Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Kultúra

Fero Behúň – základný kameň pre začínajúcich umelcov Žiliny

Spomienky, obdiv a úcta sú podtitulom výstavy venovanej maliarovi Ferovi Behúňovi. Maliar svoje obrazy nikdy nevystavoval. Možnosť vidieť ich teraz majú Žilinčania, no i ostatní návštevníci v SOHO1 miniGallery.

25.05.2018 | 15:16

Nad paletami, far­bami a štetcami, ktoré používal pri svojej umeleckej tvorbe Fero Behúň, sa za­čiatkom mája stretli priaz­nivci výtvarného umenia. V koncepcii Ivana Köhle­ra SOHO1 miniGallery otvorili výstavu jeho obra­zov, ktoré sme doteraz ne­mali možnosť nikde inde vidieť. Jeho manželka Oľga Behúňová ich na výstavu zapožičala a sama sa zú­častnila vernisáže. I kolego­via riaditeľa zapožičali die­la majstra radi a ochotne. Meno Fero Behúň prilákalo do galérie množstvo nad­šencov umenia, avšak i jeho študentov a pedagógov, ktorí ho zažili, ktorých učil, s ktorými pracoval na základnej umeleckej škole, kde dlhé roky pôsobil ako riaditeľ i pedagóg.

SKROMNÝ A VEĽKÝ UMELEC

O maliarovi je známe, že svoje obrazy nevystavo­val. „Jeho pozícia riadite­ľa spojená s pedagogickou praxou limitovala rozsah vlastnej sebarealizácie,“ prezradil Robert Brun, ku­rátor výstavy. Fero Behúň sa počas života venoval najmä pedagogickej čin­nosti a škole, ktorú v Ži­line založil. Bol to on, kto ovplyvnil rozvoj výtvarné­ho umenia v našom mes­te. V roku 1959 ho poverili úlohou zriadiť v Žiline zá­kladnú umeleckú školu. Jej riaditeľom bol až do roku 1991. ĽŠU Žilina formovala svojím širokým umeleckým záberom už vtedy budú­cich adeptov odborného umeleckého štúdia. „Fero Behúň bol človek s veľkým Č. Napriek tomu, že po­chádzal z malej dedinky na východe, mal v sebe niečo, čo ho správne orientova­lo k okolitým veciam a ľu­ďom,“ povedala o ňom An­dika Beráková. „Mal všade priateľov a známych, čo prinášalo i škole, ktorú vie­dol takmer do konca života, mnoho výhod. Celé úspe­chy jeho školy boli i naši­mi úspechmi a veľa žiakov výtvarného odboru vyštu­dovalo pražské a bratislav­ské vysoké školy. Vždy ve­del, na ktorej strane stojí, že zmyslom aj jeho života bolo pomáhať. Bola to krás­na kapitola i môjho života vďaka jeho organizačným schopnostiam, čo sa týka­lo spoločenského života na škole. Prežili sme mno­ho príjemných chvíľ v jeho spoločnosti a som rada, že prostredníctvom tejto vý­stavy vidíme, čo sme ne­videli, lebo on sa nikdy nechválil.“

LADNÉ, MÄKKÉ, JEMNÉ

„Keď som sa pozeral na tie­to obrazy, uvedomil som si, že Fero Behúň si vytvoril vlastný obraz sveta a roz­hodol sa oň podeliť. Prav­depodobne chcel, aby bol svet farebnejší, nežnejší, jemnejší. Mal ten kumšt a grif to namaľovať,“ po­vedal o obrazoch Juraj Ma­lík, majiteľ galérie. „Vďaka tomu vidíme do hlavy člo­veka, ktorý niečo zažil, cí­til, vnímal a nechal nám to v tomto odkaze. My, čo nevieme maľovať, si svoje spomienky a vnímanie sve­ta odnesieme so sebou, ale tu máme príležitosť vidieť vnímanie a cítenie človeka – Fera Behúňa – cez jeho obrazy,“ dodal.

ZÁTIŠIA A KRAJINY

Obrazy maliara najčastejšie zachytávajú krajinu. Naj­viac sa venoval práve kra­jinomaľbe a zátišiu. „Autor čerpal najmä z veľkého prí­behu slovenského varian­tu moderny, ktorý dokázal rozvinúť do autonómnej interpretačnej suverenity, výrazovo posilnenej o ko­munikatívny rozmer svoj­ho diela,“ vyslovil kurátor, pre ktorého bol Fero Behúň najskôr učiteľ a neskôr kolega. „Prezentovaná kolekcia obrazov je sumárom mate­riálu, ktorý sa podarilo pre túto príležitosť získať zo súkromných zbierok,“ ho­voril ďalej. „Určite to nie je reprezentatívny výber, no i napriek tomu potvrdzu­je maliarsku kompetenciu Fera Behúňa.“

BOMBASTIC B

Výstava Fera Behúňa, kto­rá bude prístupná verej­nosti do 15. júna, napĺňa dramaturgiu SOHO1 mi­niGallery, ktorej tohtoroč­nou koncepciou je Bom­bastic B, čo znamená, že sa v nej prezentujú auto­ri, ktorých meno sa začína práve na písmeno B. „Ple­jáda umelcov bude pokra­čovať sochárkou Andikou Berákovou, po nej pôjde fenomén slovenského vý­tvarného umenia Karol Ba­rón. Ďalej príde na rad ešte trojica elitných autorov na B – Berger, Brun a Barčík,“ doplnil Ivan „Kelly“ Köhler, supervízor galérie. SOHO1 miniGallery od roku 2015 predstavila mi­niportréty 25 prevažne ži­linských autorov, výtvar­níkov. Ivan „Kelly“ Köhler chce obetavo i s mece­nášom umenia Jurajom Málikom dodržať dra­maturgický plán galérie a v priebehu ďalších rokov doplniť kompletnú zostavu žijúcich i nežijúcich profe­sionálnych umelcov Žiliny a blízkeho okolia. Budeme sa tešiť!

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Kelly

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
25 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod