Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Z regiónu

Žilinčania sa obávajú väčších kolón na Šibeniciach

Výpadovka na Martin je jednou z najfrekventovanejších ciest v Žiline aj na celom Slovensku. V auguste tohto roku sa bude otvárať nová predajňa a sklad SCONTO NÁBYTOK na mieste, ktoré je Žilinčanom známe ako Šibenice. Investorom je bratislavská spoločnosť SCONTO Development, ktorá si dala vybudovať predajňu, skladovú halu a priestranné parkovisko.

10.06.2018 | 11:04

Naši čitatelia sa zaujímali o to, ako to bude po spustení prevádzky predajne vyzerať s dopravou v Žiline, ktorá má už v dnešných dňoch značné problémy. Požiadali sme teda o vyjadrenia kompetentné osoby a inštitúcie.

V rámci prevádzky musí byť zabezpečená pria­ma dostupnosť a napoje­nie na frekventovanú ces­tu. V mieste vznikla nová križovatka, ktorej súčasťou sú pripájacie a odbočovacie pruhy. Dostupnosť zo Žiliny v smere na Martin bude za­bezpečovať samostatný pra­vý odbočovací pruh v tesnej blízkosti pred novovybudo­vanou svetelnou križovat­kou a v smere od Martina štandardné odbočenie vľa­vo. Dopravné napojenie na cestu I. triedy bolo plánova­né v mieste autobusových zastávok, ktoré boli z toh­to dôvodu premiestnené za križovatku v smere jazdy. Nové zastrešené zastávky MHD sú „na znamenie“.

AKO OVPLYVNÍ NOVÁ SVETELNÁ KRIŽOVATKA DOPRAVU V ŽILINE?

Vzhľadom na typ tovaru – nábytok sa predpokladá, že väčšinovými návštev­níkmi predajne budú mo­toristi. Odbočovanie vo­zidiel na vyťažený hlavný ťah medzi Žilinou a Mar­tinom by v čase dopravnej špičky nebolo jednoduché nielen pre motoristov, ale aj pre chodcov. Preto bude dopravu riadiť svetelná križovatka. Krajské riaditeľstvo Poli­cajného zboru (KRPZ) v Ži­line nás informovalo, že premávka je v čase najväč­šej dopravnej špičky riade­ná policajtmi. V súčasnej dobe sa s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu priepustnosť križovatky prehodnocuje signálny plán svetelnej sig­nalizácie križovatky a tiež usporiadanie jazdných pru­hov. Ako ďalej doplnila ho­vorkyňa KR PZ v Žiline Jana Balogová: „Zhoršená plynu­losť cestnej premávky v da­nom úseku je aj z dôvodu ďalších dvoch napojení na cestu I/18 za križovatkou v smere na Martin. Tak isto je to zlá technika jazdy vo­dičov, čo má za následok upchanie tohto smeru a ná­sledne aj križovatky Košická — vodiči nedodržujú povin­nosť nevchádzať do križo­vatky, keď nemôžu ďalej po­kračovať v jazde.“

NÁZORY ODBORNÍKOV

Na stanovisko k danej problematike sme sa opý­tali uznávaného dopravné­ho analytika a generálne­ho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného Ľubo­míra Palčáka. Podľa jeho vyjadrenia bude mať exis­tencia nového cieľa do­pravy – SCONTA vplyv na zmenu súčasnej dopravnej situácie. Cesta nebude vyu­žívaná len vodičmi, ktorí ju v súčasnosti využívajú na trase medzi Žilinou a Mar­tinom (vrátane obcí na tej­to trase) a vzdialenejšími cieľmi, ale aj zákazníkmi predajne z blízkeho i vzdia­lenejšieho okolia. „Vytvoria zvýšené kapacitné nároky nielen na predmetný úsek cesty I/18, ale aj širšiu cest­nú sieť v meste. Treba si uvedomiť, že ide o špecific­ký dopravný problém, ktorý vzniká z absencie diaľnič­ných úsekov medzi Hričov­ským Podhradím a Dubnou Skalou a s nimi súvisiace kapacitné problémy na ces­te I/18. Po sprevádzkovaní tohto diaľničného spojenia sa neočakáva, že by dopra­va súvisiaca s návštevou predajne spôsobovala do­pravné problémy,“ vysvet­ľuje Ľubomír Palčák. Spomínané diaľničné spojenie však ešte nie je dokončené. Podľa Ľubomí­ra Palčáka bude samotné umiestnenie križovatky so svetelnou signalizáciou ovplyvňovať dopravný prúd v pozitívnom i negatívnom slova zmysle. „Za negatívnu možno označiť nutnosť za­stavenia dopravného prúdu na danú dobu pri výjazde zo Žiliny, čo sa môže v expono­vaných prípadoch doprav­ných špičiek preniesť ďalej smerom do mesta. Násled­ne sa môže zhoršiť už v sú­časnosti pomerne kompli­kovaná dopravná situácia na priľahlých komuniká­ciách v meste. V opačnom jazdnom smere (v smere od Martina do Žiliny) sa však týmto opatrením môže re­gulovať dopravný prúd na vstupe do mesta a vytvoriť tak podmienky pre rých­lejšie riešenie dopravných zápch priamo v meste. Ten­to pozitívny účinok regulá­cie dopravy je v súčasnos­ti uplatnený aj v prípade vstupu do Žiliny v Strážo­ve,“ skonštatoval Ľubomír Palčák. Otázkou, ako ovplyv­ní nová svetelná križovat­ka dopravu v Žiline, sme oslovili aj profesora Jána Čelka zo Žilinskej univer­zity. „Cesta I/18 je v da­nej oblasti veľmi silno zaťažená, v dopravných špičkách prejde profilom cesty cca 3000 vozidiel za hodinu. Z toho vyplýva, že zastavenie prúdu vozi­diel len na niekoľko desia­tok sekúnd bude znamenať vytváranie kolón, podob­ná situácia je na križovatke pri Hypertescu,“ vysvetľuje Ján Čelko. Ďalej predpokla­dá, že na dopravu v mes­te môže mať nová svetelná križovatka negatívny vplyv. „Napriek tomu, že predpo­kladám riadenie križovatky na základe detektorov do­pravy so snahou minimali­zovať zastavovanie vozidiel v hlavnom smere, je po­trebné počítať s tým, že jej spustenie do prevádzky ur­čite negatívne ovplyvní do­pravu v meste na I/18 a I/60 (Nemocničná, Ľavobrež­ná),“ odôvodňuje profesor Ján Čelko.

ŠTÚDIE VERZUS REALITA

Na základe dopravno-inži­nierskej štúdie, ktorú zho­tovila v novembri 2015 firma FIDOP s. r. o., bude križovatka kapacitne vy­hovovať celé posudzova­né obdobie. To potvrdila aj hovorkyňa KR PZ v Ži­line Jana Balogová. „Kri­žovatka bude dynamicky riadená – v závislosti od počtu vozidiel z jednotli­vých smerov. Taktiež bolo spracované kapacitné po­súdenie tejto križovatky výhľadovo do roku 2037 so záverom, že dopravné na­pojenie obchodného domu SCONTO bude vyhovovať celému posudzovanému obdobiu a bude priaznivo ovplyvnené spustením ob­chvatu mesta Žilina.“ Pod­ľa profesora Jána Čelka je v prípade úrovňovej križo­vatky svetelne riadená kri­žovatka najviac kapacitná. Zaujímalo nás, či existu­jú aj iné alternatívy doprav­ného napojenia predajne SCONTO okrem spomína­nej svetelnej križovatky. Podľa dopravného experta Ľu­bomíra Palčáka by s účelom eliminácie problémov s dávkovým zastavením do­pravného prúdu bolo po­trebné toto napojenie re­alizovať mimoúrovňovo. To však so sebou prináša aj vyššie nároky na finančné prostriedky a záber pôdy. „Predpokladám, že pri zva­žovaní potenciálnych do­pravných riešení sa vychá­dzalo z predpokladu, že po sprevádzkovaní chýbajú­ceho diaľničného spojenia okolo mesta Žiliny nebude táto križovatka predstavo­vať problém, keďže znač­ná časť dopravnej záťaže sa presunie z cesty I/18. Vy­budovanie mimoúrovňovej križovatky by tak mohlo byť chápané z dlhodobého hľa­diska ako neefektívne rieše­nie práve kvôli potrebe in­vestičných nákladov na jej realizáciu,“ uviedol doprav­ný expert. Podľa profesora Jána Čel­ka by malo spusteniu kri­žovatky predchádzať nie­koľko plánovaných, zatiaľ nerealizovaných úprav cest­nej infraštruktúry regiónu. Ide predovšetkým o dostav­bu diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ktorá podľa neho výrazne odľahčí cestu I/18. „Ďalej je to rovnako dl­hodobo odkladaná výstavba prepojenia ciest II/583 a I/18 Gbeľany – Strečno. Bez uve­dených opatrení (minimálne bez dostavby D1) svetelne riadená križovatka na I/18 spôsobí výrazné dopravné problémy,“ uviedol profesor. Pre úplnosť problematiky dodáva, že súčasťou budúce­ho stavu cestnej siete v mes­te bude aj preložka cesty I/64, tzv. 4. okruh, spájajúci diaľničný privádzač s cestou I/18 od Bytčice na Šibenice, ktorý bude mať na sledova­nú lokalitu rovnako priazni­vý vplyv. Hlavný ťah medzi Žili­nou a Martinom je v čase dopravnej špičky vyťažený. To, či sa po spustení novej križovatky so svetelnou sig­nalizáciou situácia výrazne zhorší, ukáže až prax.

Zdroj: Ivana Kobrtková

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
27 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod