Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Námestie Andreja Hlinku dostane novú podobu

Žilinské námestie Andreja Hlinku dostane už onedlho novú podobu. Prednedávnom o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva, keď zobrali na vedomie urbanisticko-krajinársku štúdiu Námestia Andreja Hlinku s parkom. Na námestí pribudnú stromy, ale aj nový objekt turisticko-informačnej kancelárie, v Sade SNP zase kaviareň s bistrom.

27.07.2018 | 09:34

Dôvodom vypraco­vania štúdie bol zámer mes­ta pristúpiť ku komplex­nej rekonštrukcii – obnove jednej z najvýznamnejších častí centra mesta – Námes­tia Andreja Hlinku s Farský­mi schodmi a Sadom SNP, ktoré prešlo komplexnou re­konštrukciou pred viac ako štvrťstoročím a už je cítiť značnou mierou technickej a ideovej opotrebovanos­ti. „Zámerom je zveľadiť ve­rejné priestranstvo nášho mesta, aby si Žilina udržala kultúrno-spoločenský krok s rozvinutými mestami Euró­py,“ doplnil vedúci tlačového odboru Pavol Čorba. Námestie Andreja Hlin­ku so Sadom SNP sa nachá­dza v centre Žiliny v priamej väzbe na mestskú pamiat­kovú rezerváciu (MPR) v jej ochrannom pásme. Do rie­šeného priestoru – námestia sa zbiehajú významné pešie prepojenia, z ktorých Národ­ná ulica, v pokračovaní na Farské schody, je významnou kompozičnou osou a záro­veň hlavným peším ťahom. Vďaka svojej polohe plní

Námestie Andreja Hlinku funkciu pobytového a zhro­mažďovacieho verejného priestranstva – námestia a zároveň funkciu hlavného pešieho ťahu, Sad SNP plní oddychovú a Farské schody tranzitnú funkciu.

Už v novembri 2016 vy­písalo mesto Žilina verej­nú anonymnú urbanis­ticko-krajinársku súťaž návrhov. Víťazom sa sta­la bratislavská spoločnosť LABAK. Riešenie akceptuje ako hlavnú kompozičnú os pešie prepojenie Národnej ulice v pokračovaní na Far­ské schody a kompozičné prepojenie osou: námestie – park. Hlavným priestorom je priestor námestia, kde sa tieto osi krížia. S priestorom pre zhromaždenia a organi­zovanie rôznych podujatí sa uvažuje v centrálnej polo­he námestia, tak ako to bolo doteraz.

V rámci námestia je na­vrhnutý nový objekt turistic­kej a informačnej kancelárie (TIK). Ten je oproti súčasnej polohe posunutý smerom severovýchodne pod koruny stromov so západnou fasá­dou orientovanou do centra námestia. Priestor námestia je navrhnuté obklopiť alejou stromov, ktorá umocní jeho význam. Tá bude v pohľade na balustrádu vynechaná, čím sa „zarámuje“ najcha­rakteristickejší obraz mesta Žilina – pohľad na Katedrálu Najsvätejšej Trojice a Mest­ské divadlo Žilina.

Koncepcia Sadu SNP sa významne nemení. V rámci spevnených plôch je zme­nený materiál – mlatový povrch. Návrh plne reš­pektuje objekt hudobné­ho pavilónu od architekta Artura Szalatnaia, ku kto­rému je doplnený zo západ­nej hrany sadu objekt ka­viarne s bistrom. Námestie bude vybavené bicyklo­vým státím na prepojova­cích ťahoch cyklotrás a pred objektom turistickej infor­mačnej kancelárie.

„Kedy sa rekonštruk­cia uskutoční a koľko bude stáť?“ To sú otázky, s ktorý­mi sme sa obrátili na Pavla Čorbu. „Pred samotnou re­konštrukciou je potrebné vykonať ešte viacero úko­nov súvisiacich s prípra­vou stavby a z toho dôvo­du nie je možné povedať, kedy by mohla byť obnova námestia dokončená. V sú­časnosti pripravujeme sú­ťažné podklady pre obstara­nie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Koľko budú tieto úpravy stáť, budeme vedieť až po dodaní spraco­vania presnejšieho stupňa projektovej dokumentácie,“ odpovedal nám na záver.

Foto: Žilina – Gallery

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
15 °C
27 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod