Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 11°C

Právo a dane

Zákon pamätá aj na psy

Otázka chovu psov rezonovala v uplynulom období nielen vo vybraných častiach Žiliny, ale aj na stránkach Žilinského večerníka. Do problematiky by sme radi opäť vniesli trochu svetla aj prostredníctvom našej právnej rubriky, a to napriek skutočnosti, že už v minulosti sme sa tejto téme venovali.

14.08.2017 | 08:36

Podmienky chovu a drža­nia psov upravuje zákon č. 282/2002 Z. z. Hneď v úvode dodávame, že zákon počíta s tým, že podrobnosti budú upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Na presné zistenie povin­ností je nutné pozrieť si nielen zá­kon, ale aj konkrétne nariadenie konkrétnej obce. V meste Žilina ide o nariadenie č. 3/2011 v znení nariadenia č. 14/2012.

Základnou povinnosťou držiteľa psa (nie vlastníka psa) je prihláse­nie psa do evidencie. Tejto povin­nosti podlieha každý pes držaný na území SR nepretržite po dobu viac ako 90 dní. Musíte ju splniť najneskôr do 30 dní od uplynu­tia už spomínaných 90 dní. Pes sa eviduje v mieste, kde sa v danom roku prevažne nachádza.
Evidenciu vedie obec a po zápi­se vydá evidenčnú známku. Stratu alebo zničenie známky je potrebné nahlásiť v lehote do 14 dní. Vydanie náhradnej známky je spoplatnené.
Osobitné evidenčné povinnosti sa týkajú tzv. nebezpečného psa. Ide o psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám na­padnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. Skutočnosť, že ide o nebezpečného psa, sa zapisuje do evidencie a je uvedená aj na evi­denčnej známke takéhoto psa.
Všetky zmeny údajov v eviden­cii je držiteľ psa povinný oznámiť do 30 dní. Ak psa riadne neprihlá­site do evidencie, neohlásite zme­ny, stratu známky alebo skutoč­nosť, že pes by mal byť evidovaný ako nebezpečný, riskujete pokutu do 165 eur.

Viac problémov v každodennom živote prináša vodenie a voľný po­hyb psa. Držiteľ psa by si mal uve­domiť, že mimo chovného priesto­ru môže vodiť psa len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej si­tuácii. Nebezpečného psa môže viesť len osoba, ktorá je plne spô­sobilá na právne úkony, čo zna­mená, že má ísť o osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Nebezpeč­ný pes musí mať na verejnom priestranstve nasadený náhubok.

Na území Žiliny možno psa na verejne prístupných miestach vo­diť len na vôdzke. Voľný pohyb psa (t. j. bez vôdzky) je na verejne prí­stupných miestach zakázaný s vý­nimkou miest na to vyhradených. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii, aby psa bolo možné ovládať. Verejne prístupné miesto je každé miesto, ktoré slúži na verejné užívanie (napr. ulice, námestia, parkovis­ká, zastávky MHD, parky, sídlisko­vá zeleň) a miesta inak verejnosti prístupné vrátane budov, priesto­rov a priestranstiev, ktoré sú prí­stupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie, a to bez ohľadu na ich vlastníctvo.
Záleží teda na konkrétnej situ­ácii. Ak stretnete desaťročné dieťa s malým poslušným veselým psí­kom na vôdzke, zrejme bude všet­ko v poriadku. Nie je však akcepto­vateľné, aby rovnaké dieťa viedlo na vôdzke hravú nemeckú dogu plného vzrastu, a to aj keby išlo o poslušného a vycvičeného psa. Psa by ste rovnako mali mať na vôdz­ke na všetkých verejne prístup­ných miestach. Argument, že ide o súkromný pozemok alebo areál, neobstojí, pokiaľ nie je bezpečne ohradený tak, aby zabraňoval úni­ku psa. Nemali by ste zabúdať, že aj na miestach, kde je možné psa viesť bez vôdzky, je nutné zabez­pečiť, aby bol pes pod dohľadom. Na vlastnom ohradenom dvore, samozrejme, môžete psa ponechať bez vôdzky a aj bez dohľadu. Stále však platí, že musí ísť o bezpečné ohradenie, ktoré zabraňuje úniku psa. Nízke dekoratívne ploty, kto­ré pes hravo preskočí, tento účel určite nespĺňajú.

Nariadenie mesta zakazuje vstup so psom na verejné detské ihriská a pieskoviská, do verej­ných budov, cintorínov, školských, kultúrnych a sociálnych zariade­ní. Zákaz vstupu sa vzťahuje aj na športové zariadenia, obchody a zariadenia pre poskytovanie slu­žieb, tu však môže ich prevádz­kovateľ alebo správca rozhodnúť, že vstup so psom umožní. Každé miesto, kam je vstup so psom za­kázaný, musí byť viditeľne označe­né. Prikláňame sa k záveru, že ak označenie chýba, zákaz neporu­šíte. Na druhej strane, z etického pohľadu nie je vhodné psa viesť cez detské ihrisko alebo obdobné miesto s odôvodnením, že pri ňom chýba značka.

Povinnosť odstrániť po psovi vý­kaly je (nielen) z právneho hľadiska úplnou samozrejmosťou. Porušenie tejto povinnosti možno pokutovať do výšky 65 eur. Podľa nariadenia mesta je každá osoba, ktorá vedie psa, povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích vý­kalov a na vyžiadanie mestskej po­lície sa ňou preukázať.

Zdroj: Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod