Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. apríl 2019 | Jela

Právo a dane

Vianočné balíčky

Všade okolo nás je už vianočná atmosféra. Obchody a námestia sa ligocú svetielkmi a otázka darčekov je v tomto čase viac ako prioritná. V decembri aj zamestnávatelia odmeňujú a obdarúvajú svojich zamestnancov za ich celoročnú prácu. V tomto príspevku sa pozrieme na odmeny z pohľadu daňových a odvodových povinností.

05.12.2016 | 13:24

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je príjem zadefinovaný ako peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou.

U zamestnancov je peňažné plnenie pravdepodobne zrejmé pre každého. Je to hodnota prijatá vo finančných prostriedkoch, teda výplata peňažných prostriedkov. Nepeňažné plnenie bude potom všetko, čo získa zamestnanec od zamestnávateľa v inej ako peňažnej podobe.

Pri nepeňažnom aj peňažnom plnení má zamestnávateľ v nadväznosti na výplatu príjmu zamestnancovi povinnosť vybrať preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy (s výnimkou, ak ide o zamestnanca, ktorý platí preddavky podľa osobitných predpisov alebo ide o príjmy zdanené v zahraničí). Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov – peňažných aj nepeňažných – zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Zdaniteľné príjmy predstavujú teda všetky peňažné aj nepeňažné plnenia s výnimkou tých, ktoré nie sú predmetom dane a tiež s výnimkou tzv. oslobodených príjmov, ktoré ZDP priamo definuje aj v súvislosti so zamestnancami (ide napr. o príspevok na stravovanie poskytnutý podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP alebo hodnotu nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku).

Pri bežnej výplate odvody a daň považujú zamestnanci za samozrejmosť. Je potrebné si však uvedomiť, že zdaniteľnou mzdou nie sú len peňažné príjmy. Rovnako aj pri nepeňažných príjmoch je postup rovnaký. To znamená, ak zamestnanec dostane od svojho zamestnávateľa akýkoľvek benefit v nepeňažnej podobe, je nutné posúdiť, či patrí medzi zdaniteľné príjmy. Ak áno, zamestnávateľ je povinný zohľadniť nepeňažné príjmy vo výplate za daný mesiac, v ktorom bol benefit poskytnutý.

Nepeňažné plnenie je oceniteľné cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Rovnako platí, že nepeňažné plnenie je aj plnenie dosiahnuté zámenou.

Nepeňažné plnenie poznáme aj pod názvom naturálie. To je stav, kedy zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom časť úrody alebo nejaké svoje výrobky bezodplatne. Do nepeňažných plnení patrí aj poskytovanie služobného bytu alebo služobného vozidla na súkromné účely.

Tiež medzi benefity  zamestnancov patria preplatené vstupenky na kultúrne podujatia, preplatené vstupenky do fitnes alebo iného športového zariadenia, hodnota daru pri životnom jubileu, zaplatenie preventívnej prehliadky zamestnancovi, zaplatenie špeciálneho lekárskeho vyšetrenia, príspevok na oblečenie alebo obuv, príspevok na dopravu do zamestnania, balíčky na MDD, mikulášske balíčky, vianočné kolekcie.

Ak teda deti zamestnancov dostanú balíčky od ich zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný hodnotu balíčkov pripočítať k mesačnej zdaniteľnej mzde a tento príjem zdaniť cez výplatnú pásku. To platí aj za predpokladu, že balíčky sú hradené zo sociálneho fondu tvoreného zamestnávateľom, pretože platí, že ďalšou časťou príjmov zo závislej činnosti, ktoré spadajú do kategórie „iných foriem plnenia“, sú aj plnenia poskytované zo sociálneho fondu.

Rovnako je to aj pri poskytnutí vianočných kolekcií alebo poskytnutí darčekových poukážok. Preto ak vo výplatnej páske za december objavíte pojem nepeňažné plnenie, nezostaňte prekvapení. Takže ak máte pocit, že ste dostali niečo od zamestnávateľa zdarma, nie je to celkom tak. Stálo vás to minimálne hodnotu daní a odvodových povinností. A nemôže za to Mikuláš, ale zákon o dani z príjmov.

Autor: Eva Barčíková, daňová poradkyňa

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
17 °C
14 °C
12 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod