Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. november 2018 | Elvíra

Z regiónu

Pokus o verejnú diskusiu stroskotal. Zodpovednosti za diviaky sa vraj neustále niekto zbavuje

Verejná diskusia s účasťou odborníkov sa napokon skončila ako neformálne stretnutie. Bez odborníkov. Diskusiu, ktorá mala posunúť dlhoročný problém s vyčíňaním diviakov v žilinských mestských častiach o krok vpred, inicioval poslanec Branislav Delinčák. Pár hodín pred začatím diskusie však pozvaní svoju účasť odvolali. Riešenie situácie tak pravdepodobne zostáva aj naďalej v slepej uličke.

11.01.2018 | 10:08

Ničia ploty, ryjú bre­hy rieky, v záhradách, na cintorínoch, ležia na chod­níkoch, dokonca sa voľne prechádzajú medzi domami. Akútny problém s výskytom diviakov v mestských čas­tiach Žiliny je na pretrase už niekoľko rokov, za ten čas sa často riešil i v mnohých mé­diách, neraz sme o diviakoch písali aj my. Doteraz sa však zúfalí obyvatelia zmeny ne­dočkali, problém sa dokon­ca zintenzívnil. Zmeniť pre mnohých obyvateľov Závo­dia, Strážova, Bánovej či Háji­ka akoby neriešiteľnú situáciu sa ešte pred Vianocami pokú­sil Branislav Delinčák, ktorý je poslancom za obvody Zá­vodie, Bánová, Strážov a Ži­linská Lehota. Práve v týchto častiach je výskyt divej zve­ri najalarmujúcejší. Posla­nec inicioval verejnú disku­siu, ktorá sa konala na pôde Občianskeho združenia Proti korupcii. „Hlavným motívom, prečo som zorganizoval túto diskusiu, je problém v obvo­de, v ktorom som poslancom. Diviaky neustále ničia úrodu, ovocie, zeleninu, občania sa na mňa obracajú s prosbou o pomoc. Mám pocit, že táto kompetencia sa pohadzuje ako horúci zemiak. Chcel som dať dokopy troch zástupcov – mesto, poľovníkov a po­zemkový a lesný odbor, aby z toho bola diskusia, z ktorej by viedla nejaká cesta, preto­že mám pocit, že riešenie leží niekde v tomto trojuholníku,“ vysvetlil poslanec Branislav Delinčák. Do diskusie dostali pozvanie predseda Obvod­nej poľovníckej komory v Ži­line Peter Marčulinec, vedúci odboru životného prostredia Andrej Vidra a Štefan Macá­šek z pozemkového a lesného odboru. Peter Marčulinec z obvodnej poľovníckej komory a Andrej Vidra z mestského úradu podľa našich informá­cií najskôr pozvanie prijali, krátko pred stretnutím však svoju účasť odvolali. Diskusia sa na základe toho zmenila na neformálne stretnutie, na ktorom o probléme diskuto­valo len pár zúčastnených.

JE V TOM NEOCHOTA?

Predseda Obvodnej po­ľovníckej komory v Žili­ne Peter Marčulinec v deň diskusie kontaktoval moderá­torku s tým, že má informácie o tom, že pôjde o neodbor­nú diskusiu a ako zástupca poľovníkov sa stane terčom útokov zo strany občanov. Nám túto informáciu neskôr potvrdil. „Na diskusii som sa odmietol zúčastniť, pretože by som bol terčom, do kto­rého sa budú ľudia na dis­kusii navážať, útočiť a budú chcieť, aby som hovoril to, čo chcú ľudia počuť,“ informo­val nás predseda Peter Mar­čulinec. S dôvodom neúčasti Andreja Vidru z Mestského úradu v Žiline sme sa obrá­tili na hovorcu mesta, ktorý nám poskytol nasledujúce stanovisko. „Mesto nemá zá­ujem rokovať na pôde politic­kej strany OĽANO,“ uviedol hovorca Pavol Čorba. Podľa zúčastnených takéto kroky navodzujú dojem neocho­ty niečo zmeniť či vyriešiť. „Problém je v tom, že každý sa vyhovára na toho druhé­ho a tam, kde sa to dá riešiť, sa to nerieši,“ skonštatoval jeden z prítomných občanov. Podľa obyvateľa Závodia ten­to problém trvá už 8 rokov. „Ja tento terén poznám veľmi dobre, premnožené diviaky začali najskôr ryť kopce nad Závodím, divá zver potom za­čala schádzať smerom dole. Potrebujú svoju vlastnú plo­chu a sami seba vytláčajú a keď sa nestačia vystrieľať, premnožujú sa a takýmto spôsobom sa vyháňajú. Stav musí dospieť do štádia, že zver nebude musieť chodiť na nepoľovné pozemky,“ prispel svojím názorom do diskusie.

JE TO CITLIVÁ TÉMA

Podľa obyvateľa Strážova sa s podobným problémom v minulosti stretli aj v Hri­čovskom Podhradí, ktorý však dokázali vyriešiť. „V Hri­čovskom Podhradí to vyrie­šili tak, že pod lesom urobili záchyt a lovisko. Dostali sú­hlas na odstrel v danom re­víri, urobili tam návnadisko a diviaky tam kŕmili asi me­siac. Následne urobili poľo­vačku a takýmto spôsobom odstrelili naraz 40 diviakov. Znížili stav a teraz do dediny už nechodia. V rámci preven­cie ich chodia každý deň kŕ­miť dvaja ľudia a divej zveri už nenapadne ísť do dediny, pokiaľ má žranie na konkrét­nom mieste,“ podrobne vy­svetlil Strážovčan. Podľa jeho slov treba v tomto prípade len chcieť, no tu akoby ni-kto nemá ochotu a každý má patent na to, ako sa to nedá. Na diskusii však padol aj ďal­ší možný dôvod, prečo sa di­viaky opakovane vracajú do blízkosti ľudských obydlí. Podľa jednej zo zúčastne­ných je vážnou príčinou pri­krmovanie. „Chodím okolo rieky denne, problémom je aj to, že ľudia tam hádžu pomy­je. Priťažujú tým situácii, toto všetko tie diviaky jednodu­cho priťahuje,“ vysvetlila.

ĽUDIA SÚSTAVNE VYVÁŽAJÚ ODPAD

S uvedeným názorom sa ná­sledne stotožnil aj Peter Mar­čulinec z Obvodnej poľovníc­kej komory v Žiline, ktorého sme dodatočne oslovili. Ten dlhodobo prízvukuje, že prí­činou súčasnej situácie je ko­nanie ľudí. „Dennodenne na vlastné oči vidím, ako ľudia vyvážajú to veľké množstvo odpadu. Pri obydliach nájdu diviaky toľko jedla, že nemajú dôvod zostávať hore. My po­ľovníci robíme veci na hrane zákona, priam až za ním, aby sme dokázali zlepšiť situáciu. Terčom útokov však neustále zostávame len my. Už niekoľ­kokrát som sa vyjadril, že to má pôvod v ľuďoch. A potom sa čudujeme? Nehovorím o sústavných jazdách na mo­torkách a o hluku, na čo sme pred rokmi rovnako intenzív­ne upozorňovali, “ vysvetlil Peter Marčulinec. A výsledok stretnutia? Zúčastnení sa zhodli na jed­nom. Najúčinnejším mož­ným riešením situácie je do­siahnutie navýšenia počtu odstrelov a požiadanie o vy­danie súhlasu lovu na nepo­ľovných pozemkoch. Podľa našich informácií však môžu o lov na nepoľovných po­zemkoch požiadať len uží­vatelia daných pozemkov. V zmysle § 56. ods. 7 záko­na o poľovníctve, ak vznikne potreba obmedziť stavy nie­ktorého druhu zveri na ne­poľovných plochách okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri na týchto plochách na žiadosť ich užívateľov prí­slušný okresný úrad. Zaobe­rať sa tým plánuje v najbliž­šej dobe iniciátor diskusie Branislav Delinčák. „Aj keď sa na diskusii nezúčastni­li odborníci, považujem ju za prínosnú, pretože teraz vidím nejakú cestu. Určite oslovím príslušné urbariáty v prímestských častiach, aby s nami spolupracovali a zá­roveň budem tlačiť na to, aby mesto požiadalo o súčinnosť pri riešení problému. Taktiež sa obrátim na poľovníkov, no celková kompetencia je na okresnom úrade a tam ne­viem garantovať výsledok,“ dodal na záver.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Ľubo Bechný

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
3 °C
1 °C
1 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod