Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2019 | Valéria

Právo a dane

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia začína byť pre podnikateľov strašiakom. Stačí však vedieť, čo sa od nich vyžaduje. Vysvetlíme pojmy ako elektronická komunikácia, elektronická schránka a aké sú povinnosti fyzických osôb (FO) podnikateľov.

27.05.2018 | 15:12

Finančná správa (FS) zabezpečuje plnenie úloh týkajúcich sa efektívneho výberu daní a správy cla. Napĺňa príjem štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EÚ. Tvoria ju Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Daňové subjekty (DS) vo vzťahu k FS okrem platenia daní podávajú aj rôzne tlačivá, dokumenty a listiny, ktorých zasielanie vyplýva z rôznych daňových, colných predpisov. Ide o tzv. podanie, ktoré môžu DS urobiť písomne alebo ústne. Písomné podania s predpísanou formou podávali DS na daňové alebo colné úrady len v tlačenej forme. Od 1. 7. 2018 však FO podnikatelia musia tlačivá, dokumenty a listiny podávať iba elektronicky.

Nutnosť a povinnosť elektron. komunikácie – t. j. doručovať podania elektron. prostriedkami – upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Elektron. komunikácia s FS je povinná od 1. 1. 2014. Od 1. 1. 2014 mali povinnosť komunikovať elektronicky s FS všetky DS, ktoré boli platiteľmi DPH a všetky osoby, ktoré platiteľov DPH zastupovali pri správe daní + daňoví poradcovia a advokáti. Od 1. 1. 2018 sa okruh osôb rozšíril aj o všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov.

Od 1. 7. 2018 sa povinnosť týka aj všetkých FO podnikateľov. Platí to pre FO, ktoré podnikajú a sú registrované pre daň z príjmov, ale aj pre zástupcov – DS, ktorí majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
1. Príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1: a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (samostatne hospodáriaci roľník, vykonávajúci činnosť na základe osvedčenia) b) príjmy dosahované z činností na základe živnostenského oprávnenia c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (audítor, daňový poradca atď.) d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti
2. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2: a) príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania lit. diel a iných diel na vlastné náklady, príjmy z vytvorenia, použitia iného predmetu duševného vlastníctva b) príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (príjmy z činnosti osobnej asistencie) c) príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch d) príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia) e) príjmy z činnosti športovca alebo šport. odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe Elektronická komunikácia – uskutočnenie podania DS tzv. elektron. prostriedkami.Podanie sa realizuje na adresu elektron. podateľne správcu dane. Celú elektron. komunikáciu umožňuje a spravuje finančná správa.

Elektronická podateľňa správcu dane je spoločná pre všetky daňové orgány a je prístupná všetkým autorizovaným používateľom elektron. služieb daňovej správy [eSlužieb].

Autor: Eva Barčíková, daňová poradkyňa

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
24 °C
26 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod