Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. november 2018 | Elvíra

Z regiónu

Bezdotyková autoumyváreň umyje okrem áut i vás. Prečo je cesta pri Záriečí zanedbaná?

Prejsť po chodníku na Dolných Rudinách je pre mnohých ľudí ozajstným zážitkom. Lokalita bez svetla, s odpadom či autoumyvárňou v tesnej blízkosti chodníka. Tá dokáže ľuďom často zanechať na oblečení aj symbolický mokrý pozdrav.

12.01.2018 | 11:41

„Táto cesta je už od leta znečistená komunál­nym odpadom a vyzerá to tam skutočne ako na sme­tisku. Stav sa opakuje každý rok pred letom, keď začnú rásť náletové dreviny. Nepri­spôsobiví občania tam na­vyše zanechajú spúšť. Bolo by dobré, keby sa celý tento priestor zrekultivoval, osvet­lil a chodník opravil,“ obrá­til sa na nás čitateľ. Mesto sa podľa našich informácií da­nou vecou plánuje zaoberať, no dobudovanie verejného osvetlenia v tomto roku pod­ľa novej hovorkyne mesta Barbory Zigovej na progra­me nie je. „Zamestnanci od­boru životného prostredia vykonali obhliadku uvedenej lokality. Chodník znečisťuje invazívna rastlina, pri ktorej odstraňovaní sa bude postu­povať v zmysle legislatívy. Stav chodníka preveria za­mestnanci odboru dopravy a v prípade potreby a dostat­ku finančných prostriedkov pristúpi mesto k jeho rekon­štrukcii. Čierne skládky od­stránia aktivační pracovníci,“ potvrdila hovorkyňa mesta. Ako však ďalej poznamena­la, prešetrením vlastníckych vzťahov bolo zistené, že uve­denú časť tvoria i súkromné pozemky.

KEĎ PLOT NESTAČÍ

Prechádzate okolo bezdo­tykovej autoumyvárne na Závodskej ceste a neraz sa vám stalo, že opláchla vo­dou vrátane áut aj vás? „Neďaleko SPP na Dol­ných Rudinách vznikla au­toumyváreň, ktorá je len pár metrov od chodníka. Chodci a cyklisti, ktorí po­pri nej pri jej plnej vyťaže­nosti prechádzajú, majú od nej pozdrav na svojom ob­lečení. Je jej vzdialenosť od chodníka v poriadku?“ pýta sa čitateľ. S predmet­nou vecou sme sa preto ob­rátili na umyváreň i mesto. „Stavebný úrad v súčas­nosti preveruje podnet tý­kajúci sa predmetnej stav­by,“ informovala hovorkyňa mesta. Podľa kompetent­ných z bezdotykovej au­toumyvárne k tejto situácii doposiaľ oficiálne sťažnosti nedostali, no nájdu sa ľu­dia, ktorí ich na problém upozornia. Ako nás ďalej in­formovali, stavba je posta­vená v súlade so stavebným zákonom, pričom stavebný úrad vydal na túto stavbu kolaudačné rozhodnutie a z tohto hľadiska je to pre­to v poriadku. Podľa slov vlastníka však tento prob­lém posilňujú aj samotní zákazníci, ktorí vodu často a intenzívne smerujú práve na chodník. „O ochránení autoumyvárne od chodní­ka sme už síce uvažovali, no bráni nám v tom nedosta­tok finančných prostried­kov. Uvažovali sme aj nad reklamnými pútačmi na plotoch, to však možné nie je. S nejakými podnetmi od ľudí sme sa už stretli, no nie oficiálne,“ uviedol. Ako do­dal na záver, vyriešenie toh­to problému je v súčasnosti skôr beh na dlhšiu trať.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Čitateľ

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
3 °C
1 °C
1 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod