Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana
Zimný športový deň v MŠ Litovelská

Školstvo | 26.02.2019 12:55

Zimný športový deň v MŠ Litovelská

Kto sa zimy ne­bojí, nech sa dlho nestro­jí! A nech prí­de k nám. Pani Zima bola v januári štedrá na sneh i mráz a naša škol­ská záhrada priam volala: „Poďte, deti, užite si zimné radovánky!“

Svrčinovské deti diskutovali s gazdami a chovateľmi

Školstvo | 19.02.2019 12:29

Svrčinovské deti diskutovali s gazdami a chovateľmi

Je všeobecne známe, že chovateľská ko­munita je prestarnu­tá. Záujem mladých ľudí o chov hospo­dárskych zvierat je nízky. Projekt OZ Chovám doma s názvom Aby sa gazdovať nezabudlo je preto zamera­ný na medzigeneračnú spo­luprácu skúsených chova­teľov s deťmi a mládežou.

Povedali drogám nie

Školstvo | 25.01.2019 10:04

Povedali drogám nie

V budove Diecézneho centra v Žiline vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej, výtvarnej a multimediálnej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

Noc v škole opäť prekvapila

Školstvo | 10.01.2019 12:58

Noc v škole opäť prekvapila

Študenti SŠKP Gymná­zia Kráľovnej pokoja v Žiline sa 30. novem­bra opäť po roku spoločne stretli na obľúbenom podujatí s názvom Noc v ško­le.

Erasmus+ nielen v Anglicku, ale aj na Malte

Školstvo | 21.12.2018 14:52

Erasmus+ nielen v Anglicku, ale aj na Malte

V letných mesiacoch sa pani učiteľky a neskôr aj riaditeľ školy či školská psy­chologička zo ZŠ s MŠ Škol­ská 49 v Žiline‑Závodí mali možnosť zúčastniť sa v rám­ci programu Erasmus+ mobi­lita zamestnancov na zahra­ničných jazykových kurzoch. V tomto roku sa zrealizovali pobyty v Anglicku a na Malte.

Tridsiate narodeniny Materskej školy Zástranie

Školstvo | 13.12.2018 14:30

Tridsiate narodeniny Materskej školy Zástranie

V decembri tohto roka uplynulo 30 rokov, odkedy sa po prvýkrát otvorili brány Materskej školy v Zástraní. Okrúhle výročie si materská škola pripomenula v sobotu 1. decembra 2018 v priestoroch Materskej školy Zástranie.

Telesná výchova trochu inak

Školstvo | 06.12.2018 12:44

Telesná výchova trochu inak

Telesná výchova patrí medzi obľúbené predmety žiakov na­šej školy. Kvalifikovaní vy­učujúci telesnej výchovy a tréneri športovej prípravy sú u nás samozrejmosťou.

Prvé storočné gymnázium v Žiline

Školstvo | 22.11.2018 12:35

Prvé storočné gymnázium v Žiline

Prednedávnom sme si pripomínali významný dátum v dejinách Čechov a Slovákov, a tým bol deň vzniku Československého štátu v októbri 1918. Ten­to rok bol však významný aj z mnohých iných dôvodov. Dňa 13. novembra sa kona­la oslava 100. výročia zalo­ženia školy.

Seniori v škole

Školstvo | 15.11.2018 12:40

Seniori v škole

Naša 5.A a 7.A zo ZŠ sv. Cyrila a Meto­da v Žiline mala výni­močnú hodinu slovenského jazyka. Prišli nás navštíviť seniori z Domu sociálnych služieb na Karpatskej, ktorí si pripravili krátke divadelné pásmo o tom, ako to bolo ke­dysi na ich hodine slovenči­ny.

Srdiečková gaštaniáda v ZŠ v Lysici

Školstvo | 08.11.2018 13:28

Srdiečková gaštaniáda v ZŠ v Lysici

Od začiatku školské­ho roka prežívali naši žiaci pondelkové po­poludnia netradičnými tvo­rivými aktivitami.

VIP vzdelávanie – vzdelávanie bez hraníc

Školstvo | 01.11.2018 10:41

VIP vzdelávanie – vzdelávanie bez hraníc

Visions on innova­tive projects (Vízie inovatívnych pro­jektov) bola téma konferencie Europrojektu v belgickom Namure, na kto­rej sa ako jediná škola zo Slo­venska zúčastnilo Gymná­zium bilingválne, T. Ružičku 3 v Žiline (GBZA).

Beh rodičov a detí

Školstvo | 25.10.2018 09:28

Beh rodičov a detí

Dňa 9. októbra sa v popoludňajších hodinách uskutočnil 2. ročník Behu rodičov a detí. Túto športovú akciu zorganizovala Materská škola, Ul. Hurbanova, Bytča v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ a podporou mesta Bytča.

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

Školstvo | 19.07.2018 10:45

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

V júni sa žiaci 9. ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žili­ne-Závodí rozprávali iba po anglicky. Zaujímavé hodi­ny s využitím metódy CLIL viedli traja lektori z Veľ­kej Británie – Sharon, Ellie a Ralph.

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Školstvo | 12.07.2018 14:24

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina zorganizovala pre deti z materských škôl 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Stará mama rozprávala, ktorá sa konala v rámci projektu Rozprávkový kolovrátok 2018.

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Školstvo | 05.07.2018 12:17

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Žiaci Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2 v Žiline sa zapojili do projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918, ktorý bol súčasťou grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie. Projekt bol tematicky zameraný na 100. výročie vzniku ČSR v roku 1918.

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
13 °C
23 °C
24 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod