov. Z uvedeného možno konštatovať, že ak rezident SR zamestnanie vykonáva v zmluvnom štáte kratšie ako 183 dní v danom roku a zároveň mu mzdu vypláca slovenský zamestnávateľ, ktorý v zahraničí nemá umiestnenú stálu prevádzkareň, príjmy zo zamestnania v zahraničí nebudú podliehať zdaneniu v zahraničí, ale budú podliehať iba zdaneniu v SR. Rezident SR musí v daňovom priznaní podanom na území SR podľa nášho ZDP uvádzať aj príjmy zo zamestnania v zahraničí, a to aj napriek tomu, že sú zdanené v inom štáte. Je to z toho dôvodu, že skutočnosť zdaňovania príjmov v štáte, kde sa závislá činnosť vykonáva, nie je postačujúcim dôvodom preto, aby rezident SR svoj príjem neuviedol v daňovom priznaní. Je to v konečnom dôsledku iba evidenčná povinnosť. Pre účely ochrany, teda pre zabránenie dvojitého zdanenia takéhoto príjmu, uplatní rezident SR takú metódu, ktorú mu povoľuje uzatvorená medzinárodná zmluva s konkrétnou krajinou. Ide o metódu vyňatia príjmov alebo metódu zápočtu dane. ZDP umožňuje pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v zmluvnom štáte rezidentom SR, ktoré boli v zahraničí preukázateľne zdanené, využiť výnimku, ktorou sa predchádza dvojitému zdaneniu. Táto výnimka spočíva v použití metódy vyňatia príjmov za predpokladu, že táto metóda je pre daňovníka – rezidenta SR výhodnejšia. To platí aj v prípade, že v existujúcej medzinárodnej zmluve bude uvedená metóda zápočtu dane. Metódu vyňatia príjmov má právo použiť aj rezident SR, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v štáte, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ak boli tieto jeho príjmy v tom konkrétnom nezmluvnom štáte preukázateľne zdanené. Pozor, uvedené neplatí pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily, v tomto prípade je mzda vyplácaná prenajímateľom pracovnej sily.

Autor: Eva Barčíková, daňová poradkyňa

Foto: ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod