Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Z regiónu

Primátor opäť navrhuje bezplatnú MHD pre všetkých aj nižšie dane

Primátor Igor Choma chystá pred svojím odchodom z radnice pre občanov Žiliny veľký sociálny balíček. Na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva pripravuje návrh na zníženie poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu o 2,19 eura na osobu. Znížiť plánuje aj daň za psa a dane z nehnuteľností.

11.06.2018 | 13:09

Naopak, rád by dokončil svoj rozbehnutý projekt bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov, ktorí majú voči mestu splnené všetky povinnosti. Výpadok vo financiách chce hrať z prebytku hospodárenia mesta. Koľko to bude v skutočnosti mestský rozpočet, a teda Žilinčanov stáť, vraj ešte presne vyčíslené nemá.

„Na najbližšom mestskom zastupiteľstve budem z vlastnej iniciatívy predkladať návrh VZN, ktorý upravuje výšku sadzieb za mestské dane. Ak poslanci svojimi hlasmi podporia tento návrh, zníženie poplatkov pocítia Žilinčania už v nasledujúcom kalendárnom roku,“ vysvetlil primátor Igor Choma. Konkrétne sa tento návrh bude týkať dane za psa, kde by došlo po schválení návrhu mestským zastupiteľstvom k výraznejšiemu zníženiu poplatku. V tomto prípade, dani za psa, je žilinská radnica dokonca pripravená túto daň zrušiť úplne pre fyzické osoby. Čiastočne sa upraví aj daň z nehnuteľností a daň za komunálny odpad pre fyzické osoby. „Pri poplatku za komunálny odpad sa bude rozlišovať sadzba poplatku pre množstevný zber, kde je pripravovaná tzv. „litrová sadzba“ a zvýhodnená sadzba pre zbernú nádobu s vyššou kapacitou objemu. Momentálne je stanovená jedna sadzba, a to 0,024 eura za liter,“ priblížil vedúci ekonomického odboru mesta Žilina Karol Krutek.

Mesto prepláca skutočné náklady na zber komunálnych odpadov spoločnosti T+T, a. s., s ktorou má podpísanú zmluvu v plnom rozsahu. Vedúci tlačového odboru mesta Pavol Čorba náklady na tento rok odhadol vo výške 3,8 milióna eur. Tie zahŕňajú nielen zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu pre fyzické a právnické osoby, ale aj zber a vývoz malých smetných nádob, zber objemového odpadu, jarné a jesenné čistenie mesta, odstraňovanie nelegálnych skládok, likvidáciu zeleného odpadu a stavebného odpadu od fyzických osôb, prevádzku zberných dvorov, poplatky za uloženie odpadu a pod. V tomto roku sú to aj náklady na nákup kompostérov.

„Mesto má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou T+T, a. s., ktorá zabezpečuje riadne nakladanie s komunálnym odpadom, triedenie piatich zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy, VKM) prostredníctvom 1100 kontajnerov a dvoch zberných dvorov (Žilina – Jánošíková 14 a Považský Chlmec). Komunálny odpad je prioritne zhodnocovaný činnosťou R12 na automatizovanej linke na výrobu alternatívneho paliva, zvyškový odpad je zneškodňovaný na skládke odpadu. Triedené zložky sú zhodnocované u zmluvných partnerov T+T, a. s., financovanie triedeného zberu je zabezpečené OZV ELEKOS,“ uviedol vedúci.

Radovan Kazda, šéfredaktor Odpady-portal.sk, na margo pripravovaného kroku pre Žilinský večerník uviedol: „Vzhľadom na to, že sa očakáva v najbližšej budúcnosti zvyšovanie nákladov na zber, zvoz a zneškodňovanie/ zhodnocovanie týchto komodít, najmä vzhľadom na potrebu odkláňať bioodpad zo skládok a na pripravované zvyšovanie poplatkov a ukladanie odpadu na skládku, možno vnímať takéto opatrenie skôr ako dočasné či populistické.“ Znamená to, že pri očakávanom zvyšovaní ceny, ktorú bude musieť mesto Žilina za zvoz a likvidáciu odpadov platiť, bude na to od občanov vyberať menej peňazí a rozdiel bude hradiť z rozpočtu mesta.

Rovnako chce Igor Choma sanovať aj výpadok z rozpočtu Dopravného podniku mesta Žiliny, ktorý vznikne, ak poslanci odsúhlasia jeho návrh bezplatného cestovania pre všetkých. Ten by mal predstavovať 2,5 – 3 milióny eur. „Podstatnejší nárast výdavkov predstavuje práve bezplatná MHD. Dopad úpravy sadzieb daní a poplatku záleží od zvoleného variantu. Konečné odhadované čísla budú známe na budúci mesiac. Výpadok financií zo spomínaných oblastí plánuje mesto hradiť z vlastných zdrojov – rozpočet mesta,“ uzavrel Pavol Čorba.

Či sa však poslanci s primátorovými návrhmi stotožnia, nie je v tejto chvíli vôbec isté. „Ťažko sa mi vyjadruje k návrhom, ktoré som nevidel, teda ani nepoznám ich priamy dopad na kvalitu života Žilinčanov. Som však presvedčený, že ľudia, ktorí separujú odpad, by mali byť motivovaní výraznou zľavou z tohto poplatku, čo dlhodobo presadzujem a mám aj vo volebnom programe. Čo sa týka dane za psa, mesto musí v prvom rade zabezpečiť čistotu verejných priestorov, osvetu a dostatok košov na psie výkaly. Iba vtedy budú spokojní majitelia psov aj tí, ktorí psíka nemajú. Vždy som podporoval a podporujem bezplatnú MHD pre rodiny s deťmi, žiakov, študentov, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. O bezplatnej doprave pre všetkých sa môžeme baviť až vtedy, keď budú mať ľudia na sídliskách kde zaparkovať, keď budú vybudované kvalitné chodníky a cyklotrasy a budeme mať špičkovú, čistú a spoľahlivú verejnú osobnú dopravu, ktorá bude vždy chodiť načas,“ uviedol krajský a mestský poslanec Martin Kapitulík.

Foto: Žilina – Gallery

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
27 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod