Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. júl 2019 | Vladimír

Z regiónu

Z mosta do prosta? Vo Varíne takú „raritku“ majú

Konkrétne hovoríme o rekonštrukcii mosta smerom na Nezbudskú Lúčku, ktorá nedopadla podľa očakávaní. Most z roku 1925 je síce vynovený a rozšírený, ako bolo sľúbené, ale lávka pre peších, ktorá mala byť akýmsi bonusom, má jednu chybičku krásy.

16.08.2018 | 14:39

A to, že nie je na ňu dokončený prístup. Obyva­telia Varína sa smejú, že ak by sa chceli na lávku dostať, musia so sebou nosiť rebrík. Žiaľ, je to tak, na jednej stra­ne ústi lávka „do prázdna“. „Je to na smiech aj na zapla­kanie. Pri moste je postave­ná úplne nová lávka, ktorá je však momentálne z oboch strán zabarikádovaná, a tak ju nemôžeme využívať,“ po­znamenal obyvateľ Varína Vladimír.

CHYBIČKA KRÁSY

S rekonštrukciou mosta za­čal jeho vlastník – Žilinský samosprávny kraj na jeseň minulého roka. Podľa plá­nu mal byť hotový do kon­ca júna. Po rozšírenom mos­te už autá niekoľko týždňov jazdia, žiaľ, lávka, ktorá pri­budla na ľavej strane, je zatiaľ neprístupná. „Pôvodným in­vestičným zámerom bol re­alizovať rekonštrukciu mos­ta cez rieku Varín vrátane chodníka pre peších, ktorý bol v tomto prípade tech­nicky vyriešený v spolupráci s obcou samostatnou lávkou pre peších. Most aj lávka sú dokončené a pripravené na prevádzku. Lávka pre peších zostala nenapojená na budú­ci plánovaný chodník, preto v záujme vyjsť v ústrety ob­čanom a zabezpečiť bezpeč­nosť chodcov, začal Žilinský samosprávny kraj túto situ­áciu riešiť,“ uviedla hovorky­ňa župy Martina Remencová. Nezvyčajné ukončenie prác na moste okomentoval v ak­tuálnom čísle obecných no­vín aj starosta Varína Michal Cvacho: „Problém nastal pri dokončovaní celého diela, keď zamestnanci VÚC zistili, že na druhej strane mosta je cesta akási úzka a nie je kde napojiť lávku pre peších.“ Pýtate sa, ako sa to mohlo stať? Na rekonštrukcii mos­ta podľa slov starostu obce pracovali dvaja projektanti. Kým jeden sa zaoberal roz­šírením mosta, druhý praco­val na ďalšom, samostatnom projekte, ktorý riešil rozšíre­nie a úpravu cesty za mostom. „No a VÚC vysúťažila a schvá­lila financie len na prvý pro­jekt a na ten druhý pozabudla. Preto investor a vlastník žilin­ská VÚC-ka spolu so zhoto­viteľom diela a nami – obcou Varín – začala hľadať riešenia, ktoré sme aj našli. S realizáto­rom stavby sme sa ohľadom úpravy ľavého brehu dohodli tak, že vlastnícky to zabezpe­číme my, rovnako ako bočné schodisko. Zaústenie mosta a pešej lávky zabezpečí vlast­ník mosta a celej cesty – teda žilinská VÚC-ka,“ píše sta­rosta v mesačníku Varínčan (7 – 8/2018).

KEDY BUDE LÁVKA PRIECHODNÁ, NIKTO NEVIE

Zdalo by sa, že je už všetko v poriadku. S prácami sa za­čalo a ukončené mali byť do mesiaca. Situácia sa však ná­hle skomplikovala, keď sa prišlo na to, že zhotoviteľ sa musí nanovo vysúťažiť, ke­ďže ide o práce navyše. To znamená, že firma, ktorá do­teraz celú rekonštrukciu za­bezpečovala, sa musela zbaliť a odísť preč. „Teraz čakáme, kedy VÚC vypíše súťaž na tieto práce, potom sa pod­píšu zmluvy s víťazom súťaže a bude sa môcť začať stavať,“ vysvetlil Michal Cvacho. Kedy to však bude, nemá vedomosť starosta ani župa. Dokončiť prístup na lávku nie je podľa hovorkyne ŽSK z technického ani z časového hľadiska náročné. Zákony sú však neúprosné. „ŽSK nara­zil na problémy legislatívne­ho charakteru, od inžinierin­gu po verejné obstarávanie, ktoré mu bránia v prácach na lávke pre peších bezprostred­ne pokračovať. Riešenie situ­ácie však patrí medzi priority ŽSK, časový horizont v tejto chvíli určiť nevieme. Cieľom je to vyriešiť v čo najkratšom čase,“ neurčito podotkla Mar­tina Remencová.

Zdroj: - lla -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
24 °C
24 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod