Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 10°C

Z regiónu

Ministerstvo opravuje internáty, rekonštruovať bude aj Žilinská univerzita v Žiline

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR dalo v uplynulom období slovenským univerzitám na rekonštrukciu ubytovacích zariadení 20 miliónov eur. Podľa rezortu pôjde o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu týchto zariadení v histórii Slovenska.

08.07.2018 | 11:40

Na Slovensku je v sú­časnosti 84 vysokoškolských internátov, finančné pro­striedky na ich rekonštrukciu posiela rezort školstva na účty univerzít práve v tomto období. Najvýraznejšia časť financií pritom poputuje na bratislavské vysokoškolské internáty. Doposiaľ rozde­lených 20 miliónov eur však podľa MŠVVaŠ nie je koneč­ných, v najbližších rokoch má ísť na vynovenie univerzit­ných internátov ešte ďalších 30 miliónov.

LEPŠIE PODMIENKY NA BÝVANIE

V rekonštrukcii dvoch uby­tovacích zariadení Veľ­ký diel a Hliny ide vďa­ka finančnej podpore pokračovať aj Žilinská uni­verzita v Žiline (UNIZA). Tá získala od ministerstva škol­stva prostriedky vo výške 1 041 351 eur. Obnova dvoch internátov sa bude po-dľa prorektora pre medzi­národné vzťahy a marketing UNIZA Jozefa Ristveja vyko­návať do konca tohto roka, vyžiada si pritom aj čias­točné obmedzenia v dopra­ve. „Ako prvá bude prebie­hať rekonštrukcia hlavného kanalizačného zberača. Dô­ležité je aj vybavenie inter­nátov – bude sa meniť opotrebovaný nábytok či sanita,“ opísal Jozef Ristvej z UNIZA. Získané finančné prostried­ky sa ďalej použijú naprí­klad na termostatizáciu objektov, vybudovanie vstu­pov do areálov, nákup kame­rového systému, sanáciu vý­ťahov, rekonštrukciu práčovní či výmenu okien a balkónov.

OBNOVUJÚ POSTUPNE

„K výmene balkónov dôjde v oboch ubytovacích zariade­niach. Vymieňať sa budú celé z dôvodu úpravy bezpečnost­nej výšky zábradlia,“ doplnil prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing. Obno­vu ubytovacích zariadení re­alizuje UNIZA dlhodobejšie a postupne. V uplynulých ro­koch sa jej podarilo čiastočne zrekonštruovať i exteriér aj interiér. „Išlo napríklad o ma­ľovanie vnútorných častí, vý­menu podláh, vnútorného vy­bavenia a pod. Rekonštrukcia oboch zariadení však bude vy­žadovať viac finančných pro­striedkov, pričom po pridelení zvyšných financií z minister­stva bude univerzita v rekon­štrukciách pokračovať.“

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Žilina – Gallery

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod