Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. apríl 2019 | Vojtech

Z regiónu

Nová lávka tento rok nebude

Výstavba novej lávky medzi Vraním a Brodnom sa tento rok realizovať nebude. Ako dôvod uvádza mesto zložitosť projektu, na ktorý sa treba dobre pripraviť.

05.08.2016 | 09:16

Do výstav­by nového premostenia me­dzi mestskými časťami Vranie a Brodno sa malo mesto pustiť tento rok. Nakoniec však návrh, ktorý investičný odbor Mestské­ho úradu v Žiline zaradil do roz­počtu na rok 2016, mestské za­stupiteľstvo neschválilo. „Je to z toho dôvodu, že ide o nároč­ný projekt z viacerých hľadísk. V tomto roku sú naplánova­né stavebné prípravy, na ktoré sú vyhradené aj finančné pro­striedky z rozpočtu mesta, a to aktualizácia projektovej doku­mentácie, stavebné povolenie, majetkovoprávne vysporiada­nie pozemkov. Keď bude táto prípravná fáza urobená a poda­rí sa nám vyčleniť z mestského rozpočtu peniaze, v stavbe láv­ky budeme každopádne pokra­čovať,“ uviedol dôvody odlo­ženia výstavby hovorca mesta Pavol Čorba.


Lávka, ktorá v súčasnosti prepája mestské časti, tu bola podľa miestnych ľudí postave­ná pred sedemdesiatimi rokmi. Aj napriek tomu, že sa na nej každú chvíľu robia nejaké lo­kálne opravy, je v dezolátnom stave. Pre ľudí s citlivými žalúd­kami je prechod cez ňu doslova nočná mora. „Kníše sa zo strany na stranu a drevené latky sú la­bilné. Vždy sa mi točí hlava, keď po nej prechádzam,“ povedala nám jedna zo starších obyvate­liek Vrania.


Lávka má aj iný, podstat­ný význam. Je jedinou spojni­cou medzi Vraním a Brodnom, a teda aj jediný možný spôsob, ako sa vranianské deti môžu pešo dostať do školy a škôlky v Brodne. „Lávka slúži turistom, cyklistom aj miestnym obyva­teľom, je dosť frekventovaná a zvlášť cez školský rok, keď po nej chodia deti do školy. Ak by došlo k nejakej poruche a lávka by sa musela zavrieť, bol by to obrovský problém. V tom prípa­de by bolo nutné zabezpečiť pre deti dopravu do školy,“ hovorí poslanec za mestskú časť Vranie Ján Púček.


Naposledy mesto opravova­lo lávku na jar, kedy bola vy­menená prehnitá drevená kon­štrukcia a dosky. „Táto oprava by mala zabezpečiť bezpečnosť tejto lávky minimálne na rok. S tým, že v roku 2017 sa musí vybudovať nová, pretože ak nie, muselo by, podľa môjho názoru, dôjsť k uzávierke tejto lávky,“ dodáva Ján Púček.


Podľa projektovej doku­mentácie, ktorá je už vypraco­vaná, by nová lávka mala byť zhotovená z pevnej oceľovej konštrukcie, pričom pojazdná plocha bude betónová. „Trva­nie prác nie je možné dopredu presne určiť. Predpokladáme však, že pôjde o niekoľko me­siacov. S najväčšou pravdepo­dobnosťou nebude však možné počas tohto obdobia využívať tento koridor pre presun obča­nov medzi Brodnom a Vraním,“ informoval hovorca mesta Pa­vol Čorba.

Autor: Michala Stehlíková

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
15 °C
14 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod