Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Právo a dane

Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane je obdoba daňového priznania a predstavuje formu vyrovnania dane z príjmov fyzických osôb, ktoré počas zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka 2016 – poberali príjmy zo zamestnania, teda z tzv. závislej činnosti.

20.02.2017 | 07:36

Počas roka platia zamestnanci prostredníctvom procesu spracovania miezd iba preddavky na daň, preto je nutné vykonať ročné zúčtovanie dane z príjmov, v ktorom sa určuje výsledná daňová povinnosť za celý kalendárny rok 2016.
Z tejto povinnosti sa odpočítajú zaplatené preddavky a výsledkom je buď daňová povinnosť, alebo preplatok na dani. Rozhodujúci príjem za zdaňovacie obdobie 2016 pre vznik povinnosti podať ročné zúčtovanie dane je suma 1901,67 eura.
Osoba, ktorá bola v roku 2016 zamestnaná a v roku 2016 mala zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru, môže najneskôr do 15. 2. 2017 doručiť zamestnávateľovi písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania. Ak mal zamestnanec viac zamestnaní počas roka, o ročné zúčtovanie požiada posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Požiadaný zamestnávateľ musí vykonať ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov.
Preto je zamestnanec povinný spolu so žiadosťou doručiť aj prílohy, ktoré sú potrebné pre ročné zúčtovanie zamestnanca.
Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.
Ak zamestnanec nemá záujem o ročné zúčtovanie, mal možnosť do 6. 2. 2017 doručiť zamestnávateľovi žiadosť o vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde.
Táto žiadosť nemá predpísanú formu a nie je ani stanovené, že musí byť písomná. Na základe tejto žiadosti má zamestnávateľ povinnosť do 10. 2. 2017 vydať potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom.
Tým, ktorí nežiadali o ročné zúčtovanie a nepožiadali zamestnávateľa do 6. 2. 2017 o vydanie potvrdenia, musí zamestnávateľ v termíne do 10. 3. 2017 vydať a doručiť potvrdenie o zdaniteľnej mzde na tlačive Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2016.
Ak zamestnanec do 15. 2. 2016 žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov, je zamestnávateľ povinný do 31. 3. 2017 spracovať ročné zúčtovanie dane, v ktorom vykoná výpočet výslednej daňovej povinnosti.
Zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní prihliada aj na: - nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, - nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), - nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia alebo zahraničného dôchodku rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2016 nepresiahla sumu 3803,33 eura, - nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, - nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, - zamestnaneckú prémiu, - daňový bonus.
Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je v termíne do 15. 4. 2017 vystaviť potvrdenie o zaplatení dane zamestnancovi, ktorý chce „darovať“ 2, resp. 3 %.
V nadväznosti na právo vyhlásenia zamestnanca ako daňovníka, ktorý sa rozhodol poukázať oprávnenej osobe zodpovedajúci podiel zaplatenej dane z jeho príjmov, vyplýva pre takéhoto zamestnanca povinnosť do 2. 5.
2017 doručiť na miestny príslušný daňový úrad Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2016.
V termíne do 2. 5. 2017 musí zamestnávateľ odoslať daňovému úradu hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov za svojich zamestnancov a okrem toho má povinnosť v tomto termíne vystaviť zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane.
V prípade vzniku daňového preplatku zamestnancovi má zamestnanec právo na vrátenie takéhoto preplatku z ročného zúčtovania najneskôr pri vyúčtovaní mzdy za apríl 2017. To znamená, že daň mu bude vrátená vo výplatnom termíne za apríl 2017, t. j. najneskôr do 31. 5. 2017.
V prípade vzniku nedoplatku z ročného zúčtovania zrazí zamestnávateľ výšku nedoplatku zo mzdy zamestnanca v termíne najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2017.

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod