Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Česko-slovenské ekonomické a podnikateľské fórum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa

V pondelok 4. júna sa pod záštitou predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a predsedu Svetovej komorovej federácie ICC Petra Mihóka uskutočnilo v Žiline Česko‑slovenské ekonomické a podnikateľské fórum.

21.06.2018 | 13:48

Podujatie, ktoré sa zorganizovalo pri príležitosti tohtoročných osláv 100. výročia založenia Československa, bolo orientované na bilaterálne rokovania českých a slovenských spoločností.

Primárnou cieľovou skupinou boli pri­tom malé a stredné slovenské podniky sídliace mimo Bratislavského kraja. Program Česko-slovenského ekonomického a podnikateľ­ského fóra bol rozdelený do dvoch častí – ekonomického a podnikateľského fóra. Za­tiaľ čo pri ekonomickom bol zreteľ na ekonomickú dimen­ziu osláv 100. výročia vzniku Československa, v rámci pod­nikateľského fóra bolo cie­ľom podporiť rozvoj vzájom­ných českých a slovenských obchodných vzťahov vo vy­braných priemyselných od­vetviach ako strojárenstvo a kovospracujúci priemy­sel, automobilový priemysel, energetika, elektrotechnický priemysel a ekológia.

Súčasťou podujatia boli vystúpenia mnohých vyso­kých ekonomických zástup­cov zo Slovenska i Česka. Svoju reč počas Česko-slo­venského ekonomického a podnikateľského fóra pred­niesli napríklad predseda predstavenstva SOPK ŽRK Milan Vašanič, predseda Slo­venskej obchodnej a priemy­selnej komory Peter Mihók, ale aj veľvyslankyňa Českej republiky v Bratislave v ro­koch 2013 až 2018 Lívia Klau­sová, námestník ministra priemyslu a obchodu Českej republiky Ondřej Malý či ge­nerálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investí­cií a obchodu Róbert Šimon­čič a riaditeľ inštitútu Václava Klausa Jiří Weigl.

„ČSEPF sa organizu­je celoštátne obchodnými, priemyselnými a hospo­dárskymi komorami Žiliny, Zlínskeho kraja a Morav­skosliezskeho kraja ako ekonomická dimenzia osláv 100. výročia založenia Čes­koslovenska v roku 1918,“ uviedol Ján Mišura zo SOPK ŽRK. Na margo súčasnosti dodal: „SR a ČR majú v sú­časnosti veľmi dobré ekono­mické vzťahy, ktoré zlepši­li vzťahy aj v iných sférach. Oba štáty by mali ale využiť tento potenciál aj pri refor­movaní EÚ a presadzova­ním nielen spoločných zá­ujmov v jadrovej energetike. Pritom česká ekonomika je úspešná bez eura a sloven­ská s eurom.“

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
26 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod