Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Hudobná

Štátny komorný orchester Žilina už pripravuje vstup do novej 44. sezóny

Ostatná 43. sezóna Štát­neho komorného or­chestra Žilina bola veľmi rušná, o čom svedčí aj množstvo uskutočne­ných koncertov.

04.08.2017 | 09:31

Orchester odo­hral celkovo 72 koncertov, z toho 16 v zahraničí, 45 v Dome umenia Fatra v Žiline a 11 koncertov v rôz­nych slovenských mestách. Infor­movala o tom Petra Kovačovská, lektorka dramaturgie Štátneho ko­morného orchestra v Žiline. „Spolu sme v sezóne zrealizovali až 96 kon­certov vrátane komorných a organo­vých koncertov a koncertov hosťu­júcich umelcov a telies,“ dodala.

CIKKEROVE SPOMIENKY

Za 43 sezón Štátny komorný or­chester Žilina odohral 3014 kon­certov, z toho 1369 v Dome ume­nia Fatra, 684 v slovenských mestách a 961 v zahraničí. Štátny komorný orchester je aktívnym propagátorom slovenskej hud­by a slovenská hudba predstavuje jeden z pilierov jeho dramatur­gie. Za 43 sezón zaznelo v podaní ŠKO 322 slovenských diel, 160 vo svetovej premiére a 20 v sloven­skej premiére. „Mimoriadne obľú­benou skladbou sa pre ŠKO stali Cikkerove Spomienky op. 25, ktoré v jeho interpretácii, na Sloven­sku i v zahraničí, zazneli 68-krát,“ prezradila Petra Kovačovská.
V Dome umenia Fatra sa za 43 sezón uskutočnilo spolu 2770 koncertov vrátane koncer­tov ŠKO, komorných a organových koncertov, koncertov hosťujúcich umelcov a koncertov festivalu Al­legretto Žilina – SFKU.

NOVÁ SEZÓNA

V 44. sezóne 2017/2018 je pre mi­lovníkov klasickej hudby pripra­vených 24 žánrovo pestrých abo­nentných koncertov a niekoľko mimoriadnych koncertov. „Z veľké­ho množstva spomeniem niekto­ré: koncertné uvedenie Pucciniho opery Madama Butterfly pod tak­tovkou Christiana Pollacka s oper­nými spevákmi, ktorí už v Žiline vystúpili – Cecilia Berglund ako Čo-Čo-San a Eugene Amesmann ako Pinkerton (23. a 24. 11. 2017), po­pulárne ladený program Hommage á Ella Fitzgerald & Barbra Streisand s dirigentom Petrom Chromčá­kom a vokálnym kvartetom Bohe­mia Voice (25. a 26. 1. 2018) alebo hudba ruských velikánov v interpre­tácii v Žiline obľúbených umelcov – dirigenta Mishu Katza a klaviristu Timura Sergeyeniu (8. a 9. 2. 2018),“ povedala Petra Kovačovská.
Do Domu umenia Fatra sa po dlhšej dobe vráti dirigent a klavi­rista Peter Breiner so svojím súbo­rom Triango. Milovníkom opery určite ulahodia popri koncertnom uvedení opery Madama Butter­fly aj dva operné galakoncerty – vo februári vystúpi česká diva mezzo­sopranistka Andrea Kalivodová (15. a 16. 2. 2018) a v júni sa predsta­ví v mozartovskom programe sólist­ka Deutsche Oper Berlín – slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová (28. 6. 2018). Popri dirigentoch ako Simon Chalk, Leoš Svárovský, Oli­ver Dohnányi, Martin Leginus, Ma­roš Potokár, Theodore Kuchar, De­bashish Chaudhuri, Pawel Przytocki a i., pod ktorých taktovkou uvedie ŠKO zaujímavé programy, vystúpia aj hosťujúce súbory – Metropolit­ný orchester Bratislava (4. 1. 2018) a Fats Jazz Band (11. 1. 2018).

OBĽÚBENÉ ALLEGRETTO

Tradičnou súčasťou sezóny ŠKO je aj medzinárodný festival Allegretto Žilina – 28. stredoeurópsky festival koncertného umenia, ktorý sa bude konať 16. – 21. 4. 2018.
Dramaturgia Štátneho komor­ného orchestra nezabúda ani na najmenších poslucháčov, pre ktorých sú v nedeľné popoludnia pripravené rôzne programy, ako napríklad Peter a vlk s filmovou projekciou (12. 11. 2018), Roz­právka o Rosamunde (28. 1. 2018) alebo Mozartova opera Bastien a Bastienka (11. 3. 2018). V rámci európskeho projektu ONE® – An Orchestra Network for Europe, do ktorého je ŠKO zapojený od roku 2004, vystúpi v Žiline francúzsky hobojista Ilyes Boufadden– víťaz medzinárodnej hobojovej súťa­že Bethe ONE (31. 5. 2018). ŠKO čaká v rámci tohto projektu kon­certné vystúpenie v bulharskej Sofii (máj 2018), kde spolu s bul­harským New Symphony Orches­tra vytvoria unikátne orchestrál­ne teleso.
Najbližšie čaká Štátny komorný orchester Žilina koncertná cesta do Poľska. Spolu s renomovaným poľským dirigentom Pawlom Pr­zytockim uvedú diela W. A. Mo­zarta, J. N. Hummela a F. Mendel­ssohna-Bartholdyho v Gdaňsku (23. 8. 2018), Luslawiciach (26. 8.) a Krosne (27. 8.).

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív ŠKO/Roderik Kučavík

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod