Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Z regiónu

Kuneradský zámok navštívili pamiatkari. O dva dni ľudia za jeho záchranu protestovali

Vyše storočný lovecký zámok neďaleko obce Kunerad zachvátili plamene už celkovo trikrát, prvýkrát počas druhej svetovej vojny a naposledy v polovici októbra. Tak ako v roku 2010, aj pred niekoľkými týždňami horela strecha, dôsledkom čoho došlo k narušeniu statiky budovy.

15.11.2018 | 09:34

Po októbrovom ma­sívnom požiari historického zámku pri Kunerade sa zača­lo intenzívne skloňovať slovo úmysel a polícia začala požiar vyšetrovať ako zločin poško­dzovania cudzej veci. Hoci dnes verejnosť hovorí o kul­túrnej pamiatke ako o rui­ne a svetlú budúcnosť v nej mnohí nevidia, iný názor majú práve pamiatkari, ktorí sú po minulotýždňovej náv­števe zámku o niečo optimis­tickejší. „Uskutočnili sme ob­hliadku objektu a urobili sme si určitý obraz o miere poško­denia zámku. Máme infor­máciu, že vlastník pamiatky si dal spracovať statický po­sudok, budeme preto čakať, dokým nám bude doručený. Podľa nášho názoru je však objekt opraviteľný, hoci má nenávratne zničenú strechu. Obvodové steny a deliace konštrukcie a aj klenby sú v poriadku a vyžadujú si štan­dardné postupy,“ hovorí pre Žilinský večerník riaditeľ Krajského pamiatkového úra­du (KPÚ) Žilina Miloš Dudáš.

VYŽADUJE SI CITLIVÝ PRÍSTUP

Súčasná situácia v rámci vlastníckych vzťahov zámku vypovedá o tom, že vlastník Kuneradského zámku, kto­rým je spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Rajecké Tep­lice, sa snaží pamiatku dlho­dobejšie predať. Podľa Miloša Dudáša z KPÚ došlo nedáv­no k provizórnym úpravám, pričom objekt zámku jeho vlastník proti vniknutiu ne­povolených osôb oplotil. „Pa­miatkový úrad bude konať tak, aby boli všetky potrebné konštrukcie ochránené. Rov­nako bude dohliadať aj na to, aby došlo k vyčisteniu po po­slednom požiari a aby sa pa­miatka ďalej neničila vodou a snehom,“ dopĺňa Miloš Du­dáš, ktorý zároveň upozorňu­je, že pri spracovaní statické­ho posudku je dôležité, aby sa brala do úvahy skutočnosť, že ide o výnimočnú stavbu. „Nie je to obyčajný dom ani priemyselná stavba, ide o his­torickú architektúru, národ­nú kultúrnu pamiatku a časť nášho kultúrneho dedičstva.“

PREDAJ NA PRVOM MIESTE

Vlastník Kuneradského zám­ku vo svojom stanovisku uvádza, že celková starostli­vosť o pamiatku je pre neho nákladnou a nenávratnou in­vestíciou. „V rámci záchrany a obnovy bývalého poľovníc­keho kaštieľa Kunerad môže­me len skonštatovať, že z hľa­diska vlastníka ide o veľký problém, pretože podmienky pamiatkarov na rekonštruk­ciu sú také prísne, že sú prak­ticky nesplniteľné a odrádza­júce. V poslednom období sme mali viacerých záujem­cov o kúpu zámku, avšak spo­mínané prehnané a prísne požiadavky pamiatkarov ich doslova odrádzali,“ tvrdí ho­vorca spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Tep­lice Jozef Korbel. Ten zároveň podotýka, že rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky si vyžaduje takmer astrono­mické sumy, čo komplikuje situáciu nielen spoločnosti, ale aj spomínaným investo­rom. „Zámok sa snažíme aj naďalej odpredať, cena klesla a v hre je už ďalší nový záu­jemca o nehnuteľnosť. Dôle­žité ale bude, aby pamiatkový úrad v krátkom čase povolil tento odpredaj a nekládol in­vestorovi zložité podmienky, ktoré sú hlavným dôvodom, prečo sme do zámku Kunerad z našej strany neinvestovali,“ dopĺňa Jozef Korbel.

DOHADY ODMIETAJÚ

V súvislosti s októbrovým po­žiarom zámku podala spo­ločnosť vlastniaca pamiatku trestné oznámenie na nezná­meho páchateľa pre podozre­nie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci. Vo verejnom priestore sa však krátko po incidente za­čalo vynárať podozrenie, že za požiarom môže byť práve vlastník Kuneradského zám­ku. Motiváciou mala byť vraj uzatvorená poistná zmluva. „Špekulácie niektorých ne­prajníkov o tom, že sme si ho dali podpáliť sami, sú totálne hlúposti. Nemali sme ho po­istený, ani nám ho už nech­celi poistiť, keď pred ôsmi­mi rokmi vyhorel. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme už do zámku nemali záujem investovať,“ odmieta doha­dy hovorca spoločnosti Jozef Korbel. Kuneradský zámok sa podľa jeho slov spoločnosť snažila odpredať najskôr štá­tu a neskôr aj obci Kunerad, záujem však neprejavili. „Je ale dôležité povedať, že cieľ máme aj naďalej rovnaký – zámok sa chceme pokúsiť zachrániť či už odpredajom, alebo iným spôsobom,“ do­dáva Korbel.

ZÁMOK JE KULTÚRNOU ŠKVRNOU

Udalostí posledných týždňov zomkli aj niekoľko desiatok ľudí, ktorí so stavom pamiat­ky nie sú spokojní. Na námes­tí v Rajeckých Tepliciach pred týždňom v stredu podpisova­li petíciu za záchranu vyho­reného zámku Kunerad. „My občania Slovenskej republi­ky žiadame vládu SR, aby za­čala okamžite konať vo veci obnovy vyhoreného objek­tu zámku Kunerad, národnej kultúrnej pamiatky. Žiadame tiež odstrániť prípadné prob­lémy v komunikácii medzi majiteľom zámku a krajským pamiatkovým úradom. Žia­dame, aby vláda určila osobu alebo orgán, ktorý problémy dokáže odstrániť v prospech okamžitého začatia obno­vy zámku. Zároveň žiadame vyčleniť finančné prostried­ky z dostupných zdrojov na okamžité a nevyhnutné ošetrenie ďalších škôd, spô­sobených poveternostnými vplyvmi. V prípade, že zámok nie je možné zachrániť iným spôsobom, žiadame zvážiť jeho vyvlastnenie do majetku kompetentných orgánov SR a jeho následnú záchranu,“ cituje znenie petície občian­sky aktivista a jeden z orga­nizátorov protestu Miroslav Bellan.

VYZÝVAJÚ K ZHROMAŽDENIAM

Miroslav Bellan krátko pred protestom podotýka, že ur­čité aktivity sa realizovali aj pred posledným požiarom v polovici októbra. „Všet­ko sa to však utlmilo tým, že sa nič ďalšie nedialo. Kune­radský zámok som pravidel­ne fotografoval, aby som ľu­ďom ukázal, v akom je stave. Množstvo ľudí však aj dnes na sociálnych sieťach upo­zorňuje, že je ho veľká škoda a o túto kultúrnu pamiatku by bolo potrebné sa posta­rať,“ tvrdí fotograf a občian­sky aktivista. Posledný veľký požiar ho podľa jeho slov pre­kvapil, o to pozitívnejšia však bola aktivita ľudí, ktorí sa za­čali mobilizovať a vyzývať k zhromaždeniam.

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
17 °C
20 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod