Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. jún 2018 | Alojz

Právo a dane

Zoznam dlžníkov

Častým predmetom diskusií, ktoré rezonujú na internetových fórach, bývajú otázky týkajúce sa zoznamu dlžníkov – čo je to, kde ho môže verejnosť nájsť, pre koho je určený a pod.

18.08.2017 | 10:00

Ak zadáte do interne­tového prehliadača pojem „zoznam dlž­níkov“, je veľmi prav­depodobné, že sa vám zobrazí veľké množstvo rôznych webových stránok, ktoré takto označený zoznam vedú. Nemusia to byť len oficiálne webové strán­ky štátnych orgánov, obcí alebo štátnych inštitúcií, je medzi nimi aj veľký počet rôznych súkrom­ných databáz.

Neexistuje žiadna oficiál­na jednotná databáza, ktorá by viedla kompletný zoznam všet­kých dlhov fyzických a právnic­kých osôb. Rôzne internetové stránky síce ponúkajú službu spočívajúcu vo vyhľadávaní ale­bo pravidelnom sledovaní kon­krétnej fyzickej alebo právnickej osoby v jednotlivých zoznamoch dlžníkov, táto služba je však spravidla spoplatnená, a teda výhodná skôr pre podnikateľov, ktorí si chcú preveriť solventnosť svojich obchodných partnerov alebo klientov.

Pokiaľ ide o oficiálne zoznamy dlžníkov štátu, štátnych orgánov a organizácií alebo miest a obcí, tieto musíte hľadať na viacerých miestach. Ako sme spomenuli vyššie, neexistuje žiadny oficiálny centralizovaný zoznam všetkých dlžníkov.
Na prvom mieste odporúča­me navštíviť internetovú strán­ku http://www.pohladavkystatu. sk/, ktorú prevádzkuje Minister­stvo financií SR. Ide o centrálny register pohľadávok štátu, ktorý bol vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu. V uvedenom informač­nom systéme môžete nájsť všetky splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014 konkrét­nemu správcovi pohľadávky.

V tomto centrálnom registri sa evidujú fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky. Správcami pohľadávok štátu sú správcovia majetku štátu, napr. štátne roz­počtové organizácie, štátne prí­spevkové organizácie, štátny fond alebo iné právnické osoby, kto­rých výnosy z činnosti sú príjmom štátneho rozpočtu. V centrálnom registri však ne­nájdete dlžníkov, resp. pohľadáv­ky štátu z daní alebo ciel, pohľa­dávky zdravotných poisťovní ani pohľadávky sociálnej poisťovne. V registri sa neevidujú ani pohľa­dávky štátu, ktoré sú podľa záko­na o pohľadávkach štátu vylúčené z evidencie vzhľadom na ich cha­rakter (napr. pohľadávky štátu, s ktorými súvisia informácie alebo veci, ktoré sú utajovanými skutoč­nosťami, alebo pri ktorých plnení sa musia použiť osobitné bezpeč­nostné opatrenia).

Dostať sa k zoznamu dlžní­kov na sociálnom alebo zdravot­nom poistení či na dani a cle nie je tiež nič zložité. Sociálna pois­ťovňa zverejňuje svojich dlžníkov na internetovej adrese: http:// www.socpoist.sk/zoznam-dlzni­kov-emw/487s. Daňový nedopla­tok si môžete overiť na interneto­vej stránke Finančnej správy SR v sekcii informačných zoznamov. Dlh na zdravotnom poistení si zas môžete pozrieť na internetovej stránke konkrétnej zdravotnej po­isťovne, ktorej ste boli alebo ste poistencom.

Netreba zabúdať i na to, že správcom dane sú aj obce a mestá, ktoré vykonávajú správu miest­nych daní a poplatku za komunál­ne odpady a drobné stavebné od­pady. Každá obec alebo mesto si vedie svoj vlastný zoznam dlžní­kov a podľa možností ho zverejňu­je na svojej internetovej stránke.

Pokiaľ ste už niekedy boli účast­níkom súdneho, exekučného ale­bo konkurzného konania, vznikla vám pravdepodobne povinnosť zaplatiť súdny poplatok, predda­vok alebo inú platbu, ktorá vyplý­va z rozhodovacej činnosti súdov. Ak ste ich doteraz nezaplatili, je možné, že ste vedení v zozname dlžníkov Ministerstva spravodli­vosti SR, ktorý nájdete zverejnený na jeho internetovej stránke.

Ak by ste si chceli zobrať hy­potéku alebo spotrebný úver, je veľmi pravdepodobné, že banka si vás bude preverovať aj v tzv. Spoločnom registri bankových informácií (SRBI), ktorý si vy­tvorili banky na základe zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Data­báza obsahuje pozitívne aj nega­tívne údaje o všetkých úverových produktoch poskytnutých klien­tom účastníckych bánk vrátane ich histórie, a to 5 rokov po ukon­čení zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom.

Byť vedený v zozname dlžní­kov, ktorý je prístupný širokej ve­rejnosti, nie je nič príjemné a už vôbec nie v prípade, ak je osoba v takom zozname vedená neo­právnene. Pokiaľ zistíte, že vás v takomto zozname evidujú, je potrebné konať vo veci čo možno najskôr, aby ste sa vyhli prípad­ným komplikáciám alebo ďalšie­mu navyšovaniu dlhu, spojenému s eventuálnym súdnym konaním alebo exekúciou.

Autor: Lucia Lempochnerová

Foto: Ilustračná

|
<
Jún 2018
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Štvrtok    21. Jún 2018
17.6. 08:00 - 3.7.2018 16:00 | SLOVENSKÁ FEDERÁCIA FOTOGRAFOV -výstava fotografií členov Slovenskej federácie fotografov
21.6.2018 19:00 | A JE TU ZAS
17.6. - 24.6.2018 | PRO MUSICA NOSTRA
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
24 °C
11 °C
11 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod