Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. jún 2019 | Vratislav

Z regiónu

Tunel Višňové čelí ďalším komplikáciám. Zo stavby hlásia desiatky výpovedí

Nad takmer 14 kilometrov dlhom diaľničnom úseku D1 s tunelom Višňové sa opäť zatiahlo. Prakticky najproblematickejšia stavba na Slovensku je dnes vrátane výrazného časového sklzu ohrozená aj inak. Informácie posledných dní totiž hovoria o tom, že taliansky zhotoviteľ zo staveniska odchádza.

05.12.2018 | 09:31

O napätej situácii z tunela informoval na štvrtkovej tlačovej konfe­rencii tieňový minister do­pravy Ján Marosz (OĽaNO) s poslankyňou Národnej rady SR a krajskou poslan­kyňou Žilinského kraja Annou Verešovou (OĽa­NO). Podľa inormácií, ktoré spoločne poskytli koncom minulého týždňa, sa má zo stavby tunela Višňové, kto­rý kompletne prerazili toto leto, sťahovať jeden zo zho­toviteľov. Je ním talianska spoločnosť Salini Impregi­lo, ktorá má údajne v sú­časnosti prepúšťať desiatky zamestnancov a s ďalšími plánuje rozväzovať zmlu­vy. Minulý štvrtok mal Sa­lini ukončiť pracovný po­mer až s približne 70 ľuďmi. „Už dlho je jasné, že výstav­ba potrvá minimálne o rok dlhšie. Dnes však hrozí, že dokončenie tunela sa môže natiahnuť ešte viac, res­pektíve sa práce zastavia. Dôvodom je, že zo stavby sa má podľa našich infor­mácií stiahnuť hlavný člen konzorcia. Túto informáciu máme potvrdenú od ľudí, ktorí tam pracujú, a rovna­ko aj od manažérov zo stra­ny štátu,“ vystúpil na tlačo­vej konferencii v Bratislave Ján Marosz z hnutia OĽaNO, podľa ktorého by malo prísť o prácu celkovo 160 zamest­nancov. Zhotoviteľom úse­ku s diaľničným tunelom je konzorcium zložené zo slo­venskej spoločnosti Dúha a talianskej spoločnosti Sali­ni Impregilo.

STAVBA ZA 500 MILIÓNOV EUR S DPH

Dokončenie celej stavby by sa podľa Jána Marosza mohlo posunúť až o ďalšie tri roky. „V tejto chvíli od­hadujeme, že tunel sa nedo­končí skôr ako v roku 2024. Od ministra dopravy preto očakávame, že sa prestane vyhovárať na zhotoviteľov a v krátkom čase predsta­ví plán, ako chce situáciu s najdôležitejším diaľničným úsekom na D1 riešiť. Od za­čiatku mu mal totiž veno­vať zvýšenú pozornosť a sú­časne mal byť nasadený aj krízový manažment. Záro­veň sme sa rozhodli urobiť v tuneli Višňové poslanec­ký prieskum, pretože ľudia si zaslúžia vedieť, ako bude stavba pokračovať,“ dopĺ­ňa poslanec Marosz. Pripo­meňme, že pôvodný termín dokončenia úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dub­ná Skala bol stanovený na koniec roka 2019, neskôr ho vystriedal záver roka 2020. Vzhľadom na neustále prie­ťahy a komplikácie z pros­tredia zhotoviteľov však nie je budúcnosť sprevázkovania diaľničného úseku s tunelon pre desaťtisíce vozidiel ani dnes jasná. „Ľudia sa stále pýtajú aj predsedníčky kraja Eriky Jurinovej, kedy sa vy­rieši táto situácia. Županka aktívne tlačí ako na ministra aj na diaľničiarov,“ pokraču­je poslankyňa Verešová, po-dľa ktorej, ako ďalej upozor­ňuje, má aktuálna situácia na stavbe aj sociálny aspekt. Prepúšťanie zamestnancov totiž podľa nej ovplyvní chod mnohých rodín.

NA DOKONČENIE VRAJ NEMÁ FINANCIE

„Minister sa úseku D1 s tu­nelom Višňové venuje in­tenzívne od svojho nástupu a rieši problémy, ktoré zde­dil po svojich predchodcoch. Už na jeseň pri prerazení tu­nela upozorňoval na fakt, že úsek mešká a na stavbe sú problémy, ktoré zhotoviteľ nedokázal adekvátne vysvet­liť. Preto bol vydaný pokyn, aby Národná diaľničná spo­ločnosť robila všetky kroky, ktoré povedú k zintenzívne­niu výstavby,“ vyjadrila sa v súvislosti s novými ziste­niami z prostredia stavby pre Žilinský večerník hovorkyňa ministerstva dopravy a vý­stavby Karolína Ducká. Tá ďa­lej podotkla, že v prípade ne­schopnosti zhotoviteľa splniť zmluvu či pokračovať vo vý­stavbe vytýčeným tempom pristúpi ministerstvo dopravy v spolupráci s NDS k všetkým potrebným opatreniam, aby bol diaľničný úsek dokončený čo najskôr.

PREPÚŠŤANIE NEMÔŽU OVPLYVNIŤ

NDS deklaruje, že v dote­rajšom priebehu výstavby si uplatnila všetky zmluv­né sankcie voči zhotoviteľo­vi, ktoré zmluva umožňuje. „Národná diaľničná spoloč­nosť v spolupráci s minister­stvom dopravy a výstavby zriadila už pred dvomi rokmi špeciálnu pracovnú skupinu pre túto stavbu, dlhodobým problémom je, že zhotoviteľ neplní stanovené úlohy a ig­noruje dohodnuté termíny. Zhotoviteľ požadoval od NDS doplatenie 50 mil. eur, neskôr túto požiadavku zvyšoval a požiadavky na mimoriad­ne finančné plnenie nikdy nedoložil akýmikoľvek rele­vantnými dokladmi, išlo iba o formu deklarácie budúcich nárokov,“ informovala hovor­kyňa NDS Michaela Micha­lová. So súčasnou situáciou ohľadom prepúšťania za­mestnancov je NDS podľa jej ďalších slov znepokojená, do pracovno-právnych vzťahov súkromných subjektov však podľa nej nemôžu zasahovať. „NDS robí všetko pre to, aby zhotoviteľ minimalizoval meškanie a úsek staveb­ne ukončil do konca roka 2020 a následne by sa spus­tila skúšobná prevádzka. Koncom tohto roka uplynie míľnik č. 3, ktorý vyhodno­tí nezávislý stavebný dozor a v prípade, že nebude spl­nený, NDS bude oprávnená udeliť ďalšiu výraznú sank­ciu za omeškanie,“ uzavre­la Michaela Michalová. Mi­nister dopravy Árpád Érsek úsek vo Višňovom naposle­dy navštívil začiatkom sep­tembra. Po kontrolnom dni sa vyjadril, že zo stavby má obavy a rovnako nevie jas­ne definovať ani potenci­álny termín jej dokončenia a sprevádzkovania.

Autor: - z h -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
24 °C
24 °C
25 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod