Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Z regiónu

Všiváku chcú pomôcť aj petíciou

Zhruba 800 podpisov doposiaľ zozbierali členovia petičného výboru, ktorí sa rozhodli roky znečisťovanému potoku Všivák pomôcť v ešte väčšom rozmere. Cieľom petície je pritom podľa nich dosiahnuť odstránenie nelegálnych splaškov do potoka, vyčistenie brehov a dna a jeho udržiavanie.

21.06.2018 | 09:36

Všivák je pojmom, o ktorý by sa mal zaujímať každý Žilinčan. Takýmito slo­vami skonštatovali súčasnú situáciu členovia petičného výboru, ktorá sa týka vodné­ho toku prameniaceho v ka­tastri obce Rosina. Založeniu petície však predchádzalo niekoľko významných kro­kov, ktoré mali zanedbaný stav Všiváka posunúť vpred. Vrátane toho, že voda zo Vši­váka prešla rozborom kvality vody, ktorý ukázal, že potok pramení ako kvalitná pitná voda, sa na jeseň minulého roka uskutočnilo aj čistenie jeho výpustov v Parku Ľudo­víta Štúra.

ZVOLALI DOZOR

Cieľom tejto akcie, ktorú kon­com roka zorganizovali Seve­roslovenské vodárne a kana­lizácie v spolupráci s mestom Žilina, bolo identifikovať zne­čisťovateľov potoka. „Zistili sme, že v niektorých miestach sa občania z obytných domov v oblasti Bôrika nelegálne pripájajú so splaškami aj na dažďovú kanalizáciu. Toto je absolútne neprípustné zne­čisťovanie prírody a porušo­vanie zákona,“ uviedla v tom čase poslankyňa Iveta Mar­tinková, ktorá sa Všiváku dl­hodobo usiluje pomôcť. Po tejto akcii Slovenský vodo­hospodársky podnik (SVP) predložil na odbor starost­livosti o životné prostredie Okresného úradu v Žiline žia­dosť o zvolanie štátneho vo­doochranného dozoru z dô­vodu možného nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do koryta toku Všivák. V ja­nuári pracovníci SVP vykonali na Oravskej ceste aj odstraňo­vanie náletových drevín.

IDENTIFIKÁCIA VYÚSTENÍ

Krátko na to odbor sta­rostlivosti o životné pro­stredie Okresného úradu v Žiline vykonal štátny vo­doochranný dozor. „Pracov­níci SEVAK-u identifikovali vyústenia v ich správe (od­ľahčovacie komory verejnej kanalizácie v správe SEVAK, a. s.). Boli identifikované vyústenia dažďovej kanali­zácie OS Amfiteáter, kana­lizácie Plaváreň Žilina a vy­ústenie fontány z Bôrického parku,“ informoval nás od­bor starostlivosti o životné prostredie Okresného úra­du v Žiline. O identifikáciu vyústení vo vlastníctve bolo vyzvané aj mesto Žilina. „Začiatkom júna sa usku­točnilo stretnutie v mest­skej časti Bôrik pri Všivá­ku. Mesto Žilina dostalo za úlohu vykonať identifikáciu vyústených objektov patria­cich do správy mesta do po­toka Všivák. Následne bude­me o tomto informovať SVP do 30. júla,“ potvrdila hovor­kyňa mesta Barbora Zigová.

V PETÍCII CHCÚ POKRAČOVAŤ

„My podpísaní občania žia­dame vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Odštepný závod Piešťa­ny, Správu povodia stredného Váhu I. v Nimnici o neodklad­né odstránenie nelegálnych splaškových výpustov do po­toka Všivák, o neodkladné vyčistenie brehov a dna poto­ka Všivák až k pôvodnej regu­lácii a o následné systematic­ké udržiavanie koryta potoka Všivák, a to v nezatrubnenej časti od pohostinstva Dreve­ná krava na Centrálnej ulici po jeho zatrubnenie na Uli­ci V. Spanyola,“ píše sa v pe­tícii. Jej autorkou a predsed­níčkou petičného výboru je mestská poslankyňa Iveta Martinková, podľa ktorej v prvej fáze petície vyzbie­rali zhruba 800 podpisov. Podľa slov Vladimíra Lůkšu, jedného z členov petičného výboru a člena Rady senio­rov mesta Žilina, ktorý sle­duje situáciu na ústí potoka niekoľko rokov po tom, čo v roku 2013 zaregistroval ra­pídne zhoršenie kvality vody, sa snažil stav riešiť. Kvali­ta vody sa však podľa neho zlepšila len na pár mesiacov. „Počas zbierania podpisov ľu­dia problematike veľmi dob­re rozumejú a nemajú prob­lém podporiť očistu potoka, aj keď nie sú priamo zo Žiliny. Vyvoláva to spoločenský do­pyt po kvalitnom životnom prostredí,“ skonštatoval na margo aktivity ďalší člen vý­boru Ján Rzeszoto. Poslan­kyňa Iveta Martinková chce opätovne osloviť aj občanov v povodí potoka. „Výbornou správou je, že mesto Žilina práve distribuuje kompostéry do rodinných domov. Pevne verím, že ich budú ľudia po­užívať a tí, ktorí mali zlozvyk zahlcovať brehy Všiváka od­padom z ich záhrad, tak viac nebudú robiť,“ doplnila poslankyňa na záver.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
23 °C
15 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod