Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. jún 2019 | Adriána

Z regiónu

Nad rekonštrukciou parku vyjadrujú Závodčania obavy. Postup prác žiadajú kontrolovať

Revitalizácia parku v žilinskej mestskej časti Závodie je ďalším z projektov radnice, ktorá začala s obnovou aj ďalších podobných verejných priestranstiev. Rekonštrukciu parku v Závodí však už od začiatku sprevádzajú komplikácie.

10.12.2018 | 13:41

Stavebné práce v parku v mestskej čas­ti Závodie sa začali s výraz­ným sklzom, rekonštruovať sa mal totiž už minulý rok. K počiatočnému zaváhaniu sa v uplynulom období pridal aj otáznik nad postupom prác, nad ktorými vyslovili obavu práve obyvatelia Závodia. „Na vykonávaných prácach vidieť devastačné zásahy do kore­ňovej sústavy stromoradia líp a pagaštanov konských, na­chádzajúcich sa v parku v Zá­vodí, kde je z jednej strany stromov je asfaltová cesta a z druhej je trávnatá plocha parku,“ tvrdí obyvateľ Závo­dia Jozef, ktorý spolu s ďalší­mi občanmi žiada, aby bola nad prácami v parku dôklad­ná kontrola.

DÔJDE K NEBEZPEČNÝM SITUÁCIÁM?

„V tejto trávnatej ploche sa priamo v koreňovej sústave stromov pokladá betónový chodník a bagrom sa vyko­páva ryha na uloženie káb­la elektrického osvetlenia, zároveň sa v strednej časti parku pri pamätníku bagruje v úplnej blízkosti stromov,“ pokračuje Jozef. V oblasti sa podľa jeho slov nachádza­jú staré, vzrastlé a mohutné stromy, ktoré takéto kona­nie negatívne ovplyvňuje. Riešením situácie by podľa neho bolo vrátane kontroly prizvať na miesto aj odbor­níka, ktorý posúdi stav po­škodenia koreňovej sústa­vy a na záchranu stromov navrhne ďalšie opatrenia. „Rozsah poškodenia kore­ňov je podľa môjho názo­ru taký, že stromy v súčas­nej dobe sucha a klimatickej zmeny začnú degradovať, drevo začne krehnúť a začnú sa lámať aj hrubé konáre, čo sa doposiaľ nedialo. Padajú­ce konáre povedú k nebezp ečným situáciám, škodám na majetku a možno aj na zdra­ví, výsledkom čoho bude len výrub tejto živej bariéry, ktorá oddeľuje časť Závo­dia od frekventovanej cesty vedúcej do Bánovej, Hôrok, Bitarovej, Brezian, Ovčiar­ska a na Hájik,“ upozorňuje obyvateľ Závodia, podľa kto­rého je schválenie projektu odborom životného prostre­dia so zásahom do koreňovej sústavy stromov v takomto rozsahu nepochopiteľné.

OBHLIADKY VRAJ ZÁSAHY NEPOTVRDILI

Vedenie mesta vo svojej reak­cii zdôrazňuje, že vynakladá maximálne úsilie, aby sa pri prácach škody na stromoch, ktoré zostávajú v parku, mi­nimalizovali. „Uskutočnené obhliadky stavby nepotvrdi­li devastačné zásahy kore­ňov a samotný projekt zod­povedne zohľadňuje pozície existujúcich drevín. Výkopy od vzrastlých drevín sú vy­konávané s prihliadnutím na ich pozície a realizujú sa dostatočne ďaleko – tri až šesť a viac metrov od päty stromu,“ vysvetľuje hovor­kyňa mesta Barbora Zigo­vá. Tá zároveň podotýka, že samotné záhradnícke práce uskutočňuje odborne spôso­bilá záhradnícka firma pod­ľa schválenej projektovej dokumentácie. „Stavbu pra­videlne kontrolujú pracov­níci odboru životného pro-stredia na Mestskom úrade v Žiline, ktorí dbajú na ochranu zelene a konštatu­jú, že nevhodné zásahy do zelene neregistrujú,“ pokra­čuje hovorkyňa mesta. Sú­časne reaguje aj na ďalšiu pripomienku, ktorá vypovedá o tom, že na prácach v parku sa podieľajú ťažké mechaniz­my a postupovať by sa malo iba po povrchu, ako to vraj malo byť aj pri rekonštruk­cii Bôrického parku. „Výluč­ne po povrchu sa nepraco­valo ani v Bôrickom parku. I tam sa budovalo nové ve­rejné osvetlenie, nové vodo­vodné a kanalizačné prípojky k pitným fontánam, k fontáne, k budúcemu spoločenskému objektu, a to všetko, samo­zrejme, do zeme zemnými ryhami. Bez ťažkých strojov sa malo pracovať najmä v ob­dobí po vybudovaní nových, resp. rekonštruovaných chod­níkov, ktoré neboli stavané na pojazd ťažkých mechaniz­mov,“ tvrdí hovorkyňa mesta.

UKONČENIE DO DVOCH TÝŽDŇOV

Závodský park by mal byť podľa informácií radni­ce vo svojej finálnej po­dobe do dvoch týždňov, čaká ho ešte dokončenie spevňovania plôch, terén­ne úpravy a množstvo vý­sadby a výsevu. Po ukon­čení rekonštrukcie v ňom pribudne detské ihrisko či chodník cez celý park, nain­štaluje sa aj nové osvetlenie a vybuduje sa tucet parko­vacích miest. Náklady na stavbu parku podľa roz­počtu predstavujú sumu takmer 240-tisíc eur s DPH.

Autor: - z h -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
27 °C
17 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod