Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Vraky v Žiline sú ako duchovia. Strácajú sa a objavujú vždy na inom mieste!

Na článok, v ktorom sme pred tromi týž­dňami poukázali na problematiku vrakov na ži­linskom sídlisku Hájik, za­reagoval obyvateľ sídliska Vlčince Ján Rzeszoto, kto­rý nám opísal svoj dlhoroč­ný boj s vrakmi. Prinášame vám jeho pohľad spolu s re­akciou poslankyne a hovor­kyne mesta Žilina.

03.06.2018 | 14:00

„Som obyvateľ sídliska Vlčince a problematike vra­kov sa venujem už viac ako dva roky. Napísal som ne­spočetný počet e-mailov či už mestu Žilina, mestskej alebo štátnej polícii.

Na našom sídlisku je fe­nomén starých vrakov, ktorý siaha do ďalekej minulosti. Bývam v časti Vlčince II, kde je koncentrácia vrakov naj­väčšia. Pre upresnenie, ide najmä o Varšavskú, Berlín­sku ulicu a Slovanskú cestu.

Ale poďme pekne po po­riadku. Môj prvý e-mail bol odoslaný 11. 9. 2015, kde som žiadal o odtiahnutie vrakov z Varšavskej cesty, bolo ich tam niekoľko. Tu sa začína nekonečný prí­beh „odstraňovania“ vra­kov z Vlčiniec, ktorý trvá dodnes. Ako laik a vodič som ako prvú vec skúmal, či majú vozidlá platnú TK a EK. Vo všetkých prí­padoch ide o vozidlá bez týchto platných nálepiek. Z mesta Žilina som dostal odpoveď, že situáciu preve­ria a vraky odtiahnu.

Samozrejme, nestalo sa tak. Dostal som odpoveď, aké to je zložité a skoro nemož­né. Nezmieril som sa s odpo­veďou a začal som autá fotiť aj spolu s nálepkami o ne­platnej EK a TK. Spravil som celú prezentáciu a odoslal na odbor dopravy mesta Žilina.“

Odpovede sa dočkal, vraj danú situáciu bude mesto riešiť. „To som sa už spoznal aj s pánom Mestickým, kto­rý má priamo zodpovednosť za odťah vozidiel. Všet­ky e-maily som posielal aj mestskej polícii, ktorá bola nápomocná a urobila fo­todokumentáciu pre po­treby mesta. Ďalej som už od mestskej polície dostal len odpoveď, že pokyn na odtiahnutie musí dať od­bor dopravy mesta Žilina. Z odboru dopravy ma in­formovali, že sa zmenil zá­kon a na vykonanie odťahu musí správca komuniká­cie, čiže mesto Žilina doru­čiť majiteľovi výzvu a ten si ju musí prevziať. Tvrdili, že autá majú majiteľov, kto­rí už buď nežijú, alebo sú z iných miest a doručiť im výzvu je priam nemožné. Nakoľko bývam na sídlis­ku, všímal som si autá, ako sa premiestňujú z miesta na miesto. Raz boli pri obchod­nom dome NAY, potom na parkovisku pri internátoch Žilinskej univerzity (Ul. vy­sokoškolákov), potom pri Bille na Vlčincoch I. Vzbu­dzovalo to vo mne otáz­ku, ako môže niekto mŕtvy preparkovávať tieto vozidlá z miesta na miesto.“

„V stave zúfalstva som napí­sal e-mail na štátnu políciu. Bol som predvolaný a vypo­čutý v tejto záležitosti. Vý­sledok stretnutia bol taký, že polícia nemôže v danej veci konať, nakoľko vozidlá nie sú súčasťou cestnej premávky. Celú záležitosť mi odporuči­li riešiť na Mestskom úrade v Žiline, lebo parkoviská, kde vraky stoja, sú na mestských pozemkoch a ich správcom je mesto Žilina.

Opakovane som žia­dal mesto Žilina o pomoc pri odstraňovaní vrakov v záujme vyčistiť verej­ný priestor od vrakov. Zú­častnil som sa aj stretnu­tia s poslancami za obvod Vlčince (2. 6. 2016), kde som konštatoval, pozri zápisnica: „Pán Rzeszo­to opätovne otvoril tému vrakov na sídlisku, kon­štatoval sklamanie z od­povede primátora na jeho list. Zástupca MsP konšta­toval komplikovaný legis­latívny proces pri odstra­ňovaní týchto vrakov, MsP môže odstrániť iba vozidlá brániace cestnej premáv­ke a vozidlá znečisťujúce životné prostredie, pripo­menul možnosť častejšie­ho „dotazovania“ sa obča­nov na okresný úrad, odbor dopravy.“ Pomoci som sa nedočkal, aj keď prísľub som dostal. Jediný, kto mi bol v tejto veci ochot­ný pomôcť, bola poslanky­ňa Iveta Martinková, ktorá so mnou do dnešnej doby spolupracuje.

Celú situáciu som nepre­stával monitorovať a znova a znova som žiadal odbor dopravy o riešenie vrakov na sídlisku Vlčince. Dňa 13. 11. 2017 som odbo­ru dopravy napísal: „Dob­rý deň, Ing. Peter Rolko, chcem sa informovať, ako pokračujete v odstraňova­ní vrakov na sídlisku Vlčin­ce. Ako som už niekoľko­krát písal a preveroval som si informácie, na našom sídlisku sú vraky, ktoré sú už niekoľko rokov bez TK a EK a dokonca sú vyrade­né z evidencie motorových vozidiel. Túto informáciu mám preverenú aj cez štát­nu políciu.

Žiadal som o vytvore­nie pracovnej skupiny na stretnutí u štátnej polí­cie a taktiež na stretnutí s poslancami v septembri. Na tomto stretnutí ste mali byť aj vy, ale ospravedlni­li ste sa, že nemôžete prísť. Váš kolega p. Mestický mi vysvetľoval, ako sa to všet­ko nedá a aké je to zloži­té. Ja to chápem, ale vždy sa dá, keď sa chce. Mne sa zdá, že sa nechce. Sme v situácii, že nemáme kde parkovať!

Žiadam vás, odbor do­pravy, aby ste začali ko­nať! Slušne vás o to pro­sím už dva roky a stále nič, ako keby som hádzal hrach o stenu. Píšem vám už po­slednýkrát, ak sa v tejto veci neudejú zmeny, bu­dem musieť celú vec riešiť cez médiá. Informácií mám dostatok spolu s fotodoku­mentáciou. Ja chcem iba jedno, aby sa mesto Žili­na len neprizeralo, ale aby konalo. Je to čisto v kom­petencii správcu miestnej komunikácie.“

Na tento e-mail mesto reagovalo a začalo cez mestskú políciu moni­torovať a fotiť vraky. Po telefonickom rozhovore s mestskou políciou som dostal informáciu, že ich je spolu 29 kusov v časti Vlčince II. Taktiež som do­stal odpoveď od mesta: „Dobrý deň, pán Rzeszo­to. Problematika vrakov na verejných parkoviskách nám je známa a riešime ju. Podľa mojich informácií vám pán Mestický vysvet­lil, ako sa postupuje pri od­ťahu vrakov podľa zákona o odpadoch. Rovnako ako vy, aj mesto Žilina má veľ­kú snahu riešiť túto prob­lematiku. My však môže­me postupovať len tak, ako nám umožňuje legislatíva. Postup vám už bol niekoľ­kokrát povedaný a aj napí­saný. Nesúhlasím s vaším tvrdením, že sa mesto Ži­lina len prizerá a nekoná. Bol by som rád, keby ste mi napísali, v čom konkrét­ne mesto nekoná. Pre vašu informáciu, v roku 2017 bolo zistených na území mesta 111 vrakov, z kto­rých 40 bolo odstránených majiteľmi po výzve, 26 bolo odtiahnutých a 45 je v pro­cese riešenia. Čo sa týka Vlčiniec, v tomto roku tu riešime 63 vrakov, z toho 17 bolo odstránených ma­jiteľom, 10 bolo odtiah­nutých, 1 vozidlo stojí na súkromnom pozemku a zvyšné vozidlá sú v pro­cese riešenia.

Samozrejme, ak vy vie­te, ako vyriešiť túto situ­áciu k úplnej spokojnosti s rešpektovaním platnej le­gislatívy, môžete nás kon­taktovať. Ide nám pred­sa spoločne o to, aby sme dostali vraky preč z našich parkovísk.“

Sčasti ma odpoveď uspo­kojila, ale v praxi sa ukáza­lo, že vraky sú opäť v uli­ciach, a to stále tie isté s rovnakými EČV. Pravdou je, že niektoré sú v iných častiach mesta, napríklad na Jedľovej ulici v mest­skej časti Žilina-Báno­vá, a niektoré pri obchod­ných domoch NAY, Tesco, Billa a, samozrejme, opäť na Varšavskej a Ľubľanskej ulici. Hovoril som s mnohý­mi obyvateľmi tejto ulice, ktorí už dávno rezignova­li a radšej parkujú ďalej od svojho domova, len aby sa nemuseli rozčuľovať z ne­ochoty vyriešiť problém definitívne. Vozidlá monitorujem stále a už ich poznám spa­mäti. Mám mnoho fotiek, ktoré dokumentujú, ako sa vozidlá premiestňujú v meste Žilina.“

Cieľom tejto genézy je ukázať Žilinčanom, že v našom meste je mnoho vrakov, ktoré sa poväčšine premiestňujú z miesta na miesto. Samozrejme, je ne­spochybniteľné, že mesto odťahuje vraky na podnet občanov alebo na podnet mestskej polície, avšak sú vraky, ktoré sú nedotknu­teľné a tie sú ako duchovia, ktoré sa strácajú a opätov­ne objavujú vždy na inom mieste.

STANOVISKO POSLANKYNE IVETY MARTINKOVEJ

„Nie každá situácia s kaž­dým vrakom je taká zloži­tá. Po upozornení na via­cero vrakov sa podarilo niektoré aj odstrániť. Sama som bola trikrát pri odťa­hovaní. Aj to je posun, ale nie zásadný. Situácia na Vlčinciach II je špecifická. Moji občania ma neustá­le prosia o pomoc. Sťažujú sa. Nemajú kde parkovať. Aj novovytvorené parkova­cie miesta oproti osemroč­nému gymnáziu sú už za­plnené vrakmi jedného človeka.“

STANOVISKO HOVORKYNE MESTA ŽILINA BARBORY ZIGOVEJ

„O probléme s vrakmi, sa­mozrejme, vieme a v spo­lupráci s mestskou políciou ho riešime už dlhodobo. Na sídlisku Vlčince je naj­viac vrakov na území mes­ta, len od začiatku tohto roka sme tu zaevidovali 25 nových vrakov. Pracov­níci odboru dopravy MsÚ zatiaľ odtiahli 7 vrakov, 4 si odstránili majitelia po výzve. Ostatné zatiaľ ostá­vajú v riešení. Doteraz ne­máme zaevidované viac ako dva vraky na jedného majiteľa. K otázke riešenia parkovania na sídlisku Vl­čince plánujeme vybudo­vať parkovacie miesta tam, kde je to možné, budeme zadávať vypracovanie pro­jektovej dokumentácie na parkovací dom a rovnako plánujeme zakázať dodáv­kovým vozidlám parkova­nie na sídlisku.“

Zdroj: Ján Rzeszoto

Foto: Archív

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod